TRISEP 210 SL, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Producent/Dystrybutor:
Czesław Gierczak, Joanna Siłowiecka wspólnicy spółki cywilnej
Zakład Produkcyjno-Usługowy "GiS", ul. Magnolii 12, 44-152 Gliwice.
Tel./fax.: (0-prefiks 32) 237 82 91.
T R I S E P 210 SL
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie,
przeznaczony do dezynfekcji parapetów, inspektów, szklarni, mat, wycieraczek, skrzynek,
doniczek, palików, narzędzi i maszyn oraz przedmiotów używanych do produkcji w
szklarniach, tunelach foliowych, inspektach i szkółkach.
Trisep 210 SL stosuje się także do ochrony roślin ozdobnych przed fytoftorozą.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
etanolotriazyna (związek z grupy pochodnych triazynowych) – 210 g w 1 litrze środka.
Zezw. MRiRW Nr 543/99 z dnia 29.04.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-1/2002 z dnia 09.09.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 536/2003p z dnia 22.09.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 230/2004o z dnia 12.05.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla ludzi:
szkodliwy,
dla pszczół:
nie dotyczy,
dla organizmów wodnych –
bardzo toksyczny.
(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R38) Działa drażniąco na skórę.
(R41) Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
(R50) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
2
ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
I. Dezynfekcja pomieszczeń, narzędzi ogrodniczych i podłoża.
1. Pomieszczenia odkażać poprzez obfite opryskiwanie roztworem.
-Zalecane stężenie: 1% (100 ml środka w 10 litrach wody).
2. Drobne przedmioty (doniczki, narzędzia ogrodnicze) moczyć przez 0,5-1 godziny
 w 2% roztworze środka (200 ml środka w 10 litrach wody).
Odkażone przedmioty można używać zaraz po wyschnięciu.
3. Dezynfekcja podłoża po innych roślinach.
-Zalecane stężenie : 0,5% (50 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 4 l na 1 m
2
podłoża.
II. Ochrona roślin ozdobnych.
-fytoftoroza.
-Zalecane stężenie: 0,5% (50 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 4-6 l/m
2
.
Podlewać w miejscu wypadania roślin, ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości
roślin.
Środek stosować po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji):
NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓL, LUDZI I ZWIERZĄT
(okres zapobiegający
zatruciu):
NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
 3
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 5
o
C i nie wyższej niż 25
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2)Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13)Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21)Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23)Nie wdychać par cieczy użytkowej.
(S24/25)Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26)W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27)Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28)W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39)Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46)W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
Producent przyjmuje nieodpłatnie do utylizacji wyłącznie nieuszkodzone opakowania po
środku Trisep 210 SL, zaopatrzone w czytelną etykietę oraz przeterminowany i nieprzydatny
środek Trisep 210 SL w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach z czytelną etykietą.
4
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
.
(S45)W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych, sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem
Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 3 lata.
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]