Tajne orędzie fatimskie - Johannes Fiebag, @M MEDJUGORIE I FATIMA-CUD SŁOŃCA @

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tajne or�dzie fatimskieJohannes Fiebag�wiat nie jest absurdalny. Nie jest tak, �e umys� nie potrafi gozrozumie�. Przeciwnie: mo�e umys� ludzki ju� zrozumia� �wiat, ale jeszczeo tym nie wie...L. Pauwels i J. Bergier, Aufbruch ins dritte JahrtausendDzieje rodzaju ludzkiego s� ci�g�� walk� pomi�dzy ciemno�ci� a �wiat�em.Dlatego k��tnie o korzy�ci poznania nie maj� sensu: cz�owiek chcepoznawa�. Je�li przestanie, nie b�dzie ju� cz�owiekiem.Fridtjof NansenFatima nie powiedzia�a �wiatu swego ostatniego s�owa Od pierwszego dniarozwija si� religijna �arliwo��; cud staje si� wi�kszy, tajemnicaobjawia...Kardyna� CerejeiraCuda nie zdarzaj� si� w sprzeczno�ci z natur�, lecz w sprzeczno�ci z tym,co nam jest w naturze znane.�w. AugustynKto wie, co drzemie za kulisami dziej�w?Fryderyk Schiller, Don CarlosPrzedmowaW czerwcu 1985 roku by�em w Fatimie. W miesi�cach letnich zajmowa�em si�sprawami zawodowymi w Hiszpanii, r�kopis niniejszej ksi��ki by� ju� wzasadzie uko�czony, ja za� odczu�em wewn�trzn� potrzeb� pojechania doPortugalii, zobaczenia tego kraju, tej miejscowo�ci i stani�cia cho� razdok�adnie w miejscu, gdzie prawie siedemdziesi�t lat temu wszystko si�wydarzy�o.Co sta�o si� w 1917 roku w Fatimie? Chodzi mi o to, co sta�o si� naprawd�?Zgodnie z wersj� tradycyjn�, oficjalnie uznan� i reprezentowan� przezKo�ci� katolicki, w Fatimie objawi�a si� Matka Boska, tak jak wcze�niejobjawia�a si� w Lourdes i w wielu innych miejscach Ziemi. Krytycy, kt�rzyz regu�y tylko bardzo powierzchownie zajmowali si� niezwykle skomplikowan�i wielowarstwow� tematyk� objawie� maryjnych (lub przynajmniej twierdz�,�e si� ni� zajmowali), t�umacz� je halucynacjami, zbiorow� psychoz� orazjakimi� duchowo-umys�owymi procesami w ludzkim m�zgu, nie odnosz�c ichjednak do zdarze� z otaczaj�cej nas rzeczywisto�ci. Zasadniczo niepodzielam tych opinii. Jak to cz�sto bywa, tak�e i tu niezb�dna jestwielostronna obserwacja i analiza. By� mo�e, niekt�re przypadki (jak zCarabandal) da si� wyja�ni� w ten spos�b, wiele jednak ma zdecydowanieinn� wymow�.Je�eli jednak objawienia maryjne s� rzeczywistymi i nie urojonymiwytworami fantazji dzieci w okresie dojrzewania lub jeszcze m�odszych, tojaka tajemnica kryje si� za tym? Czy jest to rzeczywi�cie Maria, matkaJezusa, kt�ra od stuleci �objawia si�" na ca�ym �wiecie, g�osi na og�ma�o konkretne przepowiednie o ko�cu �wiata i znika? Ju� przed stuleciamitakie zjawisko ostrzega�o przed rych�ym ko�cem �wiata � �kielich wkr�tcesi� przepe�ni", a przed 25 laty oznajmi�o � �kielich si� przepe�ni�", alejak dot�d koniec �wiata nie nast�pi�. Dlaczego w wi�kszo�ci przypadk�wMaria kieruje swoje or�dzie do ma�o wykszta�conych dzieci, kt�re rzadko s�w stanie zrozumie�, co dzieje si� wok� nich i z nimi? Dlaczegoporozumiewanie si� �widz�cych" ze zjawiskiem jest cz�sto tak nieefektywne,�e dla wyja�nienia im