TRIFLUROTOX 480 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Producent/Dystrybutor:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., ul. Chemików 1, 37-
310 Nowa Sarzyna, tel. (0-prefiks-17) 241 32 31, fax: (0-prefiks-17) 241 24 17,
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
T R I F L U R O T O X 480 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych
i jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, rzepaku ozimym, cykorii
przemysłowej, marchwi, pietruszce, selerze, fasoli, fasoli szparagowej, cebuli nasiennej,
cebuli z dymki, pomidorze z rozsady, kapuście głowiastej (czerwonej, białej), kapuście
włoskiej, kapuście brukselskiej, kalafiorze, kapuście pastewnej (uprawianych z siewu lub z
rozsady), brokule włoskim, rzodkiewce nasiennej, rzodkwi nasiennej. Nie zaleca się
stosowania środka w przyspieszonej uprawie wczesnych odmian kapusty ze względu na krótki
okres wegetacji tych roślin.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
trifluralina (związek z grupy dinitroanilin) – 480 g/l.
Substancja nie będąca substancją biologicznie czynną: ksylen.
Zezw.MRiRW. Nr 748/2000 z dnia 19.06.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 14.02.2001r., decyzją MRiRW z dnia 28.03.2001r
decyzją MRiRW Nr R-216/2003p z dnia 31.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 108/2004o z dnia 03.03.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla pszczół –
nie dotyczy
dla organizmów wodnych –
bardzo toksyczny
(R10) Środek łatwopalny.
(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
 2
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek niszczy chwasty w fazie ich kiełkowania. Chwasty znajdujące się w późniejszych
fazach rozwojowych są odporne na działanie środka.
Chwasty wrażliwe np.
: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, komosa wielkolistna, miotła zbożowa,
palusznik krwawy, przetaczniki, pokrzywa żegawka, rdesty, stokłosa
żytnia, szarłat szorstki, sorgo zwyczajne, włośnica zielona, wiechlina
roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np
.: chaber bławatek, łoboda rozłożysta, mak polny, owies
głuchy, przytulia czepna, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne np
.: starzec zwyczajny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
UWAGA
Chwasty jednoliścienne są wrażliwe na działanie środka przez 6 tygodni po zabiegu. W
roślinach wysiewanych wczesną wiosną (marzec, kwiecień) środek może działać słabiej na
gatunki chwastów późno wschodzących (np. chwastnica jednostronna, szarłat szorstki).
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
W rzepaku ozimym i warzywach środek stosować w zespole uprawek przedsiewnych,
najlepiej przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych i natychmiast wymieszać go z glebą.
W zbożach ozimych środek stosować do 5 dni po siewie i po zabiegu nie mieszać go z glebą.
Na glebach lżejszych stosuje się niższe, a na glebach cięższych wyższe dawki środka.
Rośliny rolnicze
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować do 5 dni po siewie. Po zabiegu środka nie mieszać z glebą.
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
W zbożach środek zwalcza głównie miotłę zbożową.
- rzepak ozimy, kapusta pastewna.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w rzepaku ozimym środek
można stosować w mieszaninie ze środkami zawierającymi alachlor (np. Alanex 480 EC).
W przypadku gleby przesuszonej na 1-7 dni przed siewem stosować mieszaninę:
 3
Triflurotox 480 EC 1,5 l/ha + Alanex 480 EC 4 l/ha.
W warunkach odpowiedniej wilgotności gleby bezpośrednio po siewie rzepaku stosować
mieszaninę:
Triflurotox 480 EC 1,5 l/ha + Alanex 480 EC 4 l/ha.
- cykoria przemysłowa.
-Zalecana dawka: 1,25-1,75 l/ha.
Rośliny warzywne
- marchew, pietruszka, seler, fasola, fasola szparagowa, pomidor z rozsady, kapusta
głowiasta (biała, czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska.
-Zalecana dawka: 1,8-2 l/ha.
- rzodkiewka nasienna, rzodkiew nasienna.
-Zalecana dawka: 1,3-2,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady
- cebula nasienna, cebula z dymki, kalafior, brokuł włoski.
-Zalecana dawka: 1,25-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
.
UWAGI:
1.
Mieszaninę środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
2. Stosując Triflurotox 480 EC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać wszystkich
zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykietach-instrukcjach ich stosowania.
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający
zatruciu):
NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne
 4
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano Triflurotox 480 EC (w
wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia ich przez choroby lub szkodniki), po wykonaniu
orki na głębokość 22-30 cm można uprawiać: ziemniak, strączkowe, kukurydzę, pszenicę jarą
i rośliny krzyżowe.
TECHNIKA STOSOWANIA
Zabieg środkiem Triflurotox 480 EC lub mieszaniną z innymi herbicydami można wykonać
dowolną aparaturą do opryskiwania. Po wykonaniu zabiegu, najlepiej bezpośrednio, a
najpóźniej do 4 godzin, wymieszać środek z glebą agregatem uprawowym lub ciężkimi
bronami na głębokość nie mniejszą niż 5 cm i nie większą niż 10 cm.
Odpowiednie wymieszanie środka z glebą zapewnia uzyskanie dobrych efektów, dlatego też
zaleca się dwukrotne mieszanie, tj. wzdłuż i w poprzek pola. Szybkość robocza narzędzia
powinna wynosić 6-10 km/godzinę. Wymieszanie środka z glebą zapobiega jego rozkładowi
na świetle i ulatnianiu się. W przeciwieństwie do wielu innych środków chwastobójczych
skuteczność działania środka nie jest zależna od stopnia wilgotności gleby.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
 5
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0
o
C i nie wyższej niż 30
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37) Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]