tango, INSTRUKCJE SERVISOWE BUDERUS

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
W przypadkach nie wymienionych wy¿ej lub w razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu (0-62) 74 18 666 wewnêtrzny 35.
ZAK£AD ELEKTRONICZNY
FOSTER
s.c.
Eugeniusz Fengier, Ryszard Owczarz
7. Sposób montowania czujnika temperatury
Czujnik temperatury jest integraln¹ czêœci¹ regulatora. Dla
w³aœciwego dzia³ania regulatora nale¿y odpowiednio
zamontowaæ czujnik, aby mierzona temperatura by³a jak
najbardziej zbli¿ona do rzeczywistej temperatury wody w
kotle. Nale¿y zapewniæ jak najlepszy kontakt czujnika z
wewnêtrzn¹ powierzchni¹ króæca poprzez odpowiedni
docisk (np. sprê¿yny) oraz zaœlepienie wlotu. Przewód
czujnika nale¿y prowadziæ w taki sposób, aby nie by³
nara¿ony na przegrzanie.
zaœlepka
(d³awica)
króciec
Zielona £¹ka, ul. Wenecka 2, 63 - 300 Pleszew
przewód
tel./fax: (0-62) 74 18 666, e-mail: foster@telvinet.pl
czujnik
docisk
(sprê¿yna)
MIKROPROCESOROWY REGULATOR
!
Króæca nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹
lub innymi substancjami aktywnymi.
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie
past w celu poprawienia przewodnoœci
cieplnej.
TEMPERATURY KOT£A PODAJNIKOWEGO
Tango
INSTRUKCJA OBS£UGI
MIKROPROCESOROWEGO REGULATORA
TEMPERATURY KOT£A Z PODAJNIKIEM
ŒLIMAKOWYM
7
Foster
s.c.
2005
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
Rozmieszczenie elementów panelu sterowania
5.3. Jeœli temperatura obni¿y siê od zadanej o wartoœæ histerezy (nastawionej) nastêpuje
za³¹czenie dmuchawy, po czasie
PAU
dzia³a podajnik.
O
TEMPERATURA (C )
AWARIA
PODAJNIK
POMPA
DMUCHAWA
NASTAWA
5.4. Pracê mo¿na w dowolnym momencie zawiesiæ przyciskiem STOP. Mimo wy³¹czenia
regulacji nadzór prowadzi termostat awaryjny sprzêtowy, którego zadzia³anie
powoduje przerwanie obwodu dmuchaw(y) i zapalenie lampki AWARIA.
5.5. W przypadku zaniku napiêcia sieci i powtórnym jego za³¹czeniu system wznawia
pracê (w takim trybie i z takimi nastawami jak przed zanikiem), chyba ¿e w tym
czasie nast¹pi³o obni¿enie siê temperatury wody poni¿ej wartoœci wy³¹czania.
FUNKCJA
M
F
N A S TAWA
6.Rozwi¹zywanie problemów
STOP
START
POMIAR
Po w³¹czeniu zasilania œwieci siê lampka
AWARIA
i
POMPA
. Próby skasowania
przyciskiem
NASTAWA/POMIAR
powoduje
wyœwietlenie “
Er2
” – lampka nie gaœnie.
Sprawdziæ dmuchawê, do³¹czyæ j¹ do
gniazda DMUCHAWA, i ponowiæ próbê
kasowanie. Jeœli po do³¹czeniu dmuchawy
udajê siê awariê skasowaæ nie jest to
uszkodzenie.
Widok listwy zaciskowej
Nie zamienia siê wskazanie temperatury, lub
wskazywana temperatura jest ma³o
p r a w d o p o d o b n a ( p r z e z m a ³ o
prawdopodobna nale¿y rozumieæ ró¿nicê
przekraczaj¹c¹ 30°C – 50°C
Sprawdziæ czy czujnik jest w³aœciwie
o s a d z o n y w k r ó æ c u k o t ³ a . M o ¿ l i w e
u s z k o d z e n i e c z u j n i k a l u b u k ³ a d u
pomiarowego.
Wyœwietlacz ciemny
Sprawdziæ przewody zasilaj¹ce, bezpieczniki,
spróbowaæ kilkakrotnego w³¹czania i
wy³¹czania w³¹cznikiem. Jeœli oka¿e siê to
bezskuteczne konieczna naprawa w punkcie
serwisowym.
AW IN2 AW IN1
ST2
ST1
DMUCH
T_AW
POMPA SIEÆ
Po wciœniêciu przycisku
START/
t
pojawia
Uszkodzenie wewnêtrzne. Konieczna
naprawa w punkcie serwisowym.
siê “
Er1
”.
