Taize - W Tobie jest światło, Nuty, Muzyka Sakralna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
W Tobie jest œwiat³o
s³. m.: Artur Kaszowski
opr.: Piotr Pa³ka
&
b
c
œ
J
œ
J
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
Coro
W To - bie jest œwia - t³o, ka - ¿dy
œ
œ
œ
.
œ
œ
mrok
roz - ja - œni.
œ
œ
œ œ
?
b
c
œ
J
œ
J
œ
œ
J
œ
R
œ
R
œ
œ
.
J
œ
œ œ
œ
.
3
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
&
œ
J
œ
J
œ
œ
J
œ
R
œ
R
œ
œ
.
J
œ
œ œ
œ
W To - bie jest
œ
œ
œ
œ
-
cie,
œ œ
œmieræ
zwy - ciê - ¿a.
œ
œ
œ
œ
?
œ
J
œ
J
œ
œ
J
œ
R
œ
R
œ
œ
.
b
œ
J
œ
œ œ
.
5
.
b
œ
.
J
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
œ
œœ
œ
œ
œ œ
œ
w
U-famTo-bie
Mi - ³o - sier - ny,
Je - zu wy - baw
nas!
j
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
b
œ
.
J
œ
œ œ
œ
.
J
œ
œ œ
œ œ
œ œ
w
w
œ
J
œ
R
œ
R
œ
œ
œ
.
J
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
¿y
o - no
œ
œ
œ
.
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
.
w
œ
œ
.
œ
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]