Traceability (śledzenie produktu), PLIKI Z CHOMIKA, MIĘDZYNARODOWE STANDARDY INFORMACYJNE (Logistics6)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->„Praktyczne aspekty realizacjitraceability –śledzeniadostaww branży kosmetycznejzgodnie z rozporządzeniemeuropejskim 1223/2009”KongresŚwiataPrzemysłu Kosmetycznego13 - 14 październik 2010 w WarszawieAnna Kosmacz-ChodorowskaCo to jest traceability?Traceability (śledzenie ruchu i pochodzenia) – możliwośćlokalizowania iśledzeniaproduktu, przez wszystkie etapy produkcji,przetwarzania i dystrybucji2©2010 ILiM – GS1 PolskaRozporządzenie WE 1223/2009z dn. 30.11.2009Cel główny:- zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwakosmetyków wprowadzanych do obrotu na terenie UniiEuropejskiej, jak również sprawne funkcjonowanierynku wewnętrznego oraz rozwoju konkurencyjności iinnowacyjności branży kosmetycznej.Cel – w zakresieśledzenia:„Zapewnienie możliwościśledzeniaproduktu kosmetycznego wcałymłańcuchudostaw pomaga nadzorować rynek w sposóbprostszy i bardziej skuteczny. Sprawny systemśledzeniaułatwiaorganom nadzoru rynkowego identyfikację podmiotówgospodarczych”.3©2010 ILiM – GS1 PolskaObowiązki i odpowiedzialnośćKodeks Karny:-grzywna (od 100 do 720000 zł)-ograniczenie wolności (od 1 do 12 miesięcy)-kara pozbawienia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat)Kodeks Cywilny:art. 449 – odpowiedzialność za produkt niebezpieczny4©2010 ILiM – GS1 PolskaZarządzanie kryzysowe– ważne definicje•Incydentemjest każda sytuacja, dająca podstawy do przypuszczeń,żeistniejeodchylenie od prawnych wymogów lub norm wewnętrznych w zakresiebezpieczeństwa lub jakości produktu•Kryzysemjest każdy incydent, będący podstawą przypuszczeń, iż produktyrozprowadzane w ramachłańcuchadostaw lub dostępne na rynku mogą byćszkodliwe dla zdrowia ludzi lub zwierząt•Wycofanieoznacza każdy sposób zapobiegający dystrybucji, wystawianiu ioferowaniu produktu niebezpiecznego dla konsumenta•Nakaz zwrotuoznacza każdy sposób, który ma na celu zwrot niebezpiecznegoproduktu, który już został dostarczony i dostępny dla konsumenta5©2010 ILiM – GS1 Polska [ Pobierz całość w formacie PDF ]