Taryfikator punktów karnych,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1998
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie post´powania z kierowcami naruszajàcymi przepisy ruchu drogowego.
Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy
(Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129,
poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671
i Nr 216, poz. 1825 i 1826) zarzàdza si´, co nast´puje:
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
———————
1)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-
∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
Dziennik Ustaw Nr 236
— 15284 —
Poz. 1998
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób punktowania i liczb´ punktów odpowiada-
jàcych naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierow-
ców naruszajàcych przepisy ruchu drogowego;
3) tryb wyst´powania z wnioskiem o kontrolne spraw-
dzenie kwalifikacji;
4) warunki i tryb wyst´powania z wnioskiem o cofni´-
cie uprawnienia do kierowania pojazdami silniko-
wymi;
5) jednostki upowa˝nione do prowadzenia szkolenia,
którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowe-
go, program tego szkolenia oraz liczb´ punktów
odejmowanych z tytu∏u jego odbycia;
6) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji
zawartych w ewidencji.
niu, które stanowi∏o znami´ przest´pstwa, punktów nie
przypisuje si´.
7. Punkty za spowodowanie zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego, okreÊlone kodem A07
w za∏àczniku nr 1, przypisuje si´ wówczas, gdy przyczy-
nà zagro˝enia by∏o naruszenie nieuwzgl´dnione w ta-
beli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniej-
sza ni˝ 6.
8. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, podlega tak˝e
osoba, która dopuÊci∏a si´ naruszeƒ ruchu drogowego
w okresie obowiàzywania wobec niej Êrodka karnego
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do
12 miesi´cy.
§ 3. 1. Ewidencj´ prowadzi komendant wojewódzki
Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
ewidencjonowanych.
2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowied-
nio wobec osób posiadajàcych pozwolenie do kiero-
wania tramwajem.
2. W odniesieniu do kierowców b´dàcych obywa-
telami polskimi, niemajàcych miejsca sta∏ego zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kie-
rowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencj´ pro-
wadzi Komendant G∏ówny Policji.
3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;
2) „staroÊcie” — rozumie si´ przez to równie˝ Prezy-
denta miasta sto∏ecznego Warszawy;
§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje
si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, je˝eli naruszenia zostanà
stwierdzone prawomocnymi wyrokami sàdów, posta-
nowieniami sàdu o warunkowym umorzeniu post´po-
wania albo nakazami lub mandatami karnymi.
3) „pozwoleniu” — rozumie si´ przez to pozwolenie
do kierowania tramwajem.
2. Dopuszcza si´ dokonanie wpisu tymczasowego
do ewidencji przed wydaniem rozstrzygni´cia, o któ-
rym mowa w ust. 1, je˝eli po ujawnieniu naruszenia
wszcz´to post´powanie przygotowawcze lub skiero-
wano wniosek o ukaranie do sàdu albo skierowano
spraw´ do organu w∏aÊciwego do uchylenia immuni-
tetu parlamentarnego, s´dziowskiego lub prokurator-
skiego. Wpis tymczasowy zawiera informacj´ o liczbie
punktów, które zostanà przypisane w przypadku po-
twierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem.
§ 2. 1. Do ewidencji kierowców naruszajàcych prze-
pisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencjà”, wpi-
suje si´ kierowc´, który kierujàc pojazdem dopuÊci∏ si´
naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego da-
lej „naruszeniem”.
2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca nie-
b´dàcy obywatelem polskim i nieposiadajàcy karty po-
bytu w zwiàzku z otrzymaniem zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony lub na osiedlenie si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ˝e dopuÊci∏ si´
naruszenia, za które mo˝e byç orzeczony Êrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio wobec
osoby podlegajàcej ewidencji, która w chwili dopusz-
czenia si´ naruszenia nie ukoƒczy∏a 17 lat, po skierowa-
niu sprawy do post´powania przed sàdem rodzinnym.
3. Do ewidencji wpisuje si´ naruszenia, zgodnie
z wykazem stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.
4. Wpis tymczasowy staje si´ wpisem ostatecznym
po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzy-
gni´ciem, o którym mowa w ust. 1.
4. Je˝eli jeden czyn pope∏niony przez kierowc´ na-
rusza wi´cej ni˝ jeden przepis ruchu drogowego,
w ewidencji uwidacznia si´ wszystkie naruszenia, przy-
pisujàc ka˝demu odpowiednià liczb´ punktów, z za-
strze˝eniem ust. 5.
5. Organ wydajàcy prawomocne rozstrzygni´cie,
o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie przekazuje infor-
macj´ w∏aÊciwemu organowi prowadzàcemu ewiden-
cj´ na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 6.
5. Je˝eli jeden czyn naruszy∏ dwa lub wi´cej zna-
ków okreÊlonych kodem od C05 do C11 wymienio-
nym w za∏àczniku nr 1, w ewidencji wpisuje si´ to na-
ruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbo-
wy.
6. Organ upowa˝niony do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 i 3, przesy∏a w∏a-
Êciwemu organowi prowadzàcemu ewidencj´ infor-
macj´ o na∏o˝eniu mandatu karnego lub wykonaniu
tych czynnoÊci na formularzu, którego wzór stanowi
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
6. W razie dopuszczenia si´ przest´pstwa drogowe-
go, okreÊlonego kodem A01 w za∏àczniku nr 1, narusze-
Dziennik Ustaw Nr 236
— 15285 —
Poz. 1998
7. Informacja przekazana na formularzu, o którym
mowa w ust. 5 lub 6, mo˝e byç poprzedzona przekazem
za pomocà urzàdzeƒ teletransmisji danych.
1) cofni´cie uprawnienia do kierowania pojazdami sil-
nikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciàgu
roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jaz-
dy przekroczy∏ liczb´ 20 punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w za-
kresie wszystkich posiadanych przez niego katego-
rii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego
24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego.
8. Funkcjonariusz nak∏adajàcy grzywn´ w drodze
mandatu karnego na osob´ podlegajàcà ewidencji jest
obowiàzany poinformowaç jà o fakcie pope∏nienia czy-
nu podlegajàcego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie
punktów, które b´dà jej przypisane z tego tytu∏u.
§ 5. 1. Organ prowadzàcy ewidencj´ usuwa z ewi-
dencji wpis tymczasowy dotyczàcy naruszeƒ, je˝eli:
1) w post´powaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3,
ujawniono okolicznoÊci uzasadniajàce odmow´
wszcz´cia albo umorzono post´powanie z powo-
du:
a) braku znamion przest´pstwa lub wykroczenia,
b) przedawnienia orzeczenia,
c) Êmierci osoby, której post´powanie dotyczy∏o;
2) w post´powaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3,
rozstrzygni´to o uniewinnieniu;
3) od momentu naruszenia minà∏ rok, chyba ˝e przed
up∏ywem tego okresu kierowca dopuÊci∏ si´ naru-
szeƒ, za które liczba punktów ostatecznych i wpisa-
nych tymczasowo przekroczy∏a 24 punkty,
a w przypadku kierowców, o których mowa w art.
140 ust. 1 pkt 3 ustawy — 20 punktów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
wy∏àcznie na podstawie wpisów ostatecznych, na for-
mularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 6 do rozpo-
rzàdzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
wyst´puje si´ w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazda-
mi;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia
pojazdów na okres przekraczajàcy jeden rok;
3) nieb´dàcej obywatelem polskim i nieposiadajàcej
karty pobytu w zwiàzku z otrzymaniem zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedle-
nie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy
wydane za granicà w okresie 6 miesi´cy od daty
rozpocz´cia zamieszkania na czas oznaczony lub
osiedlenia si´, na podstawie karty pobytu.
2. Organ prowadzàcy ewidencj´ usuwa z ewidencji
wpis ostateczny dotyczàcy naruszeƒ, je˝eli nastàpi∏o
zatarcie ukarania (skazania).
3. Organ wydajàcy postanowienie o odmowie
wszcz´cia lub umorzeniu post´powania powiadamia
o tym fakcie w∏aÊciwy organ prowadzàcy ewidencj´.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3
ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji
wed∏ug w∏aÊciwoÊci wynikajàcej z przepisów post´po-
wania administracyjnego, na podstawie dokumentów
przekazanych przez Komendanta G∏ównego Policji.
§ 6. 1. Organ prowadzàcy ewidencj´ usuwa z ewi-
dencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecz-
nego:
1) je˝eli wydano decyzj´ o cofni´ciu uprawnienia do
kierowania pojazdem silnikowym, z wyjàtkiem de-
cyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyni-
ku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym
mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
3) je˝eli od dnia pope∏nienia naruszenia up∏ynà∏ rok,
chyba ˝e przed up∏ywem tego okresu kierowca do-
puÊci∏ si´ naruszeƒ, za które liczba punktów osta-
tecznych i wpisanych tymczasowo przekroczy∏a 24
punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa
w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy — 20 punktów;
4) w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130
ust. 3 ustawy.
§ 8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3
ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego oÊrodka
ruchu drogowego, wed∏ug programu, który stanowi
za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
2. Dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogo-
wego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa
w ust. 1, wydajàc uczestniczàcemu w nim kierowcy za-
Êwiadczenie. Kopi´ zaÊwiadczenia o odbyciu szkolenia
przez kierujàcego dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ru-
chu drogowego przesy∏a organowi prowadzàcemu
ewidencj´.
3. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2,
stanowi za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedsta-
wieniu zaÊwiadczenia o odbyciu szkolenia, organ,
o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczb´ posiada-
nych punktów, odejmujàc je wed∏ug kolejnoÊci wpi-
sów, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.
2. Starosta niezw∏ocznie informuje organ prowa-
dzàcy ewidencj´ o okolicznoÊciach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory sta-
nowià za∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia.
5. Liczba punktów odj´tych z tytu∏u odbytego szko-
lenia nie mo˝e byç wi´ksza od liczby punktów otrzyma-
nych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed
jego odbyciem.
§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji wyst´puje do
organu w∏aÊciwego w sprawach wydawania prawa
jazdy z wnioskiem o:
Dziennik Ustaw Nr 236
— 15286 —
Poz. 1998
6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia
liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów
ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego roz-
pocz´ciem dopuÊci∏a si´ naruszeƒ, za które suma
punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo prze-
kroczy∏a 24.
8) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;
9) Agencji Wywiadu;
10) Stra˝y Granicznej;
11) Inspekcji Transportu Drogowego;
12) innym instytucjom, którym nadano uprawnienia
oskar˝yciela publicznego w sprawach o naruszenia
przepisów o bezpieczeƒstwie i porzàdku w ruchu
drogowym.
§ 9. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskaç od
Policji ustnà informacj´ lub zaÊwiadczenie o wpisach
ostatecznych lub tymczasowych dotyczàcych punktów
odpowiadajàcych dokonanym przez siebie narusze-
niom. Informacji udziela si´ lub zaÊwiadczenie wydaje
si´ w siedzibie organu prowadzàcego ewidencj´ lub,
w miar´ mo˝liwoÊci technicznych, w innej jednostce
Policji.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela si´
wy∏àcznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela organ
prowadzàcy ewidencj´.
§ 10. 1. Informacji o wpisach w ewidencji udziela
§ 11. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w § 9,
oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, sta-
nowi za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.
si´:
1) Policji;
2) sàdom;
3) prokuratorom;
4) wojewodom — w stosunku do osób ubiegajàcych
si´ lub posiadajàcych uprawnienia egzaminatora;
5) starostom — w stosunku do osób ubiegajàcych si´
lub posiadajàcych uprawnienia instruktora nauki
jazdy;
6) stra˝om gminnym (miejskim) — w przypadkach
uzasadnionych wykonywaniem czynnoÊci spraw-
dzajàcych w sprawach o naruszenie przepisów
o bezpieczeƒstwie i porzàdku w ruchu drogowym;
7) ˚andarmerii Wojskowej;
§ 12. Dotychczas wykorzystywane formularze mo-
gà byç u˝ywane do czasu wyczerpania zapasów, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r.
w sprawie post´powania z kierowcami naruszajàcymi
przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329
i Nr 80, poz. 523 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 491).
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
Dziennik Ustaw Nr 236
— 15287 —
Poz. 1998
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 1998)
Za∏àcznik nr 1
[ Pobierz całość w formacie PDF ]