Tachigaren 70 WP, Środki Ochrony Roślin, Środki Ochrony Roślin - pliki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-272/2013d z dnia 08.11.2013 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R- 34/2007 z dnia 31.07.2007 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38,
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl
Producent:
Mitsui Chemicals Agro Inc., 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7117, Japonia,
tel.: + 813 3573 9677 , fax: + 813 3573 9898
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
TACHIGAREN 70 WP
Zawartość substancji czynnej:
hymeksazol
(związek z grupy izoksazoli) -
70 %
.
Zezwolenie MRiRW Nr - 34/2007 z dnia 31.07.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 161/2008 z dnia 03.12.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R - 94/2009d z dnia 28.05.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R - 148/2010d z dnia 19.05.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 272/2013d z dnia 08.11.2013 r.
Drażniący
Wysoce łatwopalny
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
I OPIS DZIAŁANIA
Tachigaren 70 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu systemicznym w formie proszku
do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczony do ochrony przed chorobami siewek przez
otoczkowanie i inkrustowanie genetycznie jednokiełkowych nasion buraka cukrowego.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do zabezpieczania genetycznie jednokiełkowych nasion buraka
cukrowego przed chorobami siewek, powodowanymi głównie przez patogeny zasiedlające
glebę.
Etykieta, Tachigaren 70 WP, załącznik do decyzji MRiRW
1/3
ROŚLINY ROLNICZE
1 Burak cukrowy
zgorzel siewek
Zalecana dawka do inkrustowania i otoczkowania: 1500g/ 100kg nasion.
Maksymalna dawka do inkrustowania i otoczkowania: 1500g/ 100kg nasion.
Otoczkowanie i inkrustowanie - odbywa się automatycznie w cyklu zamkniętym, zgodnie ze
szczegółową instrukcją obsługi urządzenia do otoczkowania i inkrustowania. Należy ściśle
przestrzegać zalecanej dawki środka.
UWAGI:
1.
Zaprawianie nasion metodą otoczkowania lub inkrustowania może odbywać się
wyłącznie w profesjonalnych zakładach zaprawiania nasion.
2.
Nasiona otoczkowane lub inkrustowane przechowywać w suchych i przewiewnych
pomieszczeniach.
3.
Zaprawiony materiał siewny może być wykorzystany wyłącznie do siewu.
4.
Nasiona buraka zaprawione wysokimi dawkami środków grzybobójczych przeznaczone
są wyłącznie do zasiewów punktowych.
III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać pyłu. Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Etykieta, Tachigaren 70 WP, załącznik do decyzji MRiRW
2/3
 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas
kolejnego zaprawiania.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne
IV PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk
(58) 682-04-04
Rzeszów
(17) 866-40-25
Kraków
(12) 411-99-99
Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin
(81) 740-89-83
Tarnów
(14) 631-54-09
Łódź
(42) 657-99-00
Warszawa
(22) 619-66-54
Poznań
(61) 847-69-46
Wrocław
(71) 343-30-08
V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0
o
C i
nie wyższej niż 30
o
C.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta, Tachigaren 70 WP, załącznik do decyzji MRiRW
3/3
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]