PODAJNIK
DMUCHAWA
ZASILANIE
230V AC
W czasie w³¹czania dmuchawy wyœwietla
siê “
Er2
” i zapala awaria
Uszkodzenie obwodu sterowania dmuchaw¹.
lub niew³aœciwe wysterowanie. Kontakt tel.
WYCI¥G*
(OPCJA)
POMPA
TERMOSTAT
KOSZA
TERMOSTAT
AWARYJNY
O
(NC. 95 C
OPCJA)
Wyœwietla siê “
Er6
” i zapala awaria
Zadzia³a³ termostat awaryjny. Zlikwidowaæ
przyczynê i skasowaæ ponownie po
ostygniêciu czujnika.
O
(NC. 70/90C
OPCJA)
Na wyœwietlaczu miga -
10.0
Temperatura mierzona poni¿ej 10°C,
uszkodzony uk³ad pomiarowy lub uszkodzony
czujnik
Na wyœwietlaczu miga -
99.9
Przekroczona temperatura 100°C, uszkodzo-
ny uk³ad pomiarowy lub czujnik temperatury.
1
6
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
4. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych
INSTRUKCJA OBS£UGI
mikroprocesorowego regulatora temperatury
O
TEMPERATURA (C )
AWARIA
Lampki sygnalizacyjne znajduj¹ siê po
prawej stronie wyœwietlacza. Rolê
wyœwietlacza opisano wczeœniej – s³u¿y
jako wskaŸnik temperatury zadanej
i rzeczywistej, wyœwietla funkcje i ich
wartoœci, a tak¿e komunikaty o b³êdach.
Za pomoc¹ lampek sygnalizacyjnych
u¿ytkownik jest informowany o stanie
regulatora, urz¹dzeñ zewnêtrznych,
cyklu palenia. Ich znaczenie jest
nastêpuj¹ce:
1. Podstawowe parametry
PODAJNIK
Iloœæ trybów pracy
Zakres nastaw temperatury*
Histereza
Temperatura za³¹czenia pompy obiegowej*
Temperatura zadzia³ania termostatu awaryjnego
2
35 - 90
0,5 - 5,0
35
START
C
POMPA
C
DMUCHAWA
C
programowego*
sprzêtowego
92
94
5 - 100
1 - 500
1 - 250
30
C
C
Czas zadzia³ania podajnika (roboczy)
Czas pauzy (roboczy)
Czas oczekiwania w podtrzymaniu
Temperatura wy³¹czenia regulatora*
s
s
NASTAWA
Zapalenie lampki oznacza, ¿e wyœwietlana jest temperatura zadana,
czyli taka jaka chcemy utrzymaæ na kotle. Przy zapalonej lampce
NASTAWA
mo¿na zmieniaæ (w wy¿ej opisany sposób) temperaturê
zadan¹
min
°
C
*
-
ustawienia fabryczne
DMUCHAWA
sygnalizuje w³¹czenie dmuchawy
POMPA
sygnalizuje w³¹czenie pompy
2. Warunki pracy
PODAJNIK
s
ygnalizuje w³¹czenie podajnika, a wiêc realizacjê parametru
PrA
.
Temperatura otoczenia
Napiêcie zasilaj¹ce
Napiêcie zasilaj¹ce podajnika
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ
5 - 40
230
230
dla 230
1 (1)
1 (1)
2 (2)
100
C
V AC
AWARIA
sygnalizuje wszystkie stany awaryjne tj.
- przegrzanie wody
- uszkodzenie czujnika temperatury (zwarcie, przerwa)
- od³¹czenie dmuchawy lub jej uszkodzenie
- przekroczenie dopuszczalnej temperatury kosza
- b³¹d pozycjonowania
V AC
V AC
DMUCHAWA
POMPA
PODAJNIK
A
A
A
Maksymalna temperatura pracy czujnika
C
5. Opis dzia³ania
!
.
5.1. Proces regulacji inicjuje siê przyciskiem
START
. Uk³ad sprawdza istniej¹ce warunki,
tzn. temperaturê kot³a i porównuje z temperatur¹ zadan¹. W zale¿noœci od ró¿nicy
temperatur wybiera odpowiedni¹ reakcjê podajnika i dmuchawy. Równoczeœnie
sprawdza czy temperatura jest równa lub wy¿sza od 35 °C - jest to warunek za³¹czenia
pompy obiegowej. Po osi¹gniêciu przez kocio³ temperatury zadanej regulator wy³¹cza
dmuchawê i przechodzi w stan nadzoru.
5.2. Jeœli po w³¹czeniu przyciskiem
START
, temperatura jest równa lub wy¿sza od zadanej
uk³ad od razu przechodzi w stan nadzoru.
