TUTORIAL, civ2pl

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
;; CIVILIZATION In-Game Tutorial; Copyright (c) 1995 by MicroProse Software; Spolszczenie: Janusz Mrzigod; Wprowadzenie zmian w tym pliku; mo�e zak��ci� funkcjonowanie gry.;@FIRSTMOVE@width=400@y=5@title=SamouczekTwoim pierwszym zadaniem jest znalezienieodpowiedniego miejsca na za�o�enie stolicy.Najlepszymi punktami s� brzegi rzek, ��ki,wybrze�a lub obszary bogate w zasobyspecjalne.@BUILDCITY@width=320@y=5@title=SamouczekTo miejsce wydaje si� odpowiednie naza�o�enie miasta. Aby za�o�y� miasto,u�yj opcji "Buduj miasto" z menu"Rozkazy" lub naci�nij klawisz <b>.@FIRSTPRODUCT@width=420@y=5@title=Samouczek: Pierwsze miastoKa�de miasto mo�e wytwarza� nast�pnychosadnik�w, armie oraz udoskonalenia,przyspieszaj�c tym samym rozw�j cywilizacji.W tej chwili miasto mo�e produkowa�tylko jeden obiekt. Rozkazy produkcjimo�na zmienia� w dowolnym momencie,u�ywaj�c przycisku "Zmie�" na ekraniemiasta w celu wybrania nowego obiektu.@FIRSTCIV@width=420@title=Samouczek: WynalazkiMiasta stanowi� tak�e centra handlowei informacyjne. Twoi m�drcy i uczenipotrafi� gromadzi� informacje i uczy�si� nowych umiej�tno�ci, dzi�ki czemupodnosz� poziom Twojej cywilizacji.@FIRSTUNIT1@width=420@y=5@title=Samouczek: Pierwsza armiaW�a�nie stworzy�e� pierwsz� armi�.Przemieszczaj j� przy pomocy klawiszykursora. Do wydawania bardziej z�o�onychpolece� s�u�y menu "Rozkazy". Jednostkiumo�liwiaj� badanie terenu, ekspansj�,atakowanie i obron� przed wrogiem.@FIRSTUNIT2@width=500@title=Samouczek: JednostkiFortyfikuj jednostki w miastach, aby broni�o�rodk�w swojej kultury przed barbarzy�camii armiami wrog�w. Dobrymi obro�cami s�: falangapikinierzy, a tak�e wojownicy, �ucznicy czy legion.^Osadnicy mog� zak�ada� nowe miasta, jak r�wnie�budowa� drogi, systemy nawadniaj�ce i kopalniew okolicy istniej�cych miast. Je�li mo�esz, wykorzystujprzez ca�y czas przynajmniej jedn� tak� jednostk�.^Jednostki ruchliwe, takie jak konnica, s� przydatnedo badania nieznanych teren�w.^Atakuj nieprzyjaci� przy pomocy �ucznik�w, rydwan�w,s�oni bojowych i katapult.@ONECITY@width=420@y=5@title=Samouczek: Nowe miastaMiasto %STRING0 osi�gn�o ju� spory rozmiar. By� mo�eprzysz�a pora na zbudowanie drugiego miasta. Aby to zrobi�,kliknij na ikonie miasta %STRING0 i rozka� mu uformowaniejednostki osadnik�w. Jednostka ta b�dzie mog�a znale��odpowiednie miejsce i za�o�y� nowe miasto.@CITYSTUFF@width=420@x=180@title=Samouczek: Zasoby miastaMieszka�cy miasta wytwarzaj� r�ne zasoby, zale�nie odtego, co jest dost�pne w okolicznym terenie. Kwadraty,na kt�rych odbywa si� praca, s� na ekranie miasta oznaczonek�osami, tarczami i strza�kami, kt�re mieszka�cymog� gromadzi�.^Spr�buj przemieszcza� pracuj�cych mieszka�c�w, klikaj�cmysz� na r�nych polach - w niekt�rych przypadkachwytwarzaj� oni wi�cej zasob�w jednego rodzaju, a mniejinnego. Wydajno�� wi�kszo�ci p�l mo�na poprawi� dzi�kidrogom, kana�om i kopalniom budowanym przez osadnik�w.^Zwr�� uwag�, �e "zdj�cie" mieszka�ca z mapy zasob�wprzekszta�ca go w artyst�. Arty�ci zwi�kszaj� jedynieilo�� wytwarzanych przedmiot�w zbytku.@MINING@width=320@y=5@title=Samouczek: KopalnieTen kwadrat mo�e wytwarza� wi�cej zasob�w.Zbudowanie kopalni (klawisz <m>) na tychwzg�rzach zwi�kszy liczb� tarcz w mie�cie %STRING0.@IRRIGATE@width=320@y=5@title=Samouczek: NawadnianieTen kwadrat nadaje si� do zbudowania systemunawadniaj�cego (klawisz <i>). Wi�ksza ilo���ywno�ci przyspieszy wzrost miasta %STRING0.@ROAD@width=440@y=5@title=Samouczek: DrogiTen kwadrat jest dobrym miejscem na wybudowaniedrogi (klawisz <r>). Twoje jednostki b�d� mog�yporusza� si� szybciej, a miasto %STRING0 uzyskawi�kszy doch�d. W miar� ekspansji staraj si� ��czy�drogami wszystkie swoje miasta.@HELP1@width=500@title=Samouczek: Zasady og�lne, cz.1Bro� ka�dego miasta przynajmniej jedn� (lepiejdwoma) armiami o wysokim wsp�czynniku obrony.^Zachowuj w�a�ciwe proporcje mi�dzydoskonaleniem istniej�cych miasta zak�adaniem nowych.^Nie rozci�gaj nadmiernie granic pa�stwa,gdy� nie b�dziesz w stanie si� obroni�; wrogiearmie i barbarzy�cy pojawiaj� si� znienacka.@HELP2@width=500@title=Samouczek: Zasady og�lne, cz.2D�� do pokoju z silniejszymi s�siadami,a izoluj i podbijaj s�abszych.^Wykorzystuj triremy i pozosta�e statki dobadania m�rz i przewo�enia jednostekna wyspy i inne kontynenty.^Karawany wykorzystuj do zak�adania szlak�whandlowych i zwi�kszenia dochod�w. Handelprzyczynia si� tak�e do gromadzenia wiedzy.^W miar� rozrostu Twojej cywilizacji niezapominaj o wykorzystaniu dyplomat�w,aby dowiedzie� si�, jak idzie przeciwnikom.@DISORDER@width=480@title=Samouczek: Rozruchy@button=Szczeg�yW mie�cie wybuchaj� rozruchy, gdy liczbaniezadowolonych mieszka�c�w przekraczaliczb� szcz�liwych. Je�eli w mie�ciepanuj� rozruchy, wzrost i produkcjazostaj� zahamowane.^Do sposob�w uspokojenia zamieszek nale��.:^* Zwi�kszenie nak�ad�w na przedmioty zbytku.^* Wprowadzenie do miasta armii.^* Budowa �wi�tyni, katedry lub koloseum.^* Przekszta�cenie mieszka�c�w w artyst�w..^* Przej�cie na ustr�j fundamentalistyczny.^Klikni�cie na przycisku "Szczeg�y" udost�pniadalsze informacje u�yteczne w przypadku k�opot�w.@DISORDER2@width=600@title=Samouczek: Rozruchy - wiadomo�ci szczeg�owe1) Przedmioty zbytku: aby zwi�kszy� nak�ady na t�dziedzin�, u�yj opcji "Stawki podatku" w menu "Kr�lestwo".Odpowiedni� warto�ci� cz�sto jest 20%%, zw�aszczaje�eli w�adasz monarchi� lub republik�. Dwie jednostkiprzedmiot�w zbytku "wytwarzaj�" 1 szcz�liwego mieszka�ca.^2) Stan wojenny: Je�li panuje ustr�j despotyczny, monarchia lubkomunizm, dla st�umienia rozruch�w mo�esz wprowadzi� domiasta armie. Efekt ten wywieraj� pierwsze trzy jednostki wka�dym mie�cie. Jedna armia przekszta�ca jednego niezadowolonegomieszka�ca w zadowolonego.^3) �wi�tynie, kolosea i katedry: te udoskonalenia zmniejszaj�szans� rozruch�w, przekszta�caj�c niezadowolonych wzadowolonych. Oczywi�cie je�li rozruchy ju� maj� miejsce,b�dziesz musia� kupi� budynek (lub skorzysta� z us�ugartyst�w), poniewa� podczas zamieszek produkcja zostajezahamowana.@DISORDER3@width=600@title=Samouczek: Rozruchy - wiadomo�ci szczeg�owe4) Arty�ci: na ekranie miasta mo�esz klikn�� na jednym zobsadzonych p�l mapy zasob�w, aby przekszta�ci�mieszka�ca w artyst�. Arty�ci nie produkuj� �ywno�ci,tarcz ani dochodu, za to jeden artysta wytwarza dwiedodatkowe jednostki przedmiot�w zbytku.^5) Fundamentalizm: je�li wynalaz�e� ju� fundamentalizm,mo�esz wprowadzi� ten ustr�j w swojej cywilizacji.W pa�stwie fundamentalistycznym nie ma niezadowolonychobywateli (a post�p naukowy jest oczywi�cie zmniejszony).@SCHISM@width=320@title=Samouczek: Wojna domowa%STRING0 s� wielk� i pot�n�cywilizacj�. Jednak�e frakcje opozycjigro�� wojn� domow�. Je�li Twoje armies� w stanie zdoby� ich stolic�, wstrz�smo�e doprowadzi� do rozpadu pa�stwa!@SHIPS@width=480@y=5@title=Samouczek: StatkiZbudowa�e� pierwszy statek. Statki mog�by� wykorzystywane do badania m�rz iprzewo�enia jednostek na inne l�dy.^Je�li Tw�j statek to trirema, pami�taj, �e mo�e onazagin��, je�li nie ko�czy tury w s�siedztwie l�du.^Aby zaokr�towa� jednostki na statek w porcie, wydaj imrozkaz "trzymaj stra�" (<s>) przed wyp�yni�ciem statkuna morze. Natomiast je�li statek znajduje si� przy wybrze�u,mo�esz po prostu przemie�ci� jednostki na pok�ad.^Aby roz�adowa� statek, kliknij na jego ikonie lubnaci�nij klawisz <u>, gdy statek jest aktywny.@RAILROADS@width=480@title=Samouczek: Tory kolejoweW�a�nie pozna�e� technologi� kolei - to wa�neosi�gni�cie. Osadnicy (lub in�ynierowie) b�d� moglik�a�� tory na kwadratach posiadaj�cych ju� drogi,je�li naci�niesz klawisz <r>.^Po torach kolejowych Twoje jednostki mog� przemieszcza�si� na wielkie odleg�o�ci. Tory zwi�kszaj� tak�e liczb�tarcz na polach wytwarzaj�cych ju� przynajmniej dwie.@FARMLAND@width=480@title=Samouczek: FarmyOpanowa�e� technologi� ch�odzenia. Lepsze mo�liwo�ciprzechowywania po�ywienia zwi�kszaj� mo�liwo�cirolnictwa. Osadnicy (lub in�ynierowie) mog� zbudowa�farm� na nawodnionym kwadracie, je�li naci�nieszklawisz <i>. Spowoduje to intensyfikacj� produkcji�ywno�ci w pobliskim mie�cie, je�li posiada onosupermarket do jej rozprowadzania.@AIRUNIT@width=480@y=5@title=Samouczek: Jednostki lataj�ceZbudowa�e� pierwsz� jednostk� lataj�c�. Jednostki takiemo�na wykorzystywa� do bombardowania wrogich miasti armii, a tak�e do obrony w�asnych miast przed bombowcamiprzeciwnika oraz badania nieznanego terenu.^Jednostki lataj�ce posiadaj� ograniczony zapas paliwa imusz� wr�ci� do miasta lub bazy przed jego wyczerpaniem.@REPUBLIC@width=480@title=Samouczek: RepublikaTwoja cywilizacja w�a�nie opanowa�a znajomo�� nowegoustroju, REPUBLIKI. Zmiana ustroju mo�e przynie��korzy�ci Twojemu ludowi, ale mo�e tak�e spowodowa�bolesne konsekwencje - niezb�dne jest rozwa�neplanowanie. Wi�cej informacji na temat wszystkich typ�wustroj�w znajdziesz w has�ach CIVILOPEDII, w rozdziale"Ustroje". Zmiana ustroju wymaga przeprowadzeniarewolucji - patrz menu "Kr�lestwo".@DEMOCRATS@width=600@title=Samouczek: Republika i demokracjaZdecydowa�e� si� rz�dzi� swoj� cywilizacj� jako %STRING0.Jest to gruntowna zmiana w stosunku do wcze�niejszych ustroj�w,nios�ca ze sob� nowe problemy (ale i korzy�ci!)^Gdy obywatele zyskuj� wi�cej osobistej swobody, zaczynaj�wytwarza� wi�kszy doch�d. Z drugiej strony trudniej ichteraz uszcz�liwi�. Jednym z najlepszych sposob�w jestprzeznaczenie cz�ci dochodu na przedmi... [ Pobierz całość w formacie PDF ]