TROPHY 768 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Producent/Dystrybutor:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 53, 02-608
Warszawa, tel.:(0-prefiks-22)854 03 20, fax:(0-prefiks-22)854 03 29,
e-mail:fwrpols@dow.com
T R O P H Y 768 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony głównie do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych
oraz niektórych dwuliściennych w kukurydzy. Szczególnie zalecane jest stosowanie Trophy
768 EC w mieszaninie z środkami zawierającymi atrazynę.
Zawartość substancji biologicznie czynnych:
acetochlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 768 g/l
dichloromid (seifner z grupy chloroamidów) – 128 g/l.
Zezwolenie MRiRW Nr 799/2001 z dnia 18.01.2001 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 639/2003p z dnia 13.10.2003r., decyzją MRiRW
Nr R - 160/2004o z dnia 02.04.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-352/2004
z dnia 19.10.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla ludzi –
szkodliwy
dla pszczół –
nie dotyczy
dla organizmów wodnych –
bardzo toksyczny
(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.
(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się nie korzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
1
 DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany głównie przez liścienie w mniejszym stopniu przez korzenie kiełkujących
chwastów.
Chwasty wrażliwe np.:
bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna,
fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, mlecze, palusznik krwawy, portulaka pospolita, psianka
czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, rumianek pospolity,
sporek polny, starzec zwyczajny, stokłosa dachowa, szarłat szorstki,
tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnica sina,
włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa, życica
wielokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
dymnica pospolita, gorczyca polna, kurzyślad polny, mak
polny, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew
świrzepa, szczyr roczny, tasznik pospolity, wyki.
Chwasty odporne np.:
ostrożeń polny, pokrzywa żegawka, perz właściwy, powój polny,
skrzyp polny.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- kukurydza.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną
glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni
chwastów).
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
lub w mieszaninie ze środkiem zawierającym atrazynę np. Azoprim 50 WP*
Trophy 768 EC 2-2,5 l/ha + np. Azoprim 50 WP 1,5-2 kg/ha*
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokroplite.
UWAGI:
1. Wyższe z zalecanych dawki środków stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości
próchnicy.
2. Po zabiegu nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku
występowania skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.
3. Mieszaninę środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
2
 OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający
zatruciu):
NIE DOTYCZY
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy potraktowanej środkiem Trophy
768 EC (bez dodatku środka zawierającego atrazynę) na polu tym można uprawiać ziemniaki,
lucernę, koniczynę, fasolę, natomiast po zastosowaniu mieszaniny ze środkiem zawierającym
atrazynę - jedynie kukurydzę.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem) uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku zastosowania Trophy 768 EC w mieszaninie ze środkiem zawierającym
atrazynę, najpierw wymieszać w osobnym naczyniu środek zawierający atrazynę z małą
ilością wody i wlać uzyskaną zawiesinę do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy
wodą, a następnie dodać Trophy 768 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Podczas
wlewania środków i wody mieszadło powinno być włączone.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
3
 (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0
o
C i nie wyższej niż 30
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
4
 Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16
Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99
Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76
Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00
Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
* Mieszanina może być stosowana do 30 czerwca 2007 r., tj. do utraty ważności zezwoleń na dopuszczenie do
obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających atrazynę, w tym Azoprim 50 WP.
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]