Ze wzglêdu na zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce wp³ywaæ na
pracê systemu mikroprocesorowego, a tak¿e warunki bezpieczeñstwa
przy obs³udze urz¹dzeñ zasilanych napiêciem sieci 230V nale¿y
bezwzglêdnie pod³¹czyæ regulator do instalacji z przewodem
ochronnym . Regulator nie powinien byæ nara¿ony na zalanie wod¹, a
tak¿e na warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej wewn¹trz
obudowy.
5
2
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
3. Funkcje przycisków
W stanie
POMIAR
przycisk powoduje zakoñczenie cyklu i wy³¹czenie urz¹dzeñ
zewnêtrznych. W stanie
NASTAWA
powoduje zmniejszanie zadawanej tempera-
tury - jednokrotne naciœniêcie o 0.1°C, przytrzymanie powoduje zwiêkszenie szyb-
koœci zmian. W trybie konfigurowania regulatora s³u¿y do zmiany wartoœci
parametrów (zmniejszania). W trybie "
M
" w³¹cza podajnik. Pojedyncze wciœniêcie przycisku
powoduje za³¹czenie podajnika, ponowne pojedyncze wciœniêcie powoduje jego wy³¹czenie.
W przypadku, gdy kocio³ nie posiada wyci¹gu (kocio³ ma³ej mocy) regulator rozpoznaje jego
brak, a pojedyncze przyciœniêcie i przytrzymanie przycisku powoduje w³¹czenie podajnika.
STOP
Dokonuje zmiany trybu pracy wskaŸnika temperatury oraz znaczenia dwóch
przycisków
t
/
START
i
6
/
STOP
. W normaln ym stani e -
POMIAR
(lampka
NASTAWA
nie pali siê) - wskaŸnik wyœwietla temperaturê mierzon¹. Przyciski
maj¹ znaczenie
START
i
STOP
. Naciœniêcie przycisku powoduje zapalenie
lampki
NASTAWA
i w tym stanie wskaŸnik wyœwietla temperaturê zadan¹, a
pozosta³e przyciski s³u¿¹ do jej nastawiania i maj¹ znaczenie
t
N A S TAWA
POMIAR
(w górê/ zwiêkszenie wartoœci)
i
6
(w dó³/ zmniejszenie wartoœci).
Przycisk programowania i konfigurowania regulatora. Po jednorazowym naciœniêciu
przycisku
F
otrzymujemy dostêp do takich parametrów jak:
Pra
,
PAU
,
CdP
,
Ppo
,
Coc
,
OFS
,
bPo
,
Pra
(
patrz Tabela Konfiguracja Tango ).
Konfigurowanie polega na
wyborze i nadaniu wartoœci parametrom okreœlaj¹cym czas dzia³ania podajnika oraz
czas pomiêdzy zadzia³aniami w dwóch wyró¿nionych okresach cyklu - roboczy w zakresie
temperatur ni¿szych od zadanej oraz postoju w zakresie temperatur wy¿szych od zadanej.
Konfigurowanie w zakresie wszystkich parametrów uzyskuje siê poprzez jednorazowe
naciœniêcie przycisku
F
+
NASTAWA
/
POMIAR
po w³¹czeniu regulatora w³¹cznikiem sieciowym
(nastêpuje dostêp do wszystkich parametrów, patrz Tabela dostêpne parametry str. 1
Konfiguracja ).
F
Wa¿nym zadaniem realizowanym za pomoc¹ przycisku
NASTAWA/POMIAR
jest kasowanie
stanów awaryjnych. W przypadku od³¹czenia lub uszkodzenia dmuchawy, zwarcia lub
uszkodzenia czujnika, przerwania, uszkodzenia obwodów wewnêtrznych zapala siê lampka
AWARIA
i
POMPA
a dzia³anie regulatora zostaje zablokowane. Stan
AWARIA
jest pamiêtany
przez regulator mimo wy³¹czenia zasilania. Usuniêcie przyczyny wywo³uj¹cej ten stan nie
usuwa automatycznie sygnalizacji stanu alarmu (lampka
AWARIA
œwieci). Po do³¹czeniu
dmuchawy, czujnika, b¹dŸ ust¹pieniu temperatury wy¿szej od dopuszczalnej w kotle, alarm
kasuje siê przyciskiem
NASTAWA
/
POMIAR
. Na wyœwietlaczu pojawia siê na chwilê symbol
b³êdu, który wywo³a³ alarm.
Przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia symboli stanów awaryjnych.
