Trauma [1x01], Ratownictwo medyczne, Trauma

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{249}{337}* tam by�o co� w wodzie *{341}{424}* dostrzeg�em to �pi�c przy tobie *{428}{499}* obserwowali�my zbli�aj�ce si� �ciany pokoju *{503}{548}* dzieci, �piewa�y *{552}{669}* owce s� w-wolne, tak, s� w-wolne *{684}{742}Nigdy nie mam dosy� soli|a ty Terry?{746}{821}Kiedy� jeden z pacjent�w si� na mnie rzuci�|to go strzeli�em w twarz jedn� z nich.{825}{867}Strza� z tego go uspokoi�.{871}{903}Jeste� nienormalny, wiesz?{907}{941}Obwiniam prac�.{945}{978}Terry, Tyler, o co chodzi?{982}{1026}- Oh, Boone!|- Heyoh! Jedn� r�k�!{1030}{1099}Dobra. �yjmy pe�ni� �ycia, kochanie.{1114}{1158}Dobra.{1385}{1462}Medyk 78, wasi ch�opcy jad� do|Union Square. Bawcie si� dobrze.{1466}{1498}Baza...{1502}{1541}Kole�, wiesz dok�d mo�emy p�j��?{1545}{1606}Nie, nie jedziemy do Makaronowego Raju.{1660}{1679}My�lisz, �e oni wiedz�?{1683}{1719}My�l�, �e wszyscy wiedz�. Zale�y ci na tym?{1723}{1779}Nie, w og�le. A tobie?{1944}{2078}* Chc� wiedzie� jak wygl�dasz|w z�� noc *{2082}{2184}* w z��, z�� noc dla odmiany *{2439}{2477}Czas si� zwija�, stary.{2481}{2530}Nie wiem co chcecie robi�|ale ja chc� si� zabawi�.{2534}{2564}Podrzuci� ci� do Sorley's?{2568}{2613}Nie, stary, nie mog�. Jest co� nie tak|z drugim transformatorem.{2617}{2685}Musz� go wy��czy�, popatrze�, wiesz?{2741}{2824}* hej kochankowie dlaczego|dlaczego jeste�cie przeciw sobie *{2828}{2903}* nie ma potrzeby p�aka� jak inni *{2907}{2990}* jeste�my g�upcami, g�upcami w potrzebie wiary *{2994}{3076}* jeste�my g�upcami w g�upiej potrzebie wiary *{3080}{3145}* Zaraz kogo�, uh, kogo� *{3149}{3275}* uh, kogo� *{3354}{3427}Hej, czy kto� wie czemu g��wny prze��cznik jest wy��czony?{3437}{3519}* morderco, nie pro�|mam czas, czas na krwawienie *{3523}{3555}* i nie s� w potrzebie... *{3559}{3674}Pete, Walker, kto�,|g��wny wy��cznik chc� go w��czy�.{3699}{3746}Ok, w��czam go.{3952}{4013}Nie, nie, nie, nie, nie, nie.{4017}{4051}O, Bo�e.{4055}{4108}O, Bo�e, nie, nie, nie, nie.{4160}{4202}Hej, ksi�niczko.{4206}{4264}Ogl�da�em program o misiach polarnych.{4268}{4309}Misiach polarnych? Co tam by�o o tych misiach?{4313}{4350}S� czyste.{4354}{4389}Oh, powiedzia�a�, �e misie polarne s� czyste?{4393}{4422}- O, w takim razie nie s� bia�e?|- Tylko czyste.{4426}{4461}Medyk 78, odbi�r Kod 3.{4465}{4526}Ok, wiesz co, kochanie?|Tatu� musi troch� popracowa�, ok?{4530}{4597}W porz�dku, tu Medyk 78, wprowad�cie mnie.{4601}{4626}Dobra.{4630}{4673}Dobra, s�uchajcie, mamy atak serca.{4677}{4734}Poparzenia, pora�enie pr�dem,{4738}{4800}B�d� za 10 minut.{4847}{4896}Medy 114, odpowiedz na Kod 3, pora�enie pr�dem.{4900}{4943}Mo�liwe przerwanie, w trakcie reanimacji.{4947}{4999}Odbi�r, Jednostka 114. Zajmiemy si� tym.{5003}{5043}Uh, w drodze jeste�my na 1012 Montgomery, Kod 3.{5047}{5093}Przyj��em, Terry.{5170}{5223}Fatalny przypadek. Musimy lecie�.{5248}{5320}Rabbit, po�piesz si�! Chod�my! Popracujmy!{5538}{5569}Ok, musisz mnie pos�ucha�.{5573}{5597}Nie do dotykaj go ani nie podchod� dop�ki{5601}{5665}sie nie dowiesz czy zasilanie jest odci�te.{5669}{5703}Ok, dobrze, robi� to.{5707}{5750}Ok, pr�d wy��czony. Pr�d odci�ty.{5754}{5781}Dobra robota, Fitz.