tablice, Inne, Dokumenty(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Jan Parafiniuk
TABLICE MINERALOGICZNE
Materia
¸
y do nauki „Mineralogii opisowej”
dla studentów kierunku Geologia na uniwersytetach i w szko
¸
ach wy˝szych
PIERWIASTKI RODZIME
Metale, stopy, zwiàzki mi´dzymetaliczne
Platyna rodzima
Pt
reg.
stalowoszary
4-4,5 14-19
ultrabazyty, aluwia
ekon.
Izoferroplatyna
Pt
3
Fe
reg.
srebrzystobia
¸
y
4-4,5 14-19
aluwia
ekon.
Z
¸
oto rodzime
Au
reg.
˝ó
¸
ty
2,5-3 15,2-19,3 hydrotermalny, aluwia, wietrzeniowy
ekon.
Srebro rodzime
Ag
reg., heks. srebrzystobia
¸
y
2,5-3 10,5
hydrotermalny, wietrzeniowy
ekon.
Miedê rodzima
Cu
reg.
swoiÊcie ró˝owy
2,5-3 8,9
wietrzeniowy, hydrotermalny
ekon.
Rt´ç rodzima
Hg
tryg.
cynowobia
¸
y
13,6
wulkaniczny, z
¸
o˝a cynobru
Kamacyt
a
-(Fe,Ni)
reg.
stalowoszary
4
7,8-7,9 meteoryty, bazalty
Taenit
g
-(Fe,Ni)
reg
srebrzysty, szary
5-5,5 8,0-8,1 meteoryty
Arsen rodzimy
As
tryg.
cynowobia
¸
y
3,5
5,6-5,8 hydrotermalny
Antymon rodzimy
Sb
tryg.
cynowobia
¸
y
3-3,5 6,6-6,7 hydrotermalny
Bizmut rodzimy
Bi
tryg.
bia
¸
oró˝owy
2-2,5 9,7-9,8 hydrotermalny, pegmatyty
ekon.
Niemetale rodzime
Diament
C
reg.
bezb., zabarw.
10
3,5
kimberlity, aluwia, metamorfizm wysokich PT
ekon.
Grafit
C
heks., tryg. czarny
1
2,1-2,2 ska
¸
y metamorficzne
ekon.
Siarka rodzima
a
-S
romb.
˝ó
¸
ty
1,5-2,5 2,1
ska
¸
y osadowe, ekshalacje wulkaniczne
ekon.
Selen rodzimy
Se
tryg.
szary
2
4,8
ekshalacje wulkaniczne, po˝ary kopalƒ
Tellur rodzimy
Te
tryg.
cynowobia
¸
y
2-2,5 6,1-6,3 hydrotermalny
1
 W¢GLIKI, AZOTKI, FOSFORKI, KRZEMKI
Cohenit
(Fe,Ni)
3
C
romb.
bia
¸
y
7
7,2-7,6 meteoryty, bazalty
Moissanit
SiC
heks.
bezb., zabarw.
9,5
3,2
kimberlity, meteoryty
rzadki
(tryg., reg.)
Schreibersyt
(Fe,Ni)
3
P
tetr.
cynowobia
¸
y
6,5-7 7,0-7,3 meteoryty
SIARCZKI I INNE MINERA¸Y KRUSZCOWE
Arsenki i zwiàzki mi´dzymetaliczne z arsenem
Sperrylit
PtAs
2
reg.
cynowobia
¸
y
6,5
10,6
sulfobolity, aluwia
ekon.
Domeykit
Cu
3
As
reg., heks. cynowobia
¸
y
3-3,5 7,2-7,9 hydrotermalny
ekon.
Löllingit
FeAs
2
romb.
srebrzystobia
¸
y
5-5,5 7,4-7,5 hydrotermalny, skarny, pegmatyty
ekon.
Saffloryt
(Co,Fe)As
2
romb.
cynowobia
¸
y
4,5-5 7,1-7,4 hydrotermalny
ekon.
Rammelsbergit
NiAs
2
romb.
cynowobia
¸
y
5,5-6 7,0-7,2 hydrotermalny
ekon.
Nikielin
NiAs
heks.
ró˝owy
5-5,5 7,8
sulfobolity, hydrotermalny
ekon.
Skutterudyt
CoAs
2-3
reg.
cynowobia
¸
y
5,5-6 6,5-6,9 hydrotermalny
ekon.
Niklo-skutterudyt
NiAs
2-3
reg.
cynowobia
¸
y
5,5-6 6,5
hydrotermalny
ekon.
Arsenopiryt
FeAsS
jedn.
srebrzystobia
¸
y
5,5-6 6,0-6,2 hydrotermalny, skarny
ekon.
Glaukodot
(Co,Fe)AsS
jedn.
srebrzystobia
¸
y
5
5,9-6,1 hydrotermalny
ekon.
