TRENINGI OPOROWE STOSOWANE W FIZJOTERAPII, Fizjoterapia, 1

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
www.pandm.prv.pl
TRENING OPOROWY WDG. MC.QUEENA
-
4 serie *10 d
Ņ
wigni
ħę
max.ci
ħŇ
aru do dziesi
ħ
ciokrotnego d
Ņ
wigni
ħ
cia
-
po ka
Ň
dej serii nast
ħ
puj
Ģ
2 minuty przerwy
-
3 razy w tygodniu
-
co 1-2tygodni kontrola ci
ħŇ
aru wyj
Ļ
ciowego
TRENING Z PROGRESYWNIE WZRASTAJ
ġ
CYM OPOREM WG.DE LORMEA I
WATKINSA
-
3 serie*10 d
Ņ
wigni
ħę
-
I – 10 d
Ņ
wigni
ħę
50% max.ci
ħŇ
aru do 10-krotnego d
Ņ
wigni
ħ
cia
-
II –10 d
Ņ
wigni
ħę
75% -//-
-
III – 10 d
Ņ
wigni
ħę
,max.ci
ħŇ
aru -//-
-
po ka
Ň
dej serii 2 minuty przerwy
-
4 razy w tygodniu
-
co 1-2 tygodnie kontrola ci
ħŇ
aru wyj
Ļ
ciowego
PROGRAM OXFORDZKI WG.ZINOVIEFF
Trening progresywnie malej
Ģ
cym obci
ĢŇ
eniem
-
obejmuje 10 sektorów
-
obci
ĢŇ
enie w 1 secie = max.ci
ħŇ
arowi do 10-krotnego d
Ņ
wigni
ħ
cia
-
po kolejnych setach, za ka
Ň
dym razem obci
ĢŇ
enie o pół kg mniejsze
-
5 razy w tygodniu
METODA CI
Ħņ
KOATLETYCZNA
Metoda oporów maksymalnych
-
przej
Ļ
cie od oporów mniejszych do oporów max
-
zmienne tempo od wolnego do szybkiego
-
obci
ĢŇ
enie wyliczone z max.ci
ħŇ
arem do 10-krotnego d
Ņ
wigni
ħ
cia
-
serie
% obci
ĢŇ
enie
powtórzenia
2-3
30 %
4-5
1
60%
3
1
70%
3
1
80%
3
1
90%
3
1
95%
2
3
100%
1
-
przerwy co 2 minuty
-
cykl trwa 4-8 tyg
-
co 1-2 tygodnie kontrola ci
ħŇ
aru wyj
Ļ
ciowego
1
www.pandm.prv.pl
METODA „BODY BUILDING”-metoda kulturystyczna
-
obci
ĢŇ
enie wyj
Ļ
ciowe odnosi si
ħ
do max ci
ħŇ
aru do 1-krotnego d
Ņ
wigni
ħ
cia wynosi
30-40%
-
3 serie ( max 12)
-
1 seria 10 powtórze
ı
-
w ostatniej serii mo
Ň
na wykonywa
ę
wi
ħ
cej powtórze
ı
, obci
ĢŇ
enie koryguje si
ħ
stopniowo dochodz
Ģ
c do 70-80% oporu max wykonuj
Ģ
c w serii 6 powtórze
ı
-
od 4-8 tygodni trwa trening
TRENING OBWODOWY ( STACYJNY)
Jedna z cz
ħĻ
ci stosowanych w formie kinezyterapii zespołowej
-
od 8-12
ę
wicze
ı
wykonywanych na ró
Ň
nych stanowiskach
-
okre
Ļ
lona liczba powtórze
ı
danego
ę
wiczenia i czas powtórze
ı
-
obci
ĢŇ
enie wysiłkiem do 50%
-
max na 1 stanowisku 2 minuty i 3 krótkie powtórzenia obwodu
-
mo
Ň
liwo
Ļę
ukierunkowania obwodu na kształtowanie najbardziej po
ŇĢ
danych cech
Bibliografia:
Nowotny – Podstawy fizjoterapii oraz wykłady z kinezyterapii
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]