transport intermodalny w acuchu dostaw wsl 2010, Logistyka (hasło - log)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STUDIA PODYPLOMOWE
LOGISTYKA DLA NAUCZYCIELI
PRACA DYPLOMOWA
SŁAWOMIR ADAMIAK
TRANSPORT INTERMODALNY W ŁACHCUCHU DOSTAW
PROMOTOR PRACY:
Doc dr inż. IRENEUSZ FECHNER
POZNAŃ 2010
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE………………………………………………………….…………….......1
Rozdział 1 - ROLA TRANSPORTU INTERMODALNEGO W ŁAŃCUCHU DOSTAW ....4
1.1. Pojęcia i definicje ...............................................................................................4
1.2. Znaczenie organizacji łańcucha dostaw..............................................................6
1.3. Charakter łańcucha dostaw i rola transportu.......................................................8
1.4. Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu ..........................................12
1.5. Konteneryzacja, jako czynnik ułatwiający wykorzystanie transportu
intermodalnego .............................................................................................................60
1.6. Istota transportu intermodalnego ......................................................................68
Rozdział 2 - PRZYKŁADY ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Z ZASTOSOWANIEM
TRANSPORTU INTERMODALNEGO .................................................................................78
Łańcuch dostaw firmy IKEA .......................................................................................78
Łańcuch dostaw firmy PZL Świdnik ...........................................................................81
Rozdział 3 - KONSPEKTY LEKCJI .......................................................................................85
3.1 Transport intermodalny .....................................................................................85
3.2 Transport samochodowy ...................................................................................88
3.3 Dokumenty, które musi posiadać kierowca w ruchu drogowym ......................90
WNIOSKI KOŃCOWE ...........................................................................................................92
BIBLIOGRAFI ........................................................................................................................94
SPIS RYSUNKÓW..................................................................................................................97
SPIS TABEL ............................................................................................................................99
2
WPROWADZENIE
Wyprowadzenie z Europy energochłonnej lub szkodliwej dla środowiska produkcji,
specjalizacja pracy, masowa konsumpcja i ekonomia produkcji powodują, że miejsca
wytwarzania produktów nie pokrywają się z miejscami, gdzie jest na nie popyt. Powoduje to,
że zaopatrzenie i dystrybucja, a szczególnie sfera transportu zyskały w ostatnich latach duże
znaczenie przy formułowaniu strategii działania firm. Wyraża się to w organizacji łańcuchów
dostaw planowaniu i realizacji operacji transportowych. Racjonalizacja wykorzystania
istniejącej infrastruktury transportowej i ciągła jej modernizacja dostosowująca ją do nowych
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska powoduje zwiększone
zainteresowanie transportem intermodalnym. Niezależnie od charakteru produkcji
przedsiębiorstwa, koszty transportu obejmują zazwyczaj większą część wydatków, stąd też
coraz wnikliwsze analizy i poszukiwanie optymalnych wariantów rozwiązań w tym zakresie.
Wybór rodzaju transportu może być wykorzystywany do kreowania przewagi
konkurencyjnej. Również jakość usługi logistycznej, podobnie jak cena, może mieć wpływ na
wybór dokonywany przez odbiorcę towaru.
Celem pracy było zebranie informacji o różnych gałęziach transportu stosowanych
w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego.
Niniejsza praca zawiera w pierwszej części podstawowe definicje oraz omówienie znaczenia
łańcucha dostaw wskazując na jego znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Przedstawiono przykłady organizacji łańcucha dostaw a także możliwość stosowania różnych
środków transportu lub ich kombinacji i organizacji procesu transportu.
Następnie omówiono poszczególne gałęzie transportu wskazując na ich zalety i wady oraz
możliwości wykorzystywania w gospodarce. W kolejnej części pracy zamieszczone zostały
przykłady konkretnych firm, które wykorzystują w swojej działalności, w zaopatrzeniu lub
dystrybucji produktów, transport intermodalny.
Ostatnią częścią pracy są przykładowe konspekty lekcji. Mogą one zostać wykorzystane przy
realizacji materiału w technikum w zawodzie technik logistyk lub technik spedytor. Część
pracy będąca omówieniem literatury może zostać udostępniona zainteresowanym uczniom,
jako materiał uzupełniający, ułatwiający zebranie wiadomości do lekcji lub zadań domowych.