Kobaltyn
CoAsS
reg.
srebrzystobia
¸
y
5,5
6,3
hydrotermalny, skarny
ekon.
Gersdorffit
NiAsS
reg.
srebrzystobia
¸
y
5,5
5,9
hydrotermalny
ekon.
Antymonki i zwiàzki mi´dzymetaliczne z antymonem
Dyskrazyt
Ag
3
Sb
romb.
srebrzystobia
¸
y
3,5
9,7
hydrotermalny
ekon.
Ullmannit
NiSbS
reg.
o
¸
owianoszary
5-5,5 6,5-7,0 hydrotermalny
Bizmutki i zwiàzki mi´dzymetaliczne z bizmutem
Maldonit
Au
2
Bi
reg.
srebrzystobia
¸
y
1,5-2 15,5
hydrotermalny
Siarczki
Cooperyt
(Pt,Pd)S
tetr.
stalowoszary
4-5
9,5
ultrabazyty, aluwia
Akantyt
Ag
2
S
jedn.
ciemnoszary
2-2,5 7,2-7,4 hydrotermalny, osadowy
ekon.
Stromeyeryt
AgCuS
romb.
stalowoszary
2,5-3 6,2-6,3 hydrotermalny, czarne
¸
upki
2
 Chalkozyn
Cu
2
S
jedn., tetr., jasnoszary,
2,5-3 5,5-5,8 hydrotermalny, czarne
¸
upki, wietrzeniowy
ekon.
(heks.)
ciemnoszary
Digenit
Cu
1,80
S
tryg. (reg.) niebieskawoszary
2,5-3 5,5-5,7 hydrotermalny, czarne
¸
upki
ekon.
Covellin
CuS
heks.
ciemnoniebieski
1,5-2 4,6-4,7 hydrotermalny, wietrzeniowy, ekshalacje wulkaniczne ekon.
Bornit
Cu
5
FeS
4
romb. (reg.) czerwony, brunatny 3
5,1
hydrotermalny, wietrzeniowy
ekon.
Chalkopiryt
CuFeS
2
tetr.
mosi´˝no˝ó
¸
ty
3,5-4 4,1-4,3 hydrotermalny, sulfobolity, osadowy
ekon.
Stannin
Cu
2
FeSnS
4
tetr.
stalowoszary
4
4,3-4,5 hydrotermalny
ekon.
Pentlandyt
(Fe,Ni)
9
S
8
reg.
bràzowo˝ó
¸
ty
3,5-4 4,9-5,2 sulfobolity
ekon.
Linneit
Co
3
S
4
reg.
jasnoszary
4,5-5,5 4,5-4,8 hydrotermalny
Piryt
FeS
2
reg.
˝ó
¸
ty
6-6,5 4,8-5,0 hydrotermalny, magmowy, osadowy
ekon.
Haueryt
MnS
2
reg.
czerwonobrunatny 4
3,5
osadowy
Markasyt
FeS
2
romb.
zielonkawo˝ó
¸
ty
6-6,5 4,9
hydrotermalny, osadowy
Troilit
FeS
heks.
bràzowy
4
4,7-4,8 meteoryty
Pirotyn
Fe
1-x
S x=0-0,17
jedn., heks. ˝ó
¸
tobrunatny
3,5-4,5 4,6-4,7 sulfobolity, hydrotermalny
ekon.
Milleryt
NiS
tryg.
mosi´˝no˝ó
¸
ty
3-3,5 5,3-5,5 hydrotermalny, osadowy
Galena
PbS
reg.
o
¸
owianoszary
2,5
7,6
hydrotermalny, osadowy
ekon.
Alabandyn
MnS
reg.
czarny
3,5-4 4,0-4,1 hydrotermalny
Sfaleryt
(Zn,Fe)S
reg.
ró˝nie zabarw.
3,5-4 3,9-4,1 hydrotermalny, osadowy
ekon.
Wurtzyt
ZnS
heks.
brunatny
3,5-4 4,0-4,1 hydrotermalny, osadowy
Greenockit
CdS
heks.
˝ó
¸
ty
3-3,5 4,8-4,9 hydrotermalny, wietrzeniowy
Cynober
HgS
tryg.
czerwony
2-2,5 8,1-8,2 hydrotermalny
ekon.
Antymonit
Sb
2
S
3
romb.
o
¸
owianoszary
2
4,6-4,7 hydrotermalny
ekon.
Bizmutynit
Bi
2
S
3
romb.
o
¸
owianoszary
2
6,8-7,2 hydrotermalny
ekon.
Molibdenit
MoS
2
heks., tryg. o
¸
owianoszary
1-1,5 4,6-4,7 granity, pegmatyty, hydrotermalny
ekon.
