TRD wyk3 asfalt lany (1), UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2016, Egazmin ustny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2010-11-28
×
Wynaleziony w pierwszej połowie XIX w. w Niemczech przez
Henniga i Egerstorta
×
Lepiszcze – asfalt naturalny ze złoża Ahlem k. Hanoweru
×
Produkcja z mieszaniem ręcznym lepiszcza i żwiru w temp.
150 – 180 °C
R ł di
×
Rozkładanie ręczne
×
Linnhoff & Henne GmbH 1878r
Pierwsze maszyny do produkcji asfaltu lanego.
×
Asfalt lany w Polsce
- do połowy lat 70-tych
-Trasa Łazienkowska
- Po 2000 roku - mosty
ASFALT LANY
Prezentacja na podstawie materiałów z firmy Tarcopol
Zabytkowy sprzęt z XIX w do produkcji i wbudowywania asfaltu lanego
Kocioł do produkcji asfaltu lanego z końca XIX wieku

PN – S – 96025
Drogi samochodowe i lotniska.
Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
1
2010-11-28
Dotychczasowy
rodzaj asfaltu
modyfikowanego
wg wymagań TWT
PAD 2003
DE 30 C
DE 30 B
DE 80 B
DE 80 C
--
DE 150 B
--
ODPOWIEDNIK wg
normy PN-EN
PMB
normy PN EN
14023
(od 1.01.2009)
PMB
10/40-65
PMB
PMB
25/55-60
PMB
PMB
45/80-55
PMB
PMB
45/80-65
PMB
PMB
65/105-60
PMB
PMB
90/150-60
PMB
120/200-
40
Zalecane
konstrukcje:

Wariant SMA
- warstwa ochronna z mastyksu grysowego SMA
-warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA

Wariant AL
- warstwa ochronna z AL
-warstwa ścieralna z AL

Wariant AL+SMA
- warstwa ochronna z AL
-warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA
Łączna grubość warstw 6÷10cm
Uszorstnienie AL
- warstwa ochronna
2-3 kg/m
2
- warstwa ścieralna
15 kg/m
2*
* -w praktyce ~8 kg/m
2
Lp.
Właściwości
Wymagania wobec MMA i
warstwy z asfaltu twardolanego
dla kategorii ruchu KR3 do KR6
Metoda badań

Nie należy stosować skropienia izolacji (lub warstwy
wiążącej) emulsją elastomerowo-asfaltową lub
upłynnionym elastomeroasfaltem, jeśli warstwa wiążąca
(lub ścieralna) ma być wykonana z asfaltu twardolanego.
1
Zalecana mieszanka mineralno-
asfaltowa
PN-S-96025:2000
AL. 0/8, AL. 0/12,8
2
Zalecane lepiszcze
DE30B, DE30C
TWT-PAD-2003

Temperatura asfaltu twardolanego podczas układania nie
powinna przekroczyć 250°C.*
3
Penetracja stempla o powierzchni 5
cm2 i nacisku 525 N, w
temperaturze 40°C po 30min
PN-EN 12697-
20:2004 (U)
od 1,0 do 3,5
obciążenia kostek (7cmx7cmx7cm),
mm

Nawierzchnia na obiekcie mostowym i na dojazdach
powinna charakteryzować się zbliżonymi cechami
powierzchniowymi, a zwłaszcza właściwościami
przeciwpoślizgowymi.
4
Przyrost penetracji po następnych
30 min, mm
PN-EN 12697-
20:2004 (U)
≤0,4
5
Grubość warstwy:
AL 0/8 mm
AL 0/12,8 mm
PN-S-96025:2000
od 3,0 do 5,0
od 3,0 do 5,0
6
Kruszywo do uszorstnienia warstwy
ścieralnej, ilość:
grys 4/6,3 mm lub 2/5 mm kg/m
2
PN-S-96025:2000
od 15 do 18*
* -w praktyce ~8 kg/m
2
*
Przy asfaltach modyfikowanych 210-220
°
C
2
2010-11-28

wymagania dotyczące jakości materiałów

projektowanie wg krzywych granicznych uziarnienia

projektowanie ilości asfaltu poprzez badania penetracji
stemplem

odcinek próbny
Kontrola jakości:

ekstrakcja

badanie penetracji
• produkcja w nowoczesnych WMB
•zw ększenie temp. kruszywa o ok. 30°C
•wydłużenie czasu mieszania składników mineralnych
•wydłużenie czasu mieszania MMA
•temp. produkcji MMA 175÷220°C
pp j
• zmniejszenie wydajności WMB do ok. 60% wydajności
nominalnej
• dogrzewanie i homogenizacja MMA w kotłach
transportowych przez min. 1 godz.
•możliwość poprawy urabialności i obniżenia temperatury
przez dodatki specjalnych preparatów chemicznych.
- wytwórnie mas bitumicznych,
-kotły transportowe,
-układarki do asfaltu twardolanego,
-sprzęt do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i
urządzeniach instalacyjnych: taczki, żelazka, gładziki,
łopaty, szczotki itp.
Asfalt twardolany wytwarza się w zespołach do otaczania
mieszanek mineralno-asfaltowych.
3
2010-11-28
• specjalne kotły transportowe o ładowności 8÷12 ton
• automatycznie sterowana regulacja temperatury
•c ągłe mieszanie masy
•możliwość transportu z prędkością 80km/godz.
p p ę ą g
•możliwość przechowywania masy w kotłach do 12 godz.
Kotły transportowe
Elementy składowe:

podgrzewana belka profilująca nawierzchnię

zespół napędowy z systemem sterowania

zespół do wstępnego rozkładania masy AL
(stosowany przy dużych układarkach)

szerokość robocza układarki 2,5÷16,0m,
najwygodniejsza dla robót mostowych 3,5÷5,0m

rozsypywacz kruszywa (dla warstw ścieralnych).
Układarka z dystrybutorem śrubowym
Układarka do zabudowy torów tramwajowych
4
2010-11-28
Układarka o szerokości układania 12,6 m
Układarka z dystrybutorem łopatkowym
warunki atmosferyczne:
-temperatura otoczenia > 0
°
C,
-brak opadów atmosferycznych,
podłoże:
-podłoże powinno posiadać projektowany profil,
-sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
powierzchnia,
powierzchnia,
-podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed
ułożeniem na nim warstwy asfaltu twardolanego,
mieszanka:
-mieszankę należy wbudować w sposób mechaniczny z wyjątkiem
miejsc, gdzie nie jest możliwe zastosowanie układarki,
-układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły,
-temperatura wbudowania mieszanki nie powinna przekraczać
250
°
C (220
°
C dla asfaltów modyfikowanych)
Rozsypywarka kruszywa
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]