Tantra - Sztuka Swiadomego Kochania, E-Booki, ♣EBOOKI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Charles i Caroline Muir
, TANTRA
SZTUKA ŚWIADOMEGO KOCHANIA
WYDAWNICTWO PUSTY OBŁOK
U
AGENQA WYDAWNICZA
JACEK SANTORSKI & CO
Spis treści
Podziękowania
WPROWADZENIE
Część pierwsza: TANTRA DLA ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH
Rozdział pierwszy
ŻYLI ODTĄD ZAWSZE SZCZĘŚLIWIE
Spojrzenie na miłość w naszych czasach,
nadzieje związane z niezależnością i rozwojem osobistym,
rozczarowanie po miodowym miesiącu Co dzieje się z namiętnością?
Czego mężczyźni oczekują od kobiet
9
Czego kobiety oczekują od
mężczyzn
9
Czy można pogodzić różnice między nimi
9
14
Rozdział drugi
DROGA TANTRY
Wprowadzenie do starożytnej filozofii miłości Tantry,
system "ciała subtelnego", zjednoczenie płciowe a jedność duchowa,
znaczenie koncentracji umysłu i świadomej praktyki
22
Rozdział trzeci
TANTRYCZNA HARMONIA
Rola harmonii w partnerstwie, równoważenie elementów
jin \jang,
medytacja zasilająca, równoważące techniki oddechowe,
para jako drużyna
31
Rozdział czwarty
KOMUNIKACJA TANTRYCZNA
Nauka świadomego języka miłości, łucznik doskonały,
trzy stopnie w odbudowywaniu harmonii, miłosne podarunki
37
Rozdział piąty
LECZNICZE DZIAŁANIE TANTRY
Seks w Wieku Ciemności, przezwyciężanie negatywnych
uwarunkowań płciowych, leczenie urazów psychoseksualnych;
partnerzy jako uzdrowiciele
45
Część druga:
ROZKOSZ PŁCIOWA: OSIĄGANIE EKSTAZY W MIŁOŚCI
Rozdział szósty
PRZEBUDZENIE BOGINI
Sen Bogini; świt Nowego Wieku; odkrywanie biegunów rozkoszy
i przebudzenie świętego miejsca; nektar Bogini.
54
Rozdział siódmy
JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED UTRATĄ ELEMENTU JANG
Rozkosze orgazmu bez wytrysku; sekret długotrwałego stosunku,
pozytywne skutki kontroli wytrysku;
ćwiczenia prowadzące do opanowania wytrysku.
65
Rozdział ósmy
TANIEC MIŁOŚCI
Radosna kompozycja złożona z dotyków, pocałunków
oraz tysiąca i jednego ruchu.
75
Rozdział dziewiąty
SEKRETY MIŁOŚCI
Tajniki sztuk oralnych; wzmacnianie mięśnia miłości,
drogi osiągania silniejszego orgazmu; inne tajniki miłości tantrycznej.
86
Rozdział dziesiąty
EZOTERYCZNE TECHNIKI MIŁOSNE
Wybór ezoterycznych technik pogłębiających fizyczną rozkosz.
95
PRZESTROGI I WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
103
Podziękowania
Autorzy składają podziękowania wszyskim, którzy przyczynili się do po-
wstania tej książki: J.Michaelowi Kanouffowi, Doris Ober, Alevowi Lytle
Croutier i zespołowi z Mercury House, Marbie Ingalls, Anuragowi i Sapań.
Caroline wyraża swoją głęboką i nieustającą wdzięczność męż-
czyznom i kobietom, którzy dzielili z nią drogi Miłości: Sonny'emu, Ricko-
wi, Ronowi, Ginie, Tuckerowi, Ronnie'emu, Singh Kaur, a zwłaszcza swo-
jemu ukochanemu dziadkowi, Nankowi.Dołącza specjalne podziękowa-
nia "za związek z największą miłością mojego życia Charlesem - moim na-
uczycielem i towarzyszem na zawsze".
