TS CCNA WT7, CISCO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Cisco Systems
Zamknij okno
System oceniania
1Wybórproceuoceniania
2. Ustawienia procesu oceniania
3Prejddoproceuoceniania
Prejddoproceuoceniania- ENetwork Final Exam - CCNA Exploration: Podstawy sieci
komputerowych (Wersja 4.0)
Pootałyca
1
Któretryokreleniaąprawdiweodnonieadreowaniawartwyieciowej?(Wybiertry
odpowiedzi.)
Unikalnieidentyikujekażdegohota
Pomagawprekaywaniupakietówpopreinterieci
Używa32-bitowychadreówlogicnychIPv4
dreytenieąkonigurowalne
Jest to adres fizyczny.
Identyikujehotapoprepierwącdadreu
2
PryjryjiamieconemupowyżejchematowiJakiedwaaktymogąbydutalonenapodtawie
inormacjioeji,którajetwywietlana?(Wybierdwieodpowiedi)
Wymianatajetcciąugadnianiatrójetapowego
Portdocelowywkauje,żeotałaainicjowana sesja Telnet.
Portródłowyniewpierakomunikacjiportemdocelowym,obecnymnalicie
Portdocelowywkauje,żeotałaainicjowanaejaSMTP
Protokółjetprotokołemorientowanympołąceniowo
3
PryjryjiamieconemupowyżejchematowiDiagramrepreentujeprocewyyłania
wiadomocie-mailpomidyklientamiJakalitapoprawnieidentyikujekomponentlubprotokół
użytynakażdymetapiewdiagramie?
1.MUA, 2.MDA, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.POP, 7.MDA, 8.MUA
1.MUA, 2.POP, 3.MDA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.SMTP, 8.MUA
1.MUA, 2.POP, 3.SMTP, 4.MDA, 5.MTA, 6.SMTP, 7.POP, 8.MUA
1.MUA, 2.SMTP, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.POP, 8.MUA
4
OrganiacjapragnieutworydpodiedