Take The Money And Run, Woody Allen

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{67}{128} 1-ego grudnia 1935{137}{239} Pani Williams Starkwell,| �ona majstra z New Jersey{242}{294} rodzi pierwsze | i jedyne dziecko.{301}{368} Jest to ch�opiec.| Rodzice daj� mu na imi� Virgil.{374}{464} Virgil jest wyj�tkowo bystrym dzieckiem,| o mi�ym usposobieniu.{475}{521} Przed uko�czeniem 25 roku �ycia{528}{592} b�dzie �cigany | przez policj� w sze�ciu stanach{596}{695} za napad z broni� w r�ku | i nielegalne posiadanie brodawki.{723}{760} Dorastanie | w s�siedztwie slums�w,{761}{844} gdzie wska�nik przest�pczo�ci | jest najwy�szy, nie jest �atwe.{851}{980} Szczeg�lnie dla Virgila, kt�ry w por�wnaniu | z innymi dzie�mi jest ma�y i w�t�y.{1618}{1731} Virgil Starkwell chodzi do szko�y,| gdzie osi�ga dobre wyniki z testu na inteligencj�,{1735}{1818} jednak jego zachowanie | niepokoi nauczycieli.{1823}{1935} Przeprowadzili�my rozmow� z Pani� Dorthy Lowry,| nauczycielk�, kt�ra pami�ta Virgila.{1945}{2026} Pami�tam jak kiedy� | ukrad� wieczne pi�ro.{2028}{2082} Nie chcia�am go wprawia� w zak�opotanie.{2089}{2144} Znasz te metody | stosowane przez nauczycieli.{2147}{2189} Wi�c powiedzia�am do klasy:{2192}{2245} Zamkniemy oczy,{2250}{2335} a osoba, kt�ra wzi�a pi�ro | zwr�ci je.{2353}{2461} Kiedy zamkn�li�my oczy | odda� pi�ro,{2483}{2587} ale skorzysta� z okazji | by obmaca� wszystkie dziewczynki!{2636}{2682} Mog� powiedzie� "obmaca�"?{2703}{2752} Sp�dzaj�c wi�kszo�� czasu | na ulicy,{2757}{2821} Virgil wcze�nie wkracza na przest�pcz� �cie�k�.{2868}{2911} Lecz ko�czy si� to natychmiastow� pora�k�.{2916}{3008} Ledwie udaje mu si� uciec z | r�k� utkwion� w automacie do gum.{3088}{3149} Gdy rodzice pracowali | by zwi�za� koniec z ko�cem,{3151}{3227} Virgil by� oddawany pod | opiek� dziadka.{3237}{3283} 60 letni niemiecki imigrant{3287}{3363} chodzi z ch�opcem do kina | i na mecze baseballa.{3369}{3406} Wtedy dochodzi do tragedii.{3408}{3447} Na meczu Washington Senator's{3450}{3527} dziadek Virgila zostaje uderzony | pi�k� w g�ow�.{3544}{3606} Uderzenie powoduje trwa�e uszkodzenie | m�zgu,{3613}{3673} w wyniku, kt�rego wydaje mu si�, | �e jest Cesarzem Willhelmem.{3681}{3783} Oto nieliczne zdj�cia, na kt�rych widzimy go z innymi | pacjentami zak�adu zamkni�tego.{3875}{3988} W wieku 15 lat, otoczony | przez przemoc i ub�stwo slums�w,{3992}{4059} Virgil dostaje w prezencie wiolonczel�.{4141}{4184} Jest zafascynowany instrumentem.{4188}{4302} Po raz pierwszy | w domu Starkwell�w rozbrzmiewa muzyka.{4484}{4581} Rozmawiali�my z Panem Torgmanem,| jego pierwszym i jedynym nauczycielem.{4596}{4643} Tak naprawd� nie mo�na zbyt wiele powiedzie�,| poniewa�...{4648}{4753} Poniewa� jego gra | by�a po prostu okropna.{4768}{4876} Nie mia� �adnego poj�cia | o muzyce.{4889}{4969} Pi�owa� tylko smyczkiem | tam i z powrotem,{4980}{5072} rz�pol�c | tak straszliwie,{5085}{5179} �e doprowadzi�oby to ka�dego | s�uchacza do ca�kowitego szale�stwa.{5183}{5246} Nie mia� �adnego poj�cia | o instrumencie.{5256}{5299} Zatraci� si� w tym.{5463}{5506} Kocha� swoj� wiolonczel�{5508}{5585} i my�l�, �e krad�, by zap�aci� | za lekcje.{5589}{5663} Ale ani troch� nie przyk�ada� si� | do nauki.