TREND 90 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Producent
: Du Pont de Nemours S.A.S. 137 rue de I‘Universite, F 75334 Paris Cedex 07,
Francja; tel. 00 33 145 506 550; fax: 00 33 145 530 965
Importer:
DuPont Poland Spółka z o.o.; ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa;
tel.:(0-prefiks-22)320 09 00;fax:(0-prefiks-22) 320 09 50; e-mail:kontakt.ag@pol.dupont.com
T R E N D 90 EC
Adiuwant - środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z
cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo:
Granstar 75 WG, Harmony 75 WG, Safari 50 WG, Titus 25 WG, Chisel 75 WG.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
etoksylowany alkohol izodecylowy - 90%
Zezw. MRiGŻ. Nr 291/98 z dnia 10.03.1998r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 406/2003p z dnia 20.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 146/2004o z dnia 25.03.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla organizmów wodnych –
toksyczny
(R36) Działa drażniąco na oczy.
(R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
DZIAŁANIE ŚRODKA
Trend 90 EC powoduje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
- lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka
do rośliny
- zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
- zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego
UWAGA
Dodatek adiuwanta jest szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują
chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub na chwasty w starszej fazie
rozwojowej a także wówczas, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być
narażone na silne opady deszczu.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zalecane stężenie : 0,05-0,1 % /50-100 ml/100 l wody/
Trend 90 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych
środków chwastobójczych:
burak cukrowy
- ze środkiem Safari 50 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami
chwastobójczymi
kukurydza
- ze środkami Titus 25 WG, Harmony 75 WG oraz ich mieszankach z innymi
środkami chwastobójczymi
ziemniak
- z środkiem Titus 25 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami
chwastobójczymi
zboża ozime i jare
- ze środkami Granstar 75 WG, Chisel 75 WG
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji) -
nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI
(okres zapobiegający zatruciu) -
nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) -
nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
(okres zapobiegający zatruciu) -
nie dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.
Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować zgodnie z etykietą-instrukcją
stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać
odmierzoną ilość adiuwanta z włączonym mieszadłem uzupełnić wodą do potrzebnej ilości
ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie
przekraczającej 0-30
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin z
którym stosuje się się Trend 90 EC.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,
Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76 Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,
Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46 Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,
Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,
Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
[ Pobierz całość w formacie PDF ]