Tablice rozpuszczalności, Chemia Pk rok 1, Nieorganiczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NH
4
+
Li
+
Na
+
K
+
Mg
2+
Ca
2+
Sr
2+
Ba
2+
Al
3+
Sn
2+
Pb
2+
Zn
2+
Cd
2+
Hg
2
2+
Hg
2+
Cu
2+
Ag
+
Fe
2+
Fe
3+
Ni
2+
Co
2+
Mn
2+
Cr
3+
OH
-
X
F
-
Cl
-
Br
-
I
-
X X
ClO
4
-
NO
2
-
H H X H
NO
3
-
S
2-
H X H H
SO
3
2-
HXX X H X X
SO
4
2-
CO
3
2-
H H H H H H
PO
4
3-
CN
-
H H X X H
octan
winian
Sól dobrze rozpuszczalna w wodzie, osad nie powstaje
X
Wytrąca się osad powstały w reakcji red-oks
Sól słabo rozpuszczalna w wodzie, osad wytrąca się z roztworów o stężeniu C
M
>0,1mol/dm
3
H
Wytrąca się osad wodorotlenku powstałego w reakcji
hydrolizy
Sól trudno rozpuszczalna w wodzie, osad wytrąca się z roztworu, ale rozpuszcza się w
rozcieńczonych kwasach
XX
Wynik reakcji zależy od warunków reakcji
Sól bardzo trudno rozpuszczalna, nie rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach
Sól nierozpuszczalna nie powstaje, ale wytrąca się niewielka ilość osadu powstała w reakcji red-oks
[ Pobierz całość w formacie PDF ]