{5734}{5794} Virgil kradnie, aby op�aci� | lekcje gry.{5802}{5865} I chocia� nie osi�ga | znacz�cych wynik�w{5869}{5954} jest wkr�tce wystarczaj�co dobry,| aby zagra� w lokalnym zespole.{6641}{6712} Jednak�e miejska d�ungla nie jest miejscem | dla wiolonczelisty.{6715}{6786} Virgil szybko si� o tym | przekonuje.{7357}{7430} 18-letni Virgil jest samotny i zagubiony.{7436}{7519} Jest niezdolny do koncentracji w szkole.| Od dawna przy�wieca mu jedna my�l.{7530}{7608} Nie pragnie niczego wi�cej | poza tym by nale�e� do ulicznego gangu.{7623}{7687} My�li, �e tutaj | udowodni swoj� m�sko��.{7811}{7862} B�d�c pod ci�g�� finansow� presj�,{7871}{7954} szukaj�c �rodk�w do �ycia,| Virgil odwiedza klub bilardowy.{7975}{8043} Zostan� zawodowym bilardzist�,| m�wi znajomym.{8858}{8950} Virgil pr�buje wst�pi� do marynarki wojennej,| lecz nie przechodzi test�w psychologicznych.{8960}{9136} To wygl�da jak dwa s�onie | uprawiaj�ce radosn� mi�o�� z cz�owiekiem.{9152}{9275} Pan T. S. Foster, oficer szkoleniowy,| pami�ta go doskonale.{9281}{9330} By� osob� godn� zaufania.{9333}{9421} To znaczy musia�e� pami�ta� | o niekt�rych jego dziwactwach.{9424}{9457} Jakich?{9462}{9599} Jak nie m�wienie | zawsze prawdy.{9615}{9657} On nie zawsze m�wi� prawd�.{9675}{9796} Czasami | j� przejaskrawia�.{9829}{9910} Czasami,... Wiesz,| by�y to oczywiste k�amstwa.{9915}{9958} Mia� przest�pcze sk�onno�ci,{9960}{10036} tak, lecz to nie oznacza,| �e by� ca�kowicie z�ym ch�opcem.{10051}{10124} Niezdolny by sprosta� zapatrywaniom | otoczenia{10128}{10179} Virgil dzia�a na w�asn� r�k�.{13852}{13924} Nie ustaj�c w wysi�ku by rzuci� wi�cej �wiat�a | na ten okres jego �ycia{13940}{13990} rozmawiali�my z ojcem i matk� Virgila.{13992}{14084} Rodzice wstydz� si� zbrodniczej przesz�o�ci syna. | Dlatego nosz� maski.{14098}{14132} By� dobrym ch�opcem.{14170}{14236} Je�li by� dobry | to, dlaczego to nosimy?{14242}{14297} Jest zepsuty!| Jest gangsterem. W�a�nie tym jest.{14300}{14383} Och! Jak mo�esz tak m�wi�?| By� taki wspania�y.{14386}{14498} - Kocha� muzyk�.|- I by� ateist�.{14523}{14613} Pr�bowa�em mu wbi� do g�owy Boga,| ale by� zbyt uparty.{14615}{14683} Pr�bowa� odej�� z domu | i sta� si� niezale�nym.{14687}{14763} Rozpocz�� w�asne �ycie. | �y� na w�asny rachunek.{14764}{14793} Jeste� bardzo dominuj�c� osob�.{14798}{14837} - Co?!|- Rz�dzisz si�!{14841}{14904} I pr�bowa� odnale�� samego siebie.{14909}{14992} O. K. Porozmawiamy o tym | p�niej.{15003}{15066} Obiecuj�c sobie, �e nigdy nie odsiedzi | ca�ego wyroku,{15069}{15172} Virgil obmy�la z�o�ony plan ucieczki z u�yciem | myd�a i pasty do but�w.{15522}{15582} Stra�nik, stra�nik!{15608}{15647} Tak?{15668}{15707} Musisz mnie zabra� | do izby chorych!{15710}{15768}- Co si� sta�o?|- Nie pytaj!{16592}{16665} Pr�b� ucieczki Virgila | potraktowano surowo.{16668}{16731} Jego wyrok przed�u�ono | o dwa lata.{16742}{16819} Rok 1956 jest udany. Dla wi�kszo�ci ludzi | nadchodz� szcz�liwe dni.{17333}{17385} Lecz do ma�ej celi Virgila | nie dochodz� �adne wie�ci z zewn�trz.{17405}{17447} Virgil po�wi�ca czas na czytanie.{17458}{17523} Do dnia,| gdy nadarza si� nowa okazja.{17540}{17603} Potrzebujemy ochotnik�w | do eksperymentu.{17630}{17723} Lekarze chc� wypr�bowa� | now� szczepionk�.