{5785}{5835}Teraz, chc� aby� rozpocz�� resuscytacj�.{5839}{5861}Dobrze.{5865}{5924}Jeste�my 30 sekund od celu.{5966}{5983}O, Bo�e.{5987}{6121}Anio� 01, dolatujemy ze szpitala jeste�my na 2012 Montgomery{6135}{6171}Dobra robota. Przejmuj� go.{6175}{6231}Oh, dobrze. Dzi�kuj�.{6235}{6312}- Dobra, pod��cz P.A. i zacznij intubacj�.|- Intubuj�.{6330}{6369}Wstrzyma� resuscytacj�.{6373}{6413}Czysto. Czystko!{6417}{6464}Wal�!{6468}{6483}Kontynuuj reanimacj�.{6487}{6567}Nie s�dz� �eby potrzebowa� wi�cej wolt�w|od��czam go.{6571}{6615}Hej, Boone! Potrzebna ci dodatkowa para r�k?{6619}{6640}O, tak, przyda si�.{6644}{6682}Pod��cz kropl�wk�.{6686}{6740}Jeste� wielka.{6760}{6826}- Dobra. Hiperwentylowa�.|- Hiperwentylowa�. Gotowi?{6830}{6868}Do dzie�a.{6872}{6913}Wstrzymaj resuscytacj�.{6917}{7003}- Dosta�am si�. Intubuj� go.|- Masz? Zaintubowany.{7007}{7070}Wstrzykuj� 1ml adrenaliny.{7091}{7146}Nadal nic.{7193}{7234}Hej, Nancy!{7238}{7350}Mo�esz go utrzyma� przy|�yciu prosz�? Przylecieli�my po niego.{7387}{7417}Podaj� drug� dawk� adrenaliny.{7421}{7523}Dawaj, dawaj. Tracimy go.{7603}{7645}Nadal nic. Dalej, dawaj.{7649}{7754}Dobra, dru�yno, powiedzia�bym, �e mamy|oko�o 4 min nim dojdzie do uszkodzenia m�zgu. Hej, Terry.{7758}{7819}Ok, pracujemy tutaj,|Rabbit, w porz�dku? Amiodaron?{7823}{7862}- Co robisz?|- Staram si� go uratowa�.{7866}{7900}Czysty, ty czysty. Wszyscy czy�ci?{7904}{7969}- Czysto!|- Wal�!{7973}{8077}- Kontynuowa� resuscytacj�.|- Trzecia dawka adrenaliny, trzecia defibrylacja, nadal nic.{8081}{8142}Nie reaguje.{8146}{8227}Hej, Tyler, sprawd� czy ten go�� ma|portfel, kom�rk�, cokolwiek.{8231}{8258}O, �ap.{8262}{8311}Ustabilizujcie kr�gos�up. Przygotujcie go|do helikoptera. Szybciej. Szybciej.{8315}{8346}Uwa�aj na ten przew�d.{8350}{8402}Cze��, mam na imi� Reuben Palchuck. Jestem sanitariuszem.{8406}{8452}Chyba pani m��, jak ma na imi�?{8456}{8473}James Walker.{8477}{8509}Tak, Jim mia� wypadek w pracy.{8513}{8604}Nie, nie, nie, nie. Nic mu nie jest|nic mu nie b�dzie.{8628}{8683}Czy Jim bierze jakie� leki?{8687}{8715}M.A.O. Inhibitory.{8719}{8785}Coumadin�, A.O. Inhibitory? Aha, dobra.{8789}{8871}Jeszcze jedno czy on s�u�y�|w wojsku kiedy�?{8881}{8926}Dobra. B�dzie w mie�cie za 10 minut|mo�esz si� z nim tam spotka�.{8930}{8956}Wojsko? Gdzie? Jak d�ugo?{8960}{8999}- Irak 3 miesi�ce temu.|- oczywi�cie!{9003}{9057}Ten facet zosta� zaszczepiony w ty�ek!{9061}{9152}Tak, k�uli �o�nierzy ka�dym mo�liwym|Antianxietem(lek na odpr�enie) na ziemi.{9156}{9202}- Jest odporny na adrenalin�.|- Dok�adnie.{9206}{9222}Biedny dra�.{9226}{9269}- Gdybym to by� ja, zaryzykowa�bym|- Atropine.{9273}{9328}Klasyki najlepsze.{9332}{9370}- Ok, uwa�aj.|- Dobra.{9374}{9433}Co mamy? Co mamy? Co mamy?{9437}{9473}Ok, wyczuwam puls. Ma puls!{9477}{9569}Dobra, no to lecimy, kole�. Otw�rzmy|drzwi, za�adujecie go. Nie ty, ty nie mo�esz lecie�.{9573}{9593}Co? Te� lec�.{9597}{9629}Hej, musz� pracowa�, g�uptasku.{9633}{9682}Nie nazywaj mnie tak, ok?{9686}{9705}Potrzebujesz pomocy.{9709}{9777}Tak, potrzebuj� Terry'ego �eby trzyma� go�cia|gdy si� obudzi i b�dzie marudzi�.{9781}{9835}Nie zmie�cimy si� razem z przodu.{9839}{9898}O, �wietny klub ch�opaczk�w, co?{9957}{10001}Boone, zapnij ten pasek.{10005}{10071}Masz go? Wszystko gra!{10075}{10127}Hej, Joey, uh, wi�c, mamy puls,{10131}{10168}Ale kole� mo�e fikn�� w ka�dej chwili.{10172}{10239}- Startujemy ch�opaki.|- Rotor, le�my.{10243}{10355}Anio� 01, pacjent na pok�adzie|i jeste�my w drodze do szpitala.{10589}{10636}Narka, Nancy.{10640}{10697}Wszystko w porz�dku, Terry?{10725}{10771}Joey, jego serce wali jak szalone.{10775}{10830}Jaki� dobry pomys� m�g�by naprawd� pom�c.{10834}{10876}O, Bo�e.{11819}{11842}Trauma|Sezon 1 odcinek 1 - Pilot{11846}{11909}Wiadomo�ci KFRC. Godzina 7:08.{11913}{11955}O 8:00 w wiadomo�ciach,{11959}{12078}Min�� rok od najstraszniejszej katastrofy|ratunkowej w historii San Francisco.{12082}{12183}Helikopter rozbijaj�c si�|zabra� ze soba 7 �y�.{12187}{12247}B�dziemy o nich pami�ta�|czuwanie odb�dzie si�..{12251}{12337}wieczorem na dachu budynku 2012 Montgomery.{12341}{12449}Wie�ce, kwiaty, �yczenia|b�d� prowadzone w...{12467}{12538}- Wygra�em.|- Remis. Jest remis.{12637}{12691}Nie chcesz ode mnie gofra?{12695}{12741}Dobra, ch�opaki. Chod�my na g�r�. Dalej.{12745}{12794}- Musz� i��?|- Tak, musz�.{12798}{12839}Musz� umy� z�by. Szybciej!{12843}{12892}Mo�esz wyj��? Dobra, ty te�.{12896}{12968}- Mamusia dzi�kuje.|- Chod�, wielki faceciku.{12979}{13042}Przed siebie. Id� ze swoj� siostr�.{13185}{13249}Przyszed�e� wczoraj dosy� p�no.{13276}{13310}Tak.{13314}{13355}By�em, um{13359}{13432}By�em przy wraku na Fillmore.{13436}{13513}Twoja zmiana ko�czy si� o p�nocy,|a wracasz do domu o 4:00...{13517}{13546}Znowu.{13550}{13651}Wi�c, potrzebowali, uh, dw�ch dodatkowych r�k, to znaczy..{13655}{13738}Ja i Tyler pojechali�my. I to wszystko.{13769}{13821}Ok.{13830}{13889}Poka� mi sw�j telefon.{13961}{14011}Co?{14224}{14243}Dobra.{14247}{14311}Co? M�wi�em ci.{14334}{14423}M�wi�em ci �e si� zmieni�,|i mam zamiar to zrobi�.{14429}{14537}Wiem. Tylko, �e przebaczanie jest|moim zadaniem a nie twoim.{14791}{14938}W wiadomo�ciach, min�� rok lecz rany katastrowy w|San Francisco nadal si� nie zagoi�y.{14942}{15040}Co najmniej 15 pozw�w zosta�o z�o�onych,|rodziny domagaj� si� odpowiedzialno�ci.{15044}{15106}ale dochodzenie jest...{15149}{15190}- Hej, mamo.|- Ogl�dasz wiadomo�ci?{15194}{15217}Tak, ogl�da�am.{15221}{15261}Na ka�dym kanale, m�wi� tylko o|zesz�orocznej katastrofie.{15265}{15311}Mamo, prosz�. Przetrwa�am w Bagdadzie.{15315}{15338}San Francisko to piku�.{15342}{15382}- Dbaj o siebie, Mija.|- Tak, mamo.{15386}{15449}- B�d�. Obiecuj�.|- Prosz� no� kask.{15453}{15491}Tak, w�o�� kask.{15495}{15562}- I zapnij si�.|- Tak, mamo, i pas.{15566}{15603}S�ysza�a� nowin�?{15607}{15635}Zagnij kto wraca?{15639}{15714}Tak, to tylko plotka. On jest zwariowany.{15718}{15740}Widzia�e� go?{15744}{15785}O, tak, odwiedzi�em go raz,{15789}{15832}I obali� butelk� szkockiej przy mnie,{15836}{15861}p�aka� jak dziecko.{15865}{15904}A to by� jego dobry dzie�.{15908}{15959}Tak, nie mog� go nam�wi� do powrotu.{15963}{16006}Hej, Nance...{16010}{16086}To po co przysz�a� dzi�?{16103}{16189}bo musz� kogo� uratowa� dzi�, Boone, to dlatego.{16307}{16359}Tak, ja te�.{16364}{16423}Prosz� oddycha� bardzo g��boko|dla mnie.{16427}{16513}Tak dobrze. Tak bardzo dobrze. I je... [ Pobierz całość w formacie PDF ]