Parametry
PrA
(czas dzia³ania podajnika) i
PAU
(czas miêdzy kolejnymi za³¹czeniami pauza),
dotycz¹ cyklu roboczego; tzn. pracy w zakresie temperatur ni¿szych od temperatury zadanej
i wyra¿one s¹ w sekundach. Ka¿d¹ z wartoœci parametrów nale¿y dobraæ indywidualnie
w zale¿noœci od zapotrzebowania na ciep³o, jakoœci stosowanego paliwa oraz wydajnoœci
podajnika. W celu wprowadzenia nowej wartoœci któregokolwiek z parametrów nale¿y go
wybraæ na wyœwietlaczu przyciskiem programowania, a nastêpnie nacisn¹æ jeden z przycisków
t
(w górê) lub
6
(w dó³). Na wyœwietlaczu pojawi siê jego wartoœæ, któr¹ mo¿na zmieniaæ za
pomoc¹ tych samych przycisków
t
i
6
. Naciœniêcie przycisku programowania zapamiêtuje
wprowadzone wartoœci (równoczeœnie na wyœwietlaczu pojawia siê symbol
"
nnn
") i przywraca ekran wyboru parametrów. Programowanie mo¿na
zakoñczyæ po pojawieniu siê napisu "
End
" wciskaj¹c przycisk
t
Er 0
– identyczny czas pocz¹tku dwóch stref czasowych – dotyczy regulatora TORNADO
Er 1
– w³¹czenie dmuchawy niemo¿liwe (uszkodzenie wewnêtrzne)
Er 2
– od³¹czenie dmuchawy lub problem z w³aœciwym jej wysterowaniem
Er 3
– nie zaprogramowana ¿adna strefa czasowa, próba w³¹czenia trybu AUTO (nie
powoduje zapalenia lampki awaria) – dotyczy regulatora TORNADO
Er 4
– sygna³ na wejœciu awaria zewnêtrzna AW-IN
Er 5
– przegrzanie kot³a – od³¹czenie czujnika
Er 6
– przekroczenie temperatury w zasobniku paliwa – dotyczy regulatora TANGO
Er 7
– b³¹d pozycjonowania – dotyczy regulatora TANGO
lub
6
.
Odczytanie symbolu b³êdu w momencie kasowania awarii u³atwi zdiagnozowanie uszkodzenia
lub powodu nieprawid³owoœci w pracy lub dzia³aniu urz¹dzenia.
M
Przycisk pracy rêcznej. Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan
STOP i umo¿liwia rêczne (za pomoc¹ przycisków) sterowanie urz¹dzeniami
POMPA zostaje w³¹czona na sta³e. Sterowanie urz¹dzeniami odbywa siê wg
nastêpuj¹cej zasady; przycisk
NASTAWA
/
POMIAR,
za³¹cza/wy³¹cza
dmuchawê,przycisk
STOP
w³¹cza/wy³¹cza cofanie podajnik.
W stanie
POMIAR
powoduje start cyklu i w³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych
(dmuchawy i/lub pompy) zale¿nie od temperatury kot³a i nastaw. W stanie
NASTAWA
jednokrotne naciœniêcie powoduje zwiêkszenie wyœwietlanej
temperatury zadanej o 0.1°C. Przytrzymanie powoduje szybkie zwiêkszanie
wartoœci. W trybie konfigurowania regulatora s³u¿y do zmiany wartoœci parametrów
konfiguracyjnych (zwiêkszania). W trybie "
M
" w³¹cza/wy³¹cza dmuchawê.
START
PO PONOWNYM PRZYCIŒNIÊCIU PRZYCISKU "M" REGULATOR NIE
WRACA DO PRACY AUTOMATYCZNIE LECZ POZOSTAJE W STANIE
STOP. PRACÊ NALE¯Y WZNOWIÆ PRZYCISKIEM START.
!
3
4
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a podajnikowego -
Tango
12. Graficzna interpretacja cyklu postojowego.
podajnik
Od chwili osi¹gniêcia temperatury zadanej regulator
odmierza czas zaprogramowany pod parametrem
PrA i po jego up³ywie wy³¹cza podajnik na czas
zaprogramowany pod PAU. Po up³ywie czasu PAU
ponownie odlicza czas PrA za³¹czaj¹c podajnik i cykl
siê powtarza a¿ temperatura nie spadnie do wartoœci
temperatury zadanej pomniejszonej o wartoϾ
histerezy.
ZAK£AD ELEKTRONICZNY
FOSTER
s.c.
Eugeniusz Fengier, Ryszard Owczarz
1
T>T
zad
0
Czas
Zielona £¹ka, ul. Wenecka 2, 63 - 300 Pleszew
Coc
Pra
tel./fax: (0-62) 74 18 666, e-mail: foster@telvinet.pl
MIKROPROCESOROWY REGULATOR
TEMPERATURY KOT£A PODAJNIKOWEGO
Tango
KONFIGURACJA
MIKROPROCESOROWEGO REGULATORA
TEMPERATURY KOT£A Z PODAJNIKIEM
ŒLIMAKOWYM
5
Foster
s.c.
2005
[ Pobierz całość w formacie PDF ]