TabelaAegon2008Plus,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
nr wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia
Imi´ i Nazwisko Ubezpieczajàcego
Załàcznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym o oznaczeniu IFU-OWU-0308
IFU-ZAL-0308-01
Ustala si´, ˝e do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - Multi PIN AEGON 2008 Plus, o oznaczeniu
IFU-OWU-0308, stosuje si´ nast´pujàce zasady i parametry obowiàzujàce od dnia 11 lutego 2008 r.,
przy czym parametry wskazane w pkt 2-9, 11, 14, 16, 17, 23-25 obowiàzujà do daty zmiany
powy˝szych parametrów, stosownà uchwałà Zarzàdu Towarzystwa:
1. Nazwa marketingowa Umowy Ubezpieczenia brzmi – Multi PIN AEGON 2008 Plus.
2. Minimalna Składka Regularna płatna z cz´stotliwoÊcià miesi´cznà wynosi 200 zł.
3. Minimalna Składka Regularna płatna z cz´stotliwoÊcià rocznà wynosi 2 000 zł.
4. Maksymalna Składka Regularna płatna z cz´stotliwoÊcià miesi´cznà wynosi 3 000 zł.
5. Maksymalna Składka Regularna płatna z cz´stotliwoÊcià rocznà wynosi 36 000 zł.
6. Minimalna WartoÊç Subkonta Składek Regularnych wynosi 6 000 zł.
7. Minimalna Składka Dodatkowa wynosi 1 000 zł.
8. Minimalna Cz´Êciowa Wypłata wynosi 1 000 zł.
9. Opłata transakcyjna wynosi 15 zł od ka˝dego Transferu, zmiany Alokacji Składki, pisemnej informacji
potwierdzajàcej WartoÊç Rachunku Ubezpieczajàcego, ponad bezpłatne limity wskazane
w niniejszym załàczniku.
10. Opłata za zarzàdzanie jest ustalana procentowo, naliczana codziennie, pobierana w Dacie
Miesi´cznicy przez umorzenie proporcjonalnie na Rachunku Ubezpieczajàcego odpowiedniej
liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek
Uczestnictwa w wyniku Transferu i wynosi:
1) 1,95% rocznie, w stosunku do wartoÊci Êrodków zgromadzonych w Funduszach, z wyłàczeniem
Funduszu Portfel Aktywnej Alokacji;
2) 2,90% rocznie w stosunku do wartoÊci Êrodków zgromadzonych w Funduszu Portfel Aktywnej
Alokacji,
przy czym stawki wskazane w punktach 1) i 2) obowiàzujà od daty zawarcia Umowy
Ubezpieczenia do 10. Rocznicy Polisy, oraz
3) 1,25% rocznie w stosunku do wartoÊci Êrodków zgromadzonych w Funduszach, z wyłàczeniem
Funduszu Portfel Aktywnej Alokacji;
4) 2,20% rocznie w stosunku do wartoÊci Êrodków zgromadzonych w Funduszu Portfel Aktywnej
Alokacji,
przy czym stawki wskazane w punktach 3) i 4) obowiàzujà od 10. Rocznicy Polisy.
11. Opłata za ryzyko pobierana jest w wysokoÊci wskazanej w tabelach poni˝ej:
Wiek Ubezpieczonego
(ukoƒczone pełne lata)
Roczna stawka na 1000 zł kwoty ryzyka netto
0 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
2,10 zł
5,40 zł
12,60 zł
27,30 zł
Wiek Ubezpieczonego
(ukoƒczone pełne lata)
Roczna stawka stanowiàca procent wartoÊci Subkonta
Składek Regularnych
66 - 75
76 - 85
86 - 100
0,06 %
0,15 %
0,36 %
Miesi´czna stawka opłaty za ryzyko ustalana jest przez podzielenie przez liczb´ 12 kwoty opłaty
za ryzyko z cz´stotliwoÊcià rocznà, obliczonej zgodnie z tabelà powy˝ej.
12. Opłata wst´pna jest pobierana przez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa
ka˝dego Funduszu wskazanego przez Ubezpieczajàcego w Alokacji Składki oraz Êrodków
pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu i wynosi odpowiednio:
a) 0% Składki Regularnej,
b) 2% Składki Dodatkowej, zapłaconej do czasu zapisania na Rachunku Ubezpieczajàcego
Składek Regularnych za okres pi´ciu lat, w wysokoÊci zadeklarowanej we wniosku o zawarcie
Umowy Ubezpieczenia.
13. Opłata od wykupu wynosi 1% kwoty Cz´Êciowej Wypłaty lub Całkowitej Wypłaty i jest pobierana
z obu Subkont w okresie obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia.
14. Opłata administracyjna wynosi:
a) 11,50 zł miesi´cznie – dla miesi´cznej cz´stotliwoÊci opłacania Składek Regularnych, pobierana
przez cały okres obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia lub
b) 9,00 zł miesi´cznie - dla rocznej cz´stotliwoÊci opłacania Składek Regularnych, pobierana
przez cały okres obowiàzywania Umowy Ubezpieczenia.
15. Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokoÊci wskazanej w tabeli poni˝ej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana
opłata likwidacyjna od Êrodków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych
WysokoÊç opłaty likwidacyjnej stanowiàca
procent Êrodków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych
16. Opłata za cesj´ wynosi 0,00 zł.
17. Opłata za obni˝enie Składki Regularnej wynosi 0,00 zł.
18. W ka˝dym Roku Polisowym bezpłatnych jest 12 zleceƒ Transferów, w tym nie wi´cej ni˝ 4 zlecenia
Transferów zło˝onych na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Towarzystwo.
19. W ka˝dym Roku Polisowym bezpłatnych jest 12 zleceƒ zmiany Alokacji Składki, w tym nie wi´cej
ni˝ 4 zlecenia zmiany Alokacji Składki zło˝onych na odpowiednim formularzu przygotowanym
przez Towarzystwo.
20. W ka˝dym Roku Polisowym bezpłatna jest 1 pisemna informacja potwierdzajàca WartoÊç
Rachunku Ubezpieczajàcego.
21. W ka˝dym Roku Polisowym dopuszczalne sà 2 Cz´Êciowe Wypłaty, łàcznie z obu Subkont.
22. Zapłata Składki Regularnej dokonywana jest:
a) w przypadku zapłaty Składki Regularnej z cz´stotliwoÊcià miesi´cznà - do ka˝dego dnia
miesiàca, który datà odpowiada dniowi miesiàca Rocznicy Polisy, a gdyby takiego dnia
w miesiàcu zapłaty Składki nie było, do ostatniego dnia powy˝szego miesiàca, poczàwszy od
zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
b) w przypadku zapłaty Składki Regularnej z cz´stotliwoÊcià rocznà - do ka˝dego dnia Rocznicy
Polisy, poczàwszy od zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 %
99 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
23. Opłata za przewalutowanie jest pobierana w wysokoÊci wskazanej poni˝ej:
Waluta, z której nast´puje
przewalutowanie
PLN
PLN
PLN
W przypadku przewalutowania waluty obcej na innà walut´ obcà oraz waluty obcej na złote,
stawka opłaty za przewalutowanie od jednostki monetarnej waluty, z której nast´puje
przewalutowanie wynosi 0,005 zł.
Opłata za przewalutowanie jest pobierana za przewalutowanie Êrodków nominowanych w jednej
walucie na Êrodki nominowane w innej walucie i jest naliczana od:
a) Składki bàdê cz´Êci Składki alokowanej do Funduszy nominowanych w walucie obcej,
b) Êrodków umorzonych w wyniku Transferu, Cz´Êciowej Wypłaty, Całkowitej Wypłaty, wygaÊni´cia
Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w § 12 ust. 2, § 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz § 26
ust. 2 oraz w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 4.
Opłata za przewalutowanie jest pobierana przez umorzenie na Rachunku Ubezpieczajàcego
odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa.
24. Opłata za wznowienie Umowy Ubezpieczenia wynosi 200,00 zł i jest pobierana przez umorzenie
na Rachunku Ubezpieczajàcego odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa oraz Êrodków
pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu.
25. Ustala si´, ˝e Êrodki pochodzàce ze Składek zapłaconych w wykonaniu Umów Ubezpieczenia
zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mogà byç inwestowane
w nast´pujàce ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
Stawkaopłatyzaprzewalutowanieodjednostki
monetarnejwaluty,zktórejnast´pujeprzewalu-
towanie
0,0015 zł
0,0015 zł
0,0015 zł
USD
EUR
CHF
FUNDUSZE NOMINOWANE W PLN
AIG Pieni´˝ny; (AIG FIO Pieni´˝ny) • DWS Płynna Lokata Plus; (DWS FIO Płynna Lokata Plus) •
UniWIBID; (UniWIBID SFIO) • Arka BZ WBK Obligacji; (Arka BZ WBK Obligacji FIO) • Legg Mason
Obligacji; (Legg Mason Obligacji FIO) • Skarbiec Depozytowy; (Subfundusz Dłu˝nych Papierów
WartoÊciowych Skarbiec – Depozytowy) • UniKorona Obligacje; (UniKorona Obligacje FIO) • Arka BZ
WBK Stabilnego Wzrostu; (Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO) •CU Stabilnego Inwestowania;
(CU SFIO Stabilnego Inwestowania) • ING Stabilnego Wzrostu; (ING FIO Stabilnego Wzrostu) •
Legg Mason Senior; (Legg Mason Senior SFIO) • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; (PZU FIO
Stabilnego Wzrostu MAZUREK) • Arka BZ WBK Zrównowa˝ony; (Arka BZ WBK Zrównowa˝ony FIO) •
DWS Zrównowa˝ony; (DWS Polska FIO Zrównowa˝ony) • ING Ârodkowoeuropejski Budownictwa
i NieruchomoÊci Plus; (ING Ârodkowoeuropejski Budownictwa i NieruchomoÊci Plus) • ING
Zrównowa˝ony; (ING FIO Zrównowa˝ony) • Noble Fund Mieszany; (Noble Fund Mieszany) • Legg
Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski; (Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski FIO) •
SEB-1 Zrównowa˝onego Wzrostu; (SEB-1 Zrównowa˝onego Wzrostu FIO) • UniKorona
Zrównowa˝ony; (UniKorona Zrównowa˝ony FIO) • Arka BZ WBK Akcji; (Arka BZ WBK Akcji FIO) •CU
Polskich Akcji; (CU FIO Polskich Akcji) • ING Selektywny Plus; (ING Subfundusz Selektywny Plus) •
ING Akcji; (ING FIO Akcji) • Noble Fund Akcji; (Noble Fund Akcji) • Legg Mason Akcji; (Legg Mason
Akcji FIO) • Skarbiec Akcja; (Subfundusz Akcji Skarbiec – Akcja) • UniKorona Akcje; (UniKorona Akcje
FIO) • AEGON Bessa • Portfel Aktywnej Alokacji • Noble Fund Timingowy; (Noble Fund Timingowy)
FUNDUSZE NOMINOWANE W EUR
UFK – Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (EUR); (Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro)
• UFK – Franklin High Yield Fund (EUR); (Franklin High Yield (Euro) Fund) • UFK – Fidelity FPS
Moderate Growth Fund (EUR); (FPS Moderate Growth Fund) • UFK – Fortis Equity Small Caps Europe
(EUR); (Fortis L Fund Equity Small Caps Europe) • UFK – Franklin Mutual European Fund (EUR);
(Franklin Mutual European Fund) • UFK – BlackRock United Kingdom (EUR); (BlackRock Global
Funds - United Kingdom Fund) • UFK – Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe (EUR); (Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe) • UFK – BlackRock Asian Dragon (EUR); (BlackRock Global
Waluta, na którà jest
dokonywane przewalutowanie
Funds - Asian Dragon Fund) • UFK – BlackRock Latin American (EUR); (BlackRock Global Funds -
Latin American Fund) • UFK – Fortis OBAM Equity World (EUR); (Fortis L Fund OBAM Equity World) •
UFK – Templeton Emerging Markets Fund (EUR); (Templeton Emerging Markets Fund) • UFK – Fortis
Real Estate Europe (EUR); (Fortis L Fund Real Estate Europe) • UFK – BlackRock World Gold (EUR);
(BlackRock Global Funds - World Gold Fund) • UFK – BlackRock World Mining (EUR); (BlackRock
Global Funds - World Mining Fund) • UFK – Societe Generale Agileo P
2
(EUR); (Agileo P
2
)
FUNDUSZE NOMINOWANE W USD
UFK – Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD); (Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$)
• UFK – Templeton Global Bond Fund (USD); (Templeton Global Bond Fund) • UFK – Credit Suisse
Bond Fund (Lux) Emerging Markets (USD); (Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets) • UFK
– Franklin Income Fund (USD); (Franklin Income Fund) • UFK – Fortis Equity Small Caps Europe
(USD); (Fortis L Fund Equity Small Caps Europe) • UFK – BlackRock United Kingdom (USD);
(BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund) • UFK – Fortis Equity Small Caps USA (USD);
(Fortis L Fund Equity Small Caps USA) • UFK – Templeton U.S. Value Fund (USD); (Templeton U.S.
Value Fund) • UFK – Franklin U.S. Equity Fund (USD); (Franklin U.S. Equity Fund) • UFK – HSBC
Chinese Equity (USD); (HSBC GIF Chinese Equity) • UFK – HSBC Indian Equity (USD); (HSBC GIF
Indian Equity) • UFK – BlackRock Emerging Europe (USD); (BlackRock Global Funds - Emerging
Europe Fund) • UFK – Templeton Asian Growth Fund (USD); (Templeton Asian Growth Fund) • UFK
– Templeton Latin America Fund (USD); (Templeton Latin America Fund) • UFK – Fidelity FPS Global
Growth Fund (USD); (FPS Global Growth Fund) • UFK – Templeton Global Fund (USD); (Templeton
Global Fund) • UFK – Templeton Global Smaller Companies Fund (USD); (Templeton Global Smaller
Companies Fund) • UFK – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD); (HSBC GIF Global
Emerging Markets Equity) • UFK – Fortis Real Estate Europe (USD); (Fortis L Fund Real Estate Europe)
• UFK – BlackRock World Gold (USD); (BlackRock Global Funds - World Gold Fund) • UFK –
BlackRock World Mining (USD); (BlackRock Global Funds - World Mining Fund) • UFK – Societe
Generale Agileo P
2
(USD); (Agileo P
2
)
FUNDUSZE NOMINOWANE W CHF
UFK – Credit Suisse Money Market Fund (CHF); (Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr) • UFK
– Societe Generale Fund Bonds (CHF); (SGAM Fund Bonds CHF) • UFK – Credit Suisse Portfolio Fund
(Lux) Growth (CHF); (Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr))
Niniejsze zasady i parametry zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu Towarzystwa z dnia 11 lutego 2008 r.,
zmienione uchwałà Zarzàdu z dnia 31 marca 2008 r. oraz uchwałà Zarzàdu z dnia 28 kwietnia 2008 r. oraz
uchwałà Zarzàdu z dnia 7 lipca 2008 r.
Marcin Zwara
Wiceprezes Zarzàdu
Michał Biedzki
Prezes Zarzàdu
OÊwiadczenie Ubezpieczajàcego:
Potwierdzam, ˝e otrzymałem niniejszy załàcznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Plus, o oznaczeniu IFU-OWU-0308,
zapoznałem si´ z jego treÊcià i akceptuj´ jego postanowienia.
Data (dd-mm-rrrr)
Podpis Ubezpieczajàcego
(zgodny z podpisem wzorcowym)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]