Realgar
a
-AsS
jedn.
czerwony
1,5-2 3,5-3,6 hydrotermalny, ekshalacje wulkaniczne
ekon.
Auripigment
As
2
S
3
jedn.
˝ó
¸
ty
1,5-2 3,5
hydrotermalny
ekon.
Selenki
Clausthalit
PbSe
reg.
o
¸
owianoszary
2,5-3 8,0-8,2 hydrotermalny
Klockmannit
CuSe
heks.
ciemnoszary
3
6,0
hydrotermalny
Tellurki
Calaveryt
AuTe
2
jedn.
srebrzystobia
¸
y
2,5-3 9,1-9,4 hydrotermalny
Sylvanit
(Au,Ag)
2
Te
4
jedn.
˝ó
¸
tawobia
¸
y
2
8,1-8,2 hydrotermalny
Tetradymit
Bi
2
Te
2
S
tryg.
stalowoszary
1,5
7,1-7,4 hydrotermalny
3
 Siarkosole
Proustyt
Ag
3
AsS
3
tryg.
ciemnoczerwony
2-2,5 5,6
hydrotermalny
ekon.
Stephanit
Ag
5
SbS
4
romb.
ciemnoszary
2-2,5 6,2-6,5 hydrotermalny
ekon.
Pirargyryt
Ag
3
SbS
3
tryg.
ciemnoczerwony
2,5
5,8-5,9 hydrotermalny
ekon.
Miargyryt
AgSbS
2
jedn.
stalowoszary
2,5
5,2-5,3 hydrotermalny
ekon.
Matildyt
AgBiS
2
tryg.
˝elazistoczarny
2,5
6,9
hydrotermalny
Enargit
Cu
3
AsS
4
romb.
˝elazistoczarny
3
4,4-4,5 hydrotermalny
ekon.
Luzonit
Cu
3
AsS
4
tetr.
ró˝owobrunatny
3,5
4,4-4,6 hydrotermalny
Tetraedryt
(Cu,Fe)
12
Sb
4
S
13
reg.
szary, czarny
3-4
4,6-5,1 hydrotermalny, czarne
¸
upki
ekon.
Tennantyt
(Cu,Fe)
12
As
4
S
13
reg.
szary, czarny
4
4,6-4,7 hydrotermalny, czarne
¸
upki
ekon.
Berthieryt
FeSb
2
S
4
romb.
ciemnoszary
2-3
4,6
hydrotermalny
Jordanit
Pb
14
As
6
S
23
jedn.
o
¸
owianoszary
3
6,4
hydrotermalny
Jamesonit
Pb
4
FeSb
6
S
14
jedn.
o
¸
owianoszary
2,5
5,5-5,7 hydrotermalny
Bournonit
PbCuSbS
3
romb.
szary, czarny
2,5-3 5,8
hydrotermalny
ekon.
Boulangeryt
Pb
5
Sb
4
S
11
jedn.
o
¸
owianoszary
2,5-3 6,0-6,3 hydrotermalny
ekon.
HALOGENKI
Fluoryt
CaF
2
reg.
bezb., zabarw.
4
3,2
hydrotermalny, osadowy
ekon.
Kryolit
Na
3
AlF
6
jedn.
bezb.
2,5
3,0
pegmatyty, pneumatolityczny
ekon.
Halit
NaCl
reg.
bezb., zabarw.
2
2,2
ewaporaty, ekshalacje wulkaniczne
ekon.
Sylvin
KCl
reg.
bezb., zabarw.
2
2,0
ewaporaty, ekshalacje wulkaniczne
ekon.
Salmiak rodzimy
NH
4
Cl
reg.
bezb.
1-2
1,5
ekshalacje wulkaniczne, po˝ary kopalƒ
Carnallit
KMgCl
3
•6H
2
O
romb.
bezb., zabarw.
2,5
1,6
ewaporaty
ekon.
Chlorargyryt
AgCl
reg.
bezb., ciemnieje
2,5
5,5-6,0 strefa wietrzenia kruszców
ekon.
Atacamit
Cu
2
Cl(OH)
3
romb.
zielony
3-3,5 3,8
strefa wietrzenia kruszców
TLENKI I WODOROTLENKI
Kupryt
Cu
2
O
reg.
czerwony
3,5-4 6,1
strefa wietrzenia kruszców
Korund
Al
2
O
3
tryg.
bezb., zabarw.
9
4,0
syenity, pegmatyty, skarny
ska
¸
., ekon, gem.
Hematyt
Fe
2
O
3
tryg.
czerwony,
5-6
5,3
osadowy, metamorficzny, hydrotermalny
ekon., ska
¸
., gem.
stalowoczarny
Piroluzyt
MnO
2
tetr.
szary, czarny
2-6,5 5,0
wietrzeniowy, osadowy
ekon.
