TRIDENT 500 SC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Producent:
Bayer CropScience S.A., 55 Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja,
tel.: +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082
Importer:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax: (0-prefiks-22) 572 36 03
T R I D E N T 500 SC
Środek chwastobójczy, w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednorocznych
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku ćwikłowym.
Zawartość substancji biologicznie czynnych:
fenmedifam (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) - 100 g/l
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 100 g/l
metamitron (związek z grupy triazyn) - 300 g/l.
Zezw.MRiGŻ. Nr 188/97 z dnia 24.06.1997 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 446/2003p z dnia 22.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 120/2004o z dnia 11.03.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla organizmów wodnych -
toksyczny
(R51/53) Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
 2
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, działa na chwasty w szerokim
zakresie. Poprzez glebowe działanie etofumesatu i metamitronu środek zapobiega
zachwaszczeniu wtórnemu. Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach
rozwojowych.
Chwasty wrażliwe np.:
bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, dymnica pospolita, gorczyca
polna, komosy, łoboda rozłożysta, maki, pokrzywa żegawka, mlecz
zwyczajny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetaczniki,
przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumianowate, rzodkiew
świrzepa, starzec zwyczajny, szczyr roczny, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np
.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, szarłat szorstki,
wiechlina roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.:
perz właściwy, ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie
głęboko korzeniące się.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne).
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się
następujące warianty stosowania środka.
I System powschodowego zwalczania chwastów
Zwalczanie ogólne. Niezależnie od fazy rozwojowej buraków; chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg - Trident 500 SC 1,25-1,5 l/ha
2. na wschodzące chwasty tj. 5-10 dni po pierwszym zabiegu
drugi zabieg - Trident 500 SC 1,5 l/ha;
na wschodzące chwasty tj. 5-10 dni po drugim zabiegu.
trzeci zabieg - Trident 500 SC 1,5 l/ha;
na wschodzące chwasty tj. w 5-10 dni po drugim zabiegu
zabieg wykonać tylko w razie potrzeby
II System mieszany (herbicydy doglebowe i nalistne)
1. Przed wschodami buraków:
pierwszy zabieg - herbicyd doglebowy
3
2. Po wschodach buraków, niezależnie od ich fazy rozwojowej; chwasty w fazie liścieni
drugi zabieg - Trident 500 SC 1,5 l/ha
trzeci zabieg - Trident 500 SC 1,5 l/ha;
na wschodzące chwasty tj. ok. w 5-10 dni po drugim zabiegu,
wykonać tylko w razie potrzeby
III. W przypadku niemożności zastosowania środka Trident 500 SC w fazie liścieni chwastów
środek stosować jednorazowo w fazie 3-5 liści buraka gdy chwasty znajdują się w fazie 2-4
liści w dawce 5-6 l/ha.
Uwagi:
1. Zabieg ten jest na ogół mniej skuteczny. Nie zapewnia pełnego zwalczania chwastów.
2. Jednorazowa dawka może spowodować przemijające uszkodzenia roślin buraka.
3. W przypadku siewu buraków kłębkami wielonasiennymi środka nie stosować na 7 dni
przed i 7 dni po przerywce buraków
Uwaga
Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Trident 500 SC działa głównie
poprzez liście.
- burak ćwikłowy.
Opryskiwać po wschodach niezależnie od fazy rozwojowej buraków; chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg Trident 500 SC 1,5 l/ha
drugi zabieg - Trident 500 SC 1,5 l/ha
na wschodzące chwasty tj. około 10 dni po pierwszym.
Uwaga
Nie stosować w buraku ćwikłowym przeznaczonym na botwinę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
4
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko
buraki.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający
zatruciu):
NIE DOTYCZY
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
 na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 na rośliny mokre,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12
o
C i powyżej 25
o
C, w
okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
 w okresie spodziewanych przymrozków,
 po długotrwałej suszy,
 w ilości wody większej niż 300 l/ha,
 w stężeniu poniżej 1,4% cieczy użytkowej (1,4 l środka w 100 l wody)
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza
(napełnionego częściowo wodą) wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka a
następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej
środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania przez
dłuższy czas np. przez noc.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
 5
 nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0
o
C i nie wyższej niż 30
o
C .
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37) Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]