Ze względu na dużą dynamikę zmian w zakresie transportu, praca ma być sygnałem
do zainteresowania się problematyką organizacji transportu wykorzystywanego przez firmy
w łańcuchach dostaw i dalszego aktualizowania wiedzy na ten temat.
3
ROZDZIAŁ 1. ROLA TRANSPORTU INTERMODALNEGO
W ŁAŃCUCHU DOSTAW
1.1 Pojęcia i definicje
1.1.1 Definicjałańcucha logistycznego i łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw
– definiowany jest przez ”Słownik terminologii logistycznej” jako:
• proces – sekwencja zdarzeń w przemieszczaniu się dóbr, zwiększająca ich wartość,
• struktura – organizacja, grupa przedsiębiorstw realizująca wspólnie działania
niezbędne do zaspokajania popytu na konkretne produkty w całym łańcuchu przepływu
dóbr – od pozyskiwania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi
mogą być: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, rozwój, serwis, zarządzanie
zasobami, działania wspierające.
Łańcuch logistyczny
– sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zaangażowanymi
w procesy działania, których celem jest przepływ dóbr fizycznych tworzących wartość
w odniesieniu do celu tego przepływu.
1.1.2 Definicja transportu
Transport
(łac. transportare przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków
(przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków
transportu). Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane
z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy.
Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok
łączności, dział gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie
w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego
rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się
z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce.
Proces transportowy
– szereg złożonych czynności organizacyjnych, wykonawczych
oraz handlowych mających na celu przemieszczanie ładunków lub ludzi z jednego lub kilku
1
Fechner I.,
Zarządzanie łańcuchem dostaw
, WSL, Poznań 2007.
2
Rydzkowski W.(red.), Wojewódzka-Król K.(red.),
Transport
, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008
4
  punktów początkowych, zwanymi punktami nadania do jednego lub kilku punktów
końcowych, zwanych punktami odbioru przy pomocy odpowiednich środków transportu.
Transport kolejowy
– gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, a szerzej,
do transportu powierzchniowego. Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę,
czyli linie kolejowe, stacje (dworce, przystanki), zaplecze techniczne. Drugim elementem
systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu (np. lokomotywy i wagony). W systemie
tym operują instytucje kolejowe, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych
i administratorów infrastruktury (zarządy kolejowe).
Transport samochodowy -
jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie
przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu
(np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej
gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.
Transportu intermodalny
- (intermodal transport) - pod tym pojęciem transportu
rozumiemy przewóz (w jednej i tej samej jednostce ładunkowej) przez kolejne gałęzie
transportu bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu.
Inne źródło podaje podobną definicję: w transporcie intermodalnym ładunki przewozi się
przy użyciu środków przewozu różnych gałęzi transportu, jednakże w tej samej jednostce
ładunkowej na całej trasie od nadawcy do odbiorcy.
Spedycja –
obejmuje zorganizowanie przemieszczania ładunków przy zastosowaniu
odpowiednio dobranych środków transportu i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje
przesłanie ładunków od dostawcy do odbiorcy.
Przewoźnik
– osoba fizyczna, która przewozi dany ładunek z punktu do punktu
własnym środkiem transportu. Może nim być zarówno pojedyncza osoba, posiadająca pojazd
ciężarowy, pociąg, samolot czy statek, jak i duże przedsiębiorstwo, posiadające bardzo
rozbudowaną flotę umożliwiającą transport ładunków.
3
Fertach M.(red.),
Podstawy logistyki
, ILiM, Poznań 2006, str.107.
4
Encyklopedia internetowa Wikipedia, „Transport kolejowy”,
przeglądano: luty 2010r.
5
Op cit., „Transport samochodowy”,
, przeglądano: luty
2010r.
6
Mendyk E.,
Ekonomika i organizacja transportu
, WSL, Poznań 2002.
7
Glosariusz „Terminologia transportu kombinowanego” opublikowany w 1993 r. przez Europejską Konferencję
Ministrów Transportu (CEMT) zawiera wykładnię pojęć z dziedziny technologii transportu kombinowanego –
za serwisem internetowym składowanie.info,
, przeglądano: luty 2010.
8
Krawczyk. S.,
Zarządzanie procesami logistycznymi
, PWE, Warszawa 2001, str. 84.
9
Fertach M.(red.),
Podstawy logistyki
, ILiM, Poznań 2006, str.107.
5
         [ Pobierz całość w formacie PDF ]