Kasyteryt
SnO
2
tetr.
bezb., zabarw.
6-7
7,0
pegmatyty, hydrotermalny, aluwia
ekon.
4
Rutyl
TiO
2
tetr.
czarny, czerwony, ˝ó
¸
ty 6-6,5 4,2
ska
¸
y magmowe i metamorficzne, pegmatyty
ska
¸
., ekon.
Anataz
TiO
2
tetr.
bezb., zabarw.
5,5-6 3,9
hydrotermalny, metamorficzny, osadowy
Brookit
TiO
2
romb.
brunatny, czarny
5,5-6 4,1
hydrotermalny, metamorficzny
Uraninit
UO
2
reg.
czarny
5-6
7,5-9,7 pegmatyty, hydrotermalny, osadowy
ekon.
Ilmenit
FeTiO
3
tryg.
czarny
5-6
4,7
ska
¸
y magmowe, pegmatyty
ska
¸
., ekon.
Perowskit
CaTiO
3
romb.
˝ó
¸
ty, brunatny, czarny 5,5
4,0
ska
¸
y magmowe, i metamorficzne, pegmatyty
Spinel
MgAl
2
O
4
reg.
ró˝nie zabarw.
7,5-8 3,6
zasadowe ska
¸
y magmowe, skarny
gem.
Magnetyt
Fe
2+
Fe
3+
2
O
4
reg.
˝elazistoczarny
5,5-6 5,2
magmowy, metamorficzny, skarny
ekon.
Chromit
FeCr
2
O
4
reg.
czarny
5,5
4,7
ultrabazyty
ekon.
Ulvöspinel
Fe
2+
2
TiO
4
reg.
˝elazistoczarny
5,5-6 4,8
anortozyty, bazalty
doÊç rzadki
Hausmannit
Mn
2+
Mn
3+
2
O
4
tetr.
brunatnoczarny
5,5
4,8
metamorficzny, skarny, hydrotermalny
ekon.
Chryzoberyl
BeAl
2
O
4
romb.
˝ó
¸
ty, ró˝nie zabarw. 8,5
3,7
pegmatyty,
¸
upki metamorficzne
gem.
Romanéchit
(Ba,H
2
O)
2
(Mn
4+
,Mn
3+
)
5
O
10
jedn.
czarny, szary
5-6
4,7
wietrzeniowy, osadowy
ekon.
Fergusonit-(Y)
YNbO
4
tetr.
czarny, brunatny, ˝ó
¸
ty 5,5-6,5 4,2-5,7 pegmatyty
ekon.
Ferrocolumbit
(Fe
2+
,Mn
2+
)(Nb,Ta)
2
O
6
romb.
czarny
6
5,2-6,8 pegmatyty, albityty
ekon.
Manganotantalit
(Mn
2+
,Fe
2+
)(Ta,Nb)
2
O
6
romb.
czarny, brunatny
6-6,5 6,8-7,9 pegmatyty, aluwia
ekon.
Pirochlor
(Na,Ca)
2
Nb
2
O
6
(OH,F)
reg.
czarny, brunatny, ˝ó
¸
ty 5-5,5 4,4
karbonatyty, pegmatyty, syenity nefelinowe
ekon.
Stibikonit
Sb
3+
Sb
5+
2
O
6
OH
reg.
bia
¸
y, ˝ó
¸
ty, brunatny 3-5
3,3-5,6 strefa wietrzenia kruszców
ekon.
Diaspor
a
-AlOOH
romb.
bezb., zabarw.
6,5-7 3,4
hipergeniczny, hydrotermalny
ekon.
Goethyt
a
-FeOOH
romb.
˝ó
¸
ty, brunatny
5-5,5 4,3
hipergeniczny, hydrotermalny
ekon.
Boehmit
g
-AlOOH
romb.
bia
¸
y, szary
3,5-4 3,0
hipergeniczny
ekon.
Lepidokrokit
g
-FeOOH
romb.
czerwony, brunatny 5
4,1
hydrotermalny, hipergeniczny
Manganit
g
-MnOOH
jedn.
czarny, ciemnoszary 4
4,3
hydrotermalny, hipergeniczny
ekon.
Brucyt
Mg(OH)
2
tryg.
bia
¸
y, zabarw.
2,5
2,4
hydrotermalny, hipergeniczny
Gibbsyt
g
-Al(OH)
3
jedn.
bia
¸
y, zabarw.
2,5-3,5 2,4
hipergeniczny, hydrotermalny
ekon.
AZOTANY
Nitronatryt
NaNO
3
tryg.
bezb.
1,5-2 2,2-2,3 hipergeniczny
ekon.
Nitrokalit
KNO
3
romb.
bezb.
2
2,1
osadowy
ekon.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]