Trojak(1), Inne, Melodie ludowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
u sa-sia-da szwarnych dzienvch gro-ma-da.
gro-ma-da.
1. Za-sia -1i g6-ra- le
u
-
wies,
Mrladia ludowa
ze
S14ska
od kori-ea
A
man1 ci ja men-de
-
li
-
cek, w do-mu dwa, u. do-mu du.a,
"
do koli-ca tak
iest.
tali iast.
iadna mi sie nie PO-do
-
ba. tvl-ko ta.
tvl-ko
tn
iy
-
to,
iy
-
to,
od kotica do ko6ca wszystko. wszvslko.
I. Zasiali g6rale owies, ow-ies,
od kolica do koiica tak jest, tak jest.
Zasiali g6rale iyto, iyto,
od korica do kolica wszystko, wszystko.
A mam ci ja men-de
.
li
-
cek. a do-mu dwa. w do-mu dwa.
A
mam
ci ja mendelicek.
w
domu dwau. domu dwa,
u
sasiada szu.arnych dzienvch gromada, gmmada.
A
mam ci ja mendelicek,
w
domu dwa,
w
domu dua,
iadna
mi
sip nia podoba,
tylkd
ta,
tylko ta.
I
bis
2.
Zasiali
gkale..
.
A
na
polu g6raleczek pmada, gromada,
ezemuies slq
wydavab,
kiej mtoda
,
kiej mtoda
?
CzemuieS sig wydawa+a,kieJ
mat*,
kiej
mats?
Bedzie z ciebie gospodyni niedbaia, ntedbah.
hi"
I
XJmiarkorvanie
o
-
wies.
iywiej
[ Pobierz całość w formacie PDF ]