Taizé - Zostań tu + solo, muzyka, Nutki religijne SATB [ hasło; nutki ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zostań tu
sł. anonim; Mt 26,36;
Mt 26,39; Mt 26,41;
Łk 23,34; Mt 27,45-46;
Łk 23,46
muz. Taize
&
b
c
œœ
.
œ
j
œ
œ
J
œ
j
œœ
j
œ
˙
˙
œ
œ
˙
˙
˙ œ
œ
˙ ˙
œ
œ
#
œ
n
˙
Zo - stań tu
œ
j
œ
i
j
œœ
j
œ
˙
ra - zem czu -
waj - my!
Ra - zem czu -
waj
-
my!
?
b
c
œœ
.
œ
J
œ
J
œœ
J
œ˙
˙
œœ
˙
˙
˙ œ
œ
˙ ˙
˙ ˙
&
b‰
j
œ
J
œ
J
œ
œ
J
œ
J
œ
1. Zos-tań - cie tu i czu -
œ
j
œ
J
œ
.
.
œ
Œ
œ
œœ

J
œ
J
œ
J
œ
˙
Œ
œ
œœ
czu - waj - cie
j
œ
j
œ
j
œ
˙
Œ
œœœ

j
œ
j
œ
j
œ˙
waj - cie ze Mną,
czu - waj - cie
i módl-cie się,
i módl-cie się!
&
b
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
œ
2. Mo - ja du - sza smu - ci się
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
ra - zem czu -
œ
j
œ
˙
.
aż do śmier - ci,
waj - my!
&
bÓ œ
œ
˙
j
œ
J
œ
J
œ
J
œ
cze,
œœ
Ó
˙ ˙
œ œ œ
œ
˙ ˙
3. Oj
-
je - śli to moż -
li - we,
od - dal
o - de Mnie ten
Kie - lich!
&

J
œ œ
j
œ
4. Duch wpra - wdzie
j
œœ
j
œ
j
œ
j
œ
J
œ
J
œ
o - cho - czy, a - le cia - ło
œœ
Ó
˙ œœ
Ó
œ
j
œ
j
œ
œ
j
œ
˙
.
sła - be,
mód - cie się,
ra - zem czu -
waj - my!
&
b
.
œ
j
œ
œ
œ
˙
Ó
œ
œ
j
œ
j
œ
œ
bo nie wie - dzą co
˙ œ
Œ
5. Oj - cze, prze - bacz
im,
czy - nią!
&

œ
œ
œ
˙
Ó
Œ
J
œ
J
œ
˙
Bo - że mój,
.
œ
J
œ
cze - muś Mnie
˙ ˙
6. Bo - że
mój,
o -
puś - cił?
&
b
Ó œ
œ
˙
Œ
j
œ
J
œ
cze,
˙
œ

j
œ
œ œ œ
j
œ
j
œ
˙ ˙
7. Oj
-
w Two-je
rę - ce
po -
wie - rzam Du - cha mo -
je - go!
˙
˙
˙
œœ
œœ .
J
œœ
J
œ˙
˙ œœ
ze mną się módl,
˙ ˙
œœ
.
˙
œœ
˙ œœ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]