Trimble S3 str 12(1), ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tworzenie nowego PLIKU - JOB-u, przegl¹d opcji jakie kryj¹ siê w tym programie.
33
N
owy plik Job
Otwórz plik Job
Podgl¹d bie¿¹cego pliku
Menad¿er punktów
Wykres QC
Mapa bie¿¹cego pliku
W³aœciwoœci bie¿¹cego pliku
Kopiowanie pomiêdzy plokami
Odbierz/Wyœlij...
Eksploator plików
123
?
_
X
20%
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
DR
S
2.000
+0
1.000
W
Menu g³ównym
wybieramy opcje
Pliki
. Akceptujemy wybór przycis-
kiem
Enter
. Rozwija siê okienko z funkcjami dla tej opcji.
wybieramy
pozycjê
Nowy plik Job
. Akceptujemy
Enter
.
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Pomiar
Oblicz
Instrumant
WyjdŸ
Enter
34
Nowy plik Job:
123
?
_
X
Nazwa pliku Job:
...
?
20%
S
0,000
W pozycji
Nazwa pliku Job
wpisujemy ustalon¹ przez nas nazwê jeœli two-
rzymy ca³kowicie nowy plik. Zapis akceptujemy
Enter
.
Ale jeœli ju¿ wczeœniej u¿ywaliœmy pliku który chcielibyœmy odszukaæ to
nale¿y piórkiem dotykowym klikn¹æ na znaczek kropek
przy opcji
Nazwa
pliku Job
. Otworzymy okienko
Wybierz folder
.
W³aœciwoœci
Syst.wspó³.:
Skala: 1.0000000000
0,000
+2
0,000
Jednostki:
Metry
1
Pliki za³¹czników:
Brak
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Aktywna mapa:
Brak
...
Biblioteka obiektów:
Brak
Parametry:
Terenowe
1
/
2
Esc
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Akceptuj
35
W
ybierz folder
123
?
_
X
X
*
Ta k Anuluj
Nazwa/numer Typ Rozmiar Zmodyfikowany
+
+
+
Trimble Data
1
88
New folder
Tu szukamy naszego folderu. Gdy go odnajdziemy wybór zatwierdzamy
przyciskiem
Enter
. Od tego momentu on stanie siê folderem aktualnym.
36
Nowy plik Job:
123
?
_
X
Opisy dodatkowe:
Projekt g³ówny:
Opis:
Wy³.
20%
S
0,000
?
?
?
0,000
+2
0,000
Pomiarowy:
Notatki:
1
Okienko
Nowy plik Job
ma dwie strony. To jest w³aœnie strona druga. Przy-
ciskiem
Enter
zatwierdzamy wprowadzone zapisy.
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
?
2
/
2
Esc
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Akceptuj
37
Wybierz uk³ad wspó³rzêdnych
123
?
_
X
Wybi
erz
uk³ad wspó³rzêdnych
20%
S
0,000
Gdy w okienku 34 piórkiem dotykowym klikniemy opcje
Syst. Wspó³.
to
otworzy siê okienko
Wybierz uk³ad wspó³rzednych
z czterema opcjami do
wyboru. Przyciskiem wielofunkcyjnym
przechodzimy miêdzy opcjami.
Wybraliœmy
Tylko wspó³czynnik skali
. Przechodzimy do nastêpnego okien-
Ty
l
ko wspó³czynnik
skali
Wybierz z biblioteki
0,000
+2
0,000
WprowadŸ parametry
1
Brak odwzorowania
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
klikaj¹c
Enter
.
ka
Dalej
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Esc
Dalej
12
[ Pobierz całość w formacie PDF ]