TRIFLUROTOX 250 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Producent/Dystrybutor:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., ul. Chemików 1,
37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (0-prefiks-17) 241 32 31, fax: (0-prefiks-17) 241 24 17,
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
T R I F L U R O T O X 250 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych
i jednoliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym,
życie, marchwi, pietruszce, selerze, fasoli, soi, cebuli nasiennej, cebuli z dymki, pomidorze (z
rozsady), kapuście głowiastej (czerwonej, białej), kapuście włoskiej, kapuście brukselskiej,
kalafiorze, kapuście pastewnej (uprawianych z siewu lub z rozsady), koprze nasiennym,
rzodkiewce nasiennej, cykorii, bieluniu indiańskim, pieprzowcu rocznym, szkółkach
podkładek generatywnych.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
trifluralina (związek z grupy dinitroanilin) - 250 g/l.
Substancja nie będąca substancją biologicznie czynną: ksylen,
Zezw.MRiRW Nr 747/2000 z dnia 19.06.2000r .
zmienione decyzją MRiRW z dnia 14.02.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-215/2003p z dnia 31.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 108/2004o z dnia 03.03.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla pszczół –
nie dotyczy
dla organizmów wodnych –
toksyczny
(R10) Środek łatwopalny.
(R51/53) Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
 2
Środek zwalcza chwasty w fazie ich kiełkowania. Chwasty znajdujące się w późniejszych
fazach rozwojowych są odporne na działanie środka.
Chwasty wrażliwe np.:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, komosa wielkolistna, miotła zbożowa,
palusznik krwawy, pokrzywa żegawka, przetaczniki, rdesty, stokłosa
żytnia, szarłat szorstki, włośnica zielona, wiechlina roczna,
wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
łoboda rozłożysta, mak polny, owies głuchy, przytulia
czepna, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne np.:
psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity,
żółtlica drobnokwiatowa.
UWAGA
Chwasty jednoliścienne są wrażliwe na działanie środka przez 6 tygodni po wykonaniu
zabiegu.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
W rzepaku ozimym i jarym, warzywach oraz ziołach środek stosować w zespole uprawek
przedsiewnych, najlepiej przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych i natychmiast
wymieszać go z glebą. W zbożach ozimych środek stosować do 5 dni po siewie. Po zabiegu
środka nie mieszać z glebą.
Na glebach lżejszych stosuje się niższe, a na glebach cięższych wyższe dawki środka.
Rośliny rolnicze
- rzepak ozimy, rzepak jary.
-Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować do 5 dni po siewie. Po zabiegu środka nie mieszać z glebą.
-Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Niższą dawkę stosować na glebach lekkich, a wyższą na glebach ciężkich.
W zbożach środek zwalcza głównie miotłę zbożową.
- cykoria przemysłowa.
-Zalecana dawka: 2,5-3,5 l/ha.
Rośliny warzywne
3
- marchew, pietruszka, seler, fasola, pomidor (z rozsady), kapusta głowiasta (biała,
czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pastewna (uprawiane z siewu
lub z rozsady), koper nasienny.
-Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.
Nie zaleca się stosowania środka w przyspieszonej uprawie wczesnych odmian kapusty ze
względu na krótki okres wegetacji tych roślin.
- cebula nasienna, cebula z dymki, kalafior.
-Zalecana dawka: 2,5-4 l/ha.
- rzodkiewka nasienna.
-Zalecana dawka: 2,5-4 l/ha.
Opryskiwać przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady.
Rośliny zielarskie
- pieprzowiec roczny.
Opryskiwać od 14 dni do 1 dnia przed sadzeniem.
-Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.
- bieluń indiański.
Opryskiwać od 14 dni do 1 dnia przed siewem.
-Zalecana dawka: 4 l/ha.
- szkółki podkładek drzew owocowych rozmnażanych generatywnie (szkółki siewek).
jabłoń odmiany Antonówka
grusza kaukaska
ałycza, antypka, czereśnia ptasia.
Środek stosować przed pikowaniem roślin.
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający
zatruciu): ):
NIE DOTYCZY
 4
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano Triflurotox 250 EC (w
wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia ich przez choroby, szkodniki), po wykonaniu
orki na głębokość 22-30 cm można uprawiać: ziemniaki, strączkowe, kukurydzę, pszenicę
jarą i rośliny krzyżowe.
TECHNIKA STOSOWANIA
Zabieg środkiem Triflurotox 250 EC można wykonać dowolną aparaturą do opryskiwania. W
zbożach ozimych środka nie mieszać z glebą. W pozostałych roślinach po wykonaniu zabiegu,
najlepiej natychmiast, a najpóźniej do 4 godzin, wymieszać środek z glebą na głębokość nie
mniejszą niż 5 cm i nie większą niż 10 cm, agregatem uprawowym lub ciężkimi bronami.
Odpowiednie wymieszanie środka z glebą gwarantuje uzyskanie dobrych efektów, dlatego też
zaleca się dwukrotne mieszanie tj. wzdłuż i w poprzek pola. Szybkość robocza narzędzia
powinna wynosić 6-10 km/godzinę. Wymieszanie środka z glebą zapobiega jego rozkładowi
na świetle i ulatnianiu się. W przeciwieństwie do wielu innych herbicydów skuteczność
działania środka Triflurotox 250 EC nie zależy od stopnia wilgotności gleby.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
 5
Podczas stosowania środka
nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0
o
C i nie wyższej niż 30
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]