Tabela zbiorcza wzorow, Budownictwo, Rok III, Mechanika Gruntów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->6Definicje dot. gruntu jako mieszaniny wody,mineralu, i powietrza i zwiazki cie˙ arowo objeto´ciowe:֒֒z֒sIndeksy oznaczaja:֒n=w stanie naturalnymrmswap⊔′=dane saρs,ρworaz:֒w, na-wnn1−n(1−n)·ρs+nρw(1−n)ρs+nwρw(1−n)ρsnwn(1−n)(ρs−ρw))ewww; Sr= 1n, nwe,(ew)ρr(ρs−ρr)·ρwρs·(ρr−ρw)−ρ,(w,Sr)ρd(w,Sr)V=Vs+Vp=====z uwzglednieniem wyporu֒dot. por´w (powietrze + woda)odot. powietrzadot. wodydot. szkieletu gruntowegow stanie mokrym (woda + szkielet)Vp=Vw+Va=w stanie nasycenia por´w wodao֒n=Vp/Vna=Va/Vnw=Vw/VZadania z Mechaniki Grunt´w, A.Niemunis, PGoe=Vp/Vsea=Va/Vsew=Vw/Vsρ=mm/Vρd=ms/Vρs=ms/Vsρ′=Vs(ρs−ρw)/Vw=mw/msSr=wn/wrszukane:w; Srwr-wwn·ρw(1−n)·ρsnw·ρw(1−n)·ρsρe·ρwsρew·ρwse1+ene−−ρsρwwρs+ρw1ρwSrwρs+ρw(ρs−ρw)wρswρs+Srρww·ρsSrρwwρs+naρww·ρs+ρwwρs+naρwρw(1−na)wρsw·ρs+ρwρw ρsw(1 +w)ρsρwwρs+ρwρs−ρrρs−ρwρs−ρrρr−ρwρr−ρ−ρρsρr−ρwsw1ρr−ρwρr−(ρs−ρ)·ρwρs·(ρr−Sr·ρw)(ρs−ρ)·Sr·ρwρs·(ρ−Sr·ρw)ρ1−(1 +w)·ρsρs−1(1 +w)ρρs−ρwρ1 +w·ρs+ρwρs+eρw1+eρs+ewρw1+eρρwρwρd−ρsρρSr·ρw−ρwsdρd1−ρsρs−1ρdρ1−ρw·ρd+ρws(1 +w)ρdρdρ(1 +w)Srρwρswρs+SrρwρdSrρ′Srρwρswρs+SrρwwwrSrρw(ρ−ρw)wρs+Srρw s(1−na)(1 +w)ρsρsw+1ρw(1−na)ρsρwwρs+ρw(1−na)wρsw·ρs+naρwρw(1−na)wρs+ρw(ρs−ρw)ρs1+eeweρs−ρw1+eρ1+wwρρsρw[(1 +w)ρs−ρ]ρ(ρ−ρw)(1 +w)ρs swρdρsρw(ρs−ρd)ρdρs(ρs−ρw)1.2. CECHY FIZYCZNE GRUNTUTable 1.1: Zale˙ no´ci miedzy niekt´rymi parametrami. Powy˙ sze wzory zostaly sprawdzone przez student´w V sem. gr. 2 (KBI) WBL Polit. Gdanskiej(jesie´ 1997)z sozon֒ [ Pobierz całość w formacie PDF ]