{17759}{17815} Ona nigdy wcze�niej nie by�a | stosowana na ludziach,{17818}{17889} dlatego nie wiemy | jakie mog� by� skutki uboczne.{17929}{18023} Naprawd�, | powinni�cie wykorzysta� szans�.{18060}{18130} Nagrod� jest zwolnienie warunkowe.{18158}{18242} Jestem przekonany, �e s� w�r�d was | wystarczaj�co odwa�ni by podj�� to ryzyko.{18250}{18356} Skuszony obietnic� wolno�ci,| Virgil godzi si� na badania.{18358}{18443} Eksperyment ko�czy si� sukcesem | poza jednym skutkiem ubocznym.{18445}{18520} Na kilka godzin | Virgil przeistacza si� w rabina.{18524}{18719} I z tego powodu celebrujemy | �wi�to Paschy jedz�c matzo.{18723}{18830} Ma to upami�tnia� | dzie�, w kt�rym Mojrzesz{18836}{18930} wyprowadzi� dzieci Izraela z Egiptu.{19279}{19339} Ma tak du�o zalet.{19351}{19399} Tak... Wymie�.{19401}{19451} Mia� wszystkie rodzaje | zdolno�ci mechanicznych.{19455}{19499} Mia� talent plastyczny.{19501}{19558} Pami�tasz obraz,| kt�ry namalowa� na twoje urodziny?{19560}{19603} Jest zatwardzia�ym ateist�.| W�a�nie tym jest.{19641}{19717} Pr�bowa�em go uczy� o Bogu.| Ale czy s�ucha�? Nie!{19731}{19785} Virgil opuszcza wi�zienie pe�en obaw,{19793}{19858} ale te� z nadziej� | na rozpocz�cie nowego �ycia.{19870}{19950} Jednak zastaje �wiat | zbyt skomplikowany by sobie w nim poradzi�.{19955}{20055} Wstydz�c si� wr�ci� do domu, wynajmuje | tani pok�j w obcym mie�cie.{22261}{22377} Zdesperowany i sp�ukany, Virgil pr�buje | utrzyma� si� z ma�ych przest�pstw.{22383}{22457} Tutaj usi�uje okra�� | miejscowy sklep zoologiczny.{23563}{23637} Mam nadziej�, �e mnie nie obserwujesz.| Nie jestem zbyt dobra.{23698}{23767} Spacerowa�em tutaj | i zauwa�y�em,{23769}{23831} �e co� rysowa�a�...{23838}{23882} - Mo�esz popatrze� na ten, je�li chcesz.|- Mog�?{23888}{23921} Chocia� to nie jest najlepsze.{23927}{24048} Och, nie powiedzia�bym tego.| My�l�, �e to jest... To jest cudowne.{24076}{24135} - To nie jest zbyt dobre.{24169}{24286} My�l�, �e w�a�ciwie to jest bardzo dobre.| My�l�, �e mo�esz prawdopodobnie na tym zarabia�.{24289}{24392} - Jeste� artystk�?|- Oczywi�cie, �e nie. Nie jestem artystk�.{24398}{24465} Nie? Wi�c co robisz?{24472}{24540} - Jestem praczk�.|- Praczk�?{24570}{24715} - Pralnia?|- Tak. Pior� ubrania w Marylandzie.{24737}{24774} To wspania�e!{24786}{24896} Wcale nie. Lubi� to,| ale to nic szczeg�lnie interesuj�cego.{24904}{25000} - Jak masz na imi�?|- Louise. A ty?{25005}{25060} Virgil. Starkwell. Virgil Starkwell.{25065}{25155} - Czym si� zajmujesz?|- Czym si� zajmuj�?{25196}{25268} Gram na wiolonczeli.{25271}{25341} - Och! To fantastyczne.|- Jestem wiolonczelist�.{25361}{25434} - To wspania�a praca.|- Grasz w filharmonii?{25436}{25498} - Tak. W�a�ciwie tak.|- Och, to cudowne!{25501}{25616} Tak, szukam tutaj mojej grupy.| Ca�kiem dobrej grupy.{25618}{25695} Jestem tak ubrany, bo w�a�nie spaceruj�.{25729}{25808} - Zrobisz mi przyjemno�� i przejdziesz si� ze mn�?|- O. K.{25835}{25960} Wiedzia�em, �e by�em zakochany,| ale... Przede wszystkim by�em nudny.{25961}{26018} Wiesz, nigdy nie spotka�em | tak pi�knej dziewczyny.{26021}{26067} Przypuszczam, �e jestem wra�liwy,{26069}{26158} poniewa� rozpoznaj� prawdziwe pi�kno | po tym, �e mnie zatyka.{26168}{26269} W dodatku nie... [ Pobierz całość w formacie PDF ]