Talmud, Kruszyński Józef ks

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->K S.J.K RU S Z YŃsK I.TDCo zawieraico naucza.LUBLIN1 925T ñ L M ü DCO ZAWIERA I CO NflüCZfi.PRZEDM OW A.Całe żydostw o na świecie stanow i jednąścisłą spójnię, przeciw staw iającą się w szystkim na­rodom i w szystkim wyznaniom . Ow a spójnia, czyteż „sprzysiężenie żydow skie", jak niekiedy lubianoją nazyw ać, w yw oływ ała i w yw ołuje bardzo żywezagadnienie. W różnych czasach zadawano sobiepytania, dlaczego żydzi, pom im o rozproszenia naświecie, nie stracili solidarności narodow ej, wyznania,oraz nieprzyjaznego nastroju w zględem w szystkichnie w yznających religji żydow skiej? Po większejczęści odpow iedzi brzm ią jednakow o. Pow szech­ny głos, oparty na w ielow iekow ej obserw acji żydos-twa, w skazuje na T alm ud jako na źródło etnicznejspójni, zarów no jak i specyficznych cech charakterużydow skiego.T alm ud jest w ielką księgą żydow skiego w y­chowania, jest pokarm em duchowym , z którego ko­rzysta całe żydostw o od czasów swego rozproszenia.S ko ro jednak ta księga nie straciła swej w artościiznaczenia, m usi posiadać w pojęciu żydostw ajak ąś niezw ykłą w agę i niespożytą moc podtrzym y­wania nigdy nie gasnących dążności. Musi onaw duszach w yznaw ców niecić ognisko przesądów ,wiodących p ro stą drogą do fanatyzm u, nienawiści,k tó ra jest tak silną, że ani prześladow ania, aniśw iatło kultury i chrześcijańskiej • cywilizacji zgła­dzić jej nie może.W związku z tem i właściwościam i Talm udujed n i będą go wychwalali, a inni ganili. Całe ży­dostw o uw aża T alm ud za księgę udzieloną przez [ Pobierz całość w formacie PDF ]