Charles przesyła podziękowania i błogosławieństwa wszystkim
napotykanym po drodze nauczycielkom Miłości, a zwłaszcza Bobbi, Mi-
chaeline, Mary, Jeannie, Abigail, Jawala, Emily, Dianę, Sherry, Jill, Dianie,
Mercury, Alanie, Whitestar, Yaz i Singh Kaur. Dołącza również, "specjal-
ne podziękowania, miłość i uwielbienie dla moich obecnych nauczycie-
lek: Pauline Siggia Muir, która od urodzenia uczyła mnie miłości, poświę-
cenia i służenia innym, Orionowi, mojemu synowi i guru, Tarze, a przede
wszystkim najdroższej żonie, Carolinie, która jest ziarnem i owocem mo-
jej drogi".
Szczególne podziękowania składamy wszystkim naszym uczniom,
którzy przez lata pomagali nam poznać lepiej siebie i innych, i pogłębić
wiedzę o sztuce miłości.
Wprowadzenie
Tantra, w ścisłym znaczeniu tego słowa, to zbiór ezoterycznych ksiąg hin-
duskich, opisujących rytuały, praktyki seksualne i medytycje. Księgi te na-
pisane zostały ponad dwa tysiące lat temu w postaci dialogu między bo-
giem Siwą, który jest "przenikającą siłą zogniskowanej energii", a jego
małżonką Śakti uosabiającą żeńską siłę twórczą i nazywaną czasami
"Mocą Tantry". Starożytna tantra jest systemem duchowym, w którym mi-
łość płciowa stanowi sakrament. Nie jesteśmy nauczycielami starożyt-
nych tradycji i rytuałów tantry, rozwinęliśmy natomiast system oparty na
tych tantrycznych koncepcjach filozoficznych i tych tajnikach, dla których
znaleźliśmy zastosowanie w naszym życiu i życiu naszych uczniów. Jest
to system, który wzajemny stosunek kobiety i mężczyzny podnosi do ran-
gi sztuki. Nazwaliśmy go Sztuką Świadomego Kochania.
Niestety na przekór temu, w co wszyscy chcielibyśmy wierzyć - nie
rodzimy się z umiejętnością współżycia, również seksualnego. Także nie-
wielu z nas wyniosło korzyści z konwencjonalnej edukacji w dziedzinie
seksu czy miłości płciowej. Mimo że jesteśmy dziećmi rewolucji seksual-
nej - wciąż w znacznym stopniu działają na nas systemy poglądów wzbu-
dzające poczucie winy, lęk, niepewność i wstyd. I chociaż te negatywne
uwarunkowania zwykle tkwią spokojnie w naszej podświadomości wywo-
łując jedynie sporadyczne, drobne zakłócenia, to jednak zazwyczaj one
właśnie nie pozwalają nam przebyć drogi prowadzącej do potencjału du-
chowego, jaki niesie miłość płciowa.
W drodze tej może nam pomóc tantra, bowiem w tantrycznym
związku cel duchowy jest równie ważny jak miłość. Tantra - to szkoła o
wielu kierunkach i wielu poziomach studiów, która dzięki swojej niewy-
czerpanej sile dostarcza nam duchowych i materialnych korzyści, a tak-
że możliwość przeżywania rozkoszy płciowej. W naszych warsztatach i
seminariach posługujemy się technikami, które rozwinęliśmy na kanwie
starożytnych wykładów tantry. Są one przeznaczone dla ludzi początku-
jących, niewtajemniczonych. Dzielimy się nimi z miłością i głębokim sza-
cunkiem dla siły, jaką niosą w sobie, pozwalając nam na uzyskanie roz-
koszy, uzdrowienia i duchowego rozwoju.
Zgodnie z doktryną filozofii tantrycznej nauki tantry odradzają się
z każdą epoką. Mamy nadzieję, że podzielicie nasz zachwyt i zdumienie
nad doskonałą trafnością, z jaką owe nauki starożytnego Wschodu
sprawdzają się w naszej współczesnej kulturze. Są one ważnym narzę-
dziem dla współczesnych par poszukujących radykalnie odmiennych
sposobów współżycia, par, które do końca pragną zachować wzajemną
miłość i namiętność. Widzieliśmy mężczyzn i kobiety opuszczających na-
sze seminaria w stanie pogłębionej świadomości siebie i swojej miłości.
10
[ Pobierz całość w formacie PDF ]