sensu i tre�ci pos�ania konieczna jest wi�kszaliczba objawie�. Czy nie by�oby rozs�dniej przekaza� je rz�dz�cym tym�wiatem, zamiast wybiera� drog� okr�n�?W dyskusjach o objawieniach cz�sto wysuwa si� argument, kt�ry na pierwszyrzut oka wydaje si� logiczny: jakie jest �naturalne" wyja�nienie dlalicznych cudownych uzdrowie� w Lourdes czy Fatimie, je�eli Matka Boska tamsi� nie objawi�a? Jak s�dz�, nale�y sobie wyja�ni�, �e w istocie mamy tudo czynienia z dwiema zupe�nie r�nymi sprawami. Z jednej strony jest topojawianie si� postaci kobiecej, kt�rej zamiarem z regu�y jest przekazanieokre�lonego pos�ania (chyba �e posta� jest niema). Uleczenie chorych nigdynie jest jej zasadniczym celem. Przeciwnie, nie ma ani jednego znanegoprzypadku, aby zjawa � na przyk�ad � pochyli�a si� nad chorym i goleczy�a.Cudowne uleczenia to zupe�nie inna sprawa. Zdarzaj� si� spontaniczniepodczas samych objawie� (ale tylko podczas ich serii) lub po objawieniach,tzn. w bezpo�rednim s�siedztwie miejsca objawienia. Nie ma jednak �adnegodowodu, ba, nawet powa�niejszej poszlaki, �e istnieje zwi�zek przyczynowymi�dzy nimi a postaci� Marii. Nie wiemy, jak w�a�ciwie dochodzi do takzwanego cudownego uleczenia. Mocna postawa oczekiwania i intensywnanadzieja na cud spowodowa�y z pewno�ci� wi�kszo�� uzdrowie�. W psychologiifenomen ten znany jest jako self-fullfilling prophecy (samospe�niaj�ca si�przepowiednia). Inne uzdrowienia mog� by� te� wywo�ane przez nie zbadanedot�d zjawiska, kt�re mo�e wyt�umaczy� parapsychologia. Mo�e istnieje co�takiego jak �pole mentalne", wywo�ywane przez og� wiernych w miejscupielgrzymki tym, �e s� oni przekonani o cudach w danym miejscu. By� mo�etakie pola powoduj�ce uzdrowienia istniej�.W sprawie cudownych uzdrowie� jedno nie powinno nas zmyli�. Wszystkiewykazywane na odpowiednich listach uzdrowienia dotycz� takich chor�b, jak:gru�lica, �lepota, zapalenie opon m�zgowych, zapalenie op�ucnej, parali�itd. Nie by�o ani jednego przypadku odro�ni�cia amputowanej nogi czy te�odzyskania mowy i s�uchu przez g�uchoniemego od urodzenia. Sk�d taselekcja? Gdyby rzeczywi�cie chodzi�o o �cuda" w klasycznym rozumieniu,podobny wyb�r nie by�by zrozumia�y. A wi�c cuda zdarzaj� si� tylko wokre�lonych, wyznaczonych ramach, tzn. w chorobach, kt�rych uleczenie mo�eby� wyt�umaczone wspomnianymi przyczynami: wiar� i oczekiwaniem. We�my dor�ki Nowy Testament i przeczytajmy z Ewangelii �w. Marka. Jezus nie m�witam �pomog�em ci" lub �B�g ci� uzdrowi�", ale: �C�rko, wiara twojauzdrowi�a ci�" (Mar. 5, 34) i �Id�, wiara twoja uzdrowi�a ci�" (Mar. 10,52). Najdobitniej podkre�la Jezus moc wiary w Ewangelii �w. Mateusza:�Wtedy przyst�pili uczniowie do Jezusa na osobno�ci i powiedzieli:Dlaczego my nie mogli�my go wyp�dzi�? A On im m�wi: Dla niedowiarstwawaszego. Bo zaprawd� powiadam wam, gdyby�cie mieli wiar� jak ziarnkogorczycy, to powiedzieliby�cie tej g�rze: Przenie� si� st�d tam, aprzeniesie si�, i nic niemo�liwego dla was nie b�dzie. Ale ten rodzaj niewychodzi inaczej, jak tylko przez modlitw� i post" (Mat. 17, 19-21).W zasadzie jest to w�a�nie zjawisko, o kt�rym wcze�niej pisa�em. Cudowneuleczenia nie s� powodowane dzia�aniem Boga, Jezusa czy Marii, ale tylko iwy��cznie wiar� w te dzia�ania. Spostrze�enie to uwa�am za bardzo wa�ne igodne podkre�lenia, bo pomo�e nam w obiektywnej ocenie i w lepszymzrozumieniu wydarze� zachodz�cych przed i po objawieniu maryjnym.Je�eli wi�c to nie Maria objawi�a si� w Fatimie, Lourdes i w innychmiejscach, to w takim razie kto lub co? W ksi��ce tej spr�bowa�emprzedstawi� ca�kowicie now� odpowied� na to pytanie, w tak szczeg�owej iobszernej formie. O ile wiem, istniej� nieliczne kr�tkie artyku�y iwzmianki we francuskich i angielskich publikacjach (np. B. Vall�e TheInvisible College), zajmuj�cych si� jednak tym tematem tylko namarginesie. Przyznaj�, �e proponowane przeze mnie wyja�nienia problemu niet�umacz� wszystkich fenomen�w i nie odpowiadaj� na wszystkie pytania. Alewierz�, �e je�li p�jdziemy tym tropem, to otrzymamy niezwyk�y instrument,kt�ry pewnego dnia mo�e okaza� si� pomocny w poznaniu pe�nej prawdy. Iw�a�nie to wydaje mi si� potrzebniejsze dzisiaj ni� kiedykolwiek.Johannes FiebagWurzburg, czerwiec 1986Wstecz / Spis Tre�ci / DalejWst�p�Kto chce si� rozwija�, musi wpierw nauczy� si� w�tpi�, gdy� w�tpliwo��ducha prowadzi do odkrycia prawdy."ArystotelesZnane s� najr�niejsze przepowiednie ko�ca �wiata. Od biblijnegoObjawienia �w. Jana, przez Nostradamusa, a� do licznych proroctwreligijnych, pseudoreligijnych lub wypowiedzi spekuluj�cych na sensacjachprorok�w, wizjoner�w i szarlatan�w, przedstawiaj�cych r�ne domniemane czyurojone apokalipsy. Dzi� dochodz� do tego naukowo upi�kszone czyumotywowane politycznie histerie czasu zag�ady, widz�ce Czarnego Piotrusiaodpowiedzialnego za ca�e z�o w technice, wmawiaj�ce pozosta�ej cz�ciludzko�ci nieuchronno�� globalnej �mierci i nie widz�ce alternatywy anidla straszliwego szybkiego ko�ca, ani dla strachu bez ko�ca.W historii ludzko�ci przepowiadano ju� wiele ko�c�w �wiata. Po razpierwszy, przynajmniej w europejskim kr�gu kulturowym, mia�a to by� nocsylwestrowa 999-1000. Ledwie mo�emy dzi� zrozumie�, co si� wtedy sta�o. Amo�e po prostu powsta� ruch �No-Future". Od wielu lat panowa� g��d ibezrobocie, w ci�kie zimy brakowa�o drewna na opa�, a najpotrzebniejszeprodukty spo�ywcze wci�� dro�a�y. Ale nikomu nie chcia�o si� nawet kiwn��palcem, bo i po co? Czy� w Biblii nie napisano wyra�nie o walce Micha�aArchanio�a z szatanem: �I pochwyci� smoka, w�a starodawnego, kt�rym jestdiabel i szatan, i zwi�za� go na tysi�c lat. I wrzuci� go do otch�ani izamkn�� j�, i po�o�y� nad nim piecz��, aby ju� nie zwodzi� narod�w, a� si�dope�ni owych tysi�c lat. Potem musi by� wypuszczony na kr�tki czas" (Obj.20, 2-3). To mia�o nast�pi�. Nikomu chyba powa�nie nie przeszkadza�o, �eJezus sam powiedzia�: �Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: anianio�owie w niebie,... [ Pobierz całość w formacie PDF ]