Tabela uproszczonego doboru środków ochrony indywidualnej, BHP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tabela uproszczonego doboru �rodk�w ochrony indywidualnejTabela uproszczonego doboru �rodk�w ochrony indywidualnejCzynniki niebezpieczne i szkodliwe�rodki indywidualnej ochrony pracownik�wLp.Typ i rodzaj czynnikaUNRGTSDWI1Przemieszczaj�ce si� lub spadaj�ce wyroby, p�wyroby i materia�y XXXX2Ostrza, ostre wystaj�ce elementy, chropowato�� i szorstko�� wyrob�wXXX X3Powierzchnie, na kt�rych jest mo�liwy upadek przez po�lizgni�cie lubpotkni�cie X4�liskie powierzchnie wyrob�w, p�wyrob�w i materia��w umo�liwiaj�ce ichwypuszczenie X5Obci��enie statyczne, wynikaj�ce z wymuszonej pozycji podczas wykonywaniapracy X6Poruszaj�ce si� urz�dzenia kierowane przez cz�owiekaXXXX7Usytuowanie stanowiska stwarzaj�ce niebezpiecze�stwo upadku z wysoko�ciX X8Gor�ce powierzchnie XX9Gor�ce masy p�ynneXXX10Podwy�szona temperatura powietrza X11Promieniowanie podczerwoneXXXXX12Iskry i rozpryski roztopionych metaliXXXXX13Otwarty p�omie�XXX14Ozi�bione powierzchnie XX15Obni�ona temperatura powietrzaXXXX X X16Woda i wodne roztwory �rodk�w oboj�tnychXXXXX X17Kwasy i zasadyXXXXX X18Rozpuszczalniki organiczneXXXXX X19Oleje, smary i t�uszczeXXXXX X20�rodki ochrony ro�linXXXXX X21Py�y, dymy, mg�yX X X X X22Gazy i pary X X X X23Niedob�r tlenu w powietrzu X X24Drobnoustroje, wirusyXXX X X25Owady, insektyXXX X26Ha�as s�yszalny X X27Ha�as infrad�wi�kowy X X28Ha�as ultrad�wi�kowy X X29Drgania mechaniczne XX30Pr�d elektrycznyXXXX31Elektryczno�� statycznaXXXX32Pole elektromagnetyczne ma�ej cz�stotliwo�ciXXX33Pole elektromagnetyczne wysokiej cz�stotliwo�ciXXX X X34Promieniowanie widzialne (w tym laserowe) XX35Promieniowanie nadfioletowe XX X36Promieniowanie jonizuj�ceXXX X X37Ska�enie radioaktywneXXX X XLEGENDAU - ODZIE� OCHRONNAN - OCHRONY KO�CZYN DOLNYCHR - OCHRONY KO�CZYN G�RNYCHG - OCHRONY G�OWYT - OCHRONY TWARZY I OCZUS - OCHRONY S�UCHUD - OCHRONY UK�ADU ODDECHOWEGOW - SPRZ�T OCHRONNY PRZED UPADKIEM Z WYSOKO�CII - �RODKI IZOLUJ�CE CA�Y ORGANIZMTabela nie okre�la dok�adnego doboru �rodka ochrony indywidualnej, gdy� zale�nejest to od indywidualnej oceny ka�dego stanowiska pracy, okre�la za to rodzajprac, przy kt�rych powinny by� stosowane os�ony.powr�t [ Pobierz całość w formacie PDF ]