Tarczo obronna, zachomikowane nuty, podklady, muzyka, Pieśni Maryjne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tarczo obronna
Spokojnie
%
Krystyna %ak
!
"
#
$
d
&
&
&
&
& &
&
&
&
jak pol ska zie mia
g
)
& &
&
&
&
& (
(
&
Ref.
Mat ko, o twa rzy
-
-
- - -
czar nej,
Mat ko, o twa rzy
- -
!
"
& &
&
&
&
jak pol ska zie mia
F
& &
&
A
d
&
&
&
&
& &
&
&
&
jak Sy na nas przy
&
&
&
&
- - - - - -
zna czo nej
bli zna mi,
do ser ca swe go
- - - -
!
"
& (
g
)
& &
&
&
&
&
&
&
&
(
+
A
(
&
&
&
&
&
gar nij.
-
Kró lo wo na sza,
- - - - - -
Tar czo O bron na,
módl si!
za na mi.
-
!
"
*
*
(
d
1.
Pró
Ty,
*
(
&
"no
cho#
(
a
je
zbro
*
(
den
i
*
(
F
*
(
&
(
g
*
(
j!,
"a,
*
-
nie
bez
- -
wróg
i
wk$a
bez
-
da$
o
zbro
r!
-
-
-
-
!
"
*
(
C
by
za
&
&
&
&
&
&
& (
(
&
dzie
wsze
-
ci
zwy
Two
ci!
-
je
"asz,
znie
by
- -
-
wo
wska
li#,
za#,
Oj
"e
- -
-
czy
po
zn!
kój
- - -
-
-
+
g
(
A
4-
im.
Syn.
-3
%
A
d
!
"
)
)
*
*
)
&
&
&
&
&
*
(
(
za
da
-
-
bra#
je
za na
-
mi.
2.
Pró"no pragn!li z serc Ci! wyrzuci#,
Pokój zak$óci#, odebra# nadziej!, wiary znak,
Bo kto Ci!, Matko, kocha# nie umie, ten nie zrozumie,
Dlaczego przy Tobie trwamy tak.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 26, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
C
C
F
g
F
d
[ Pobierz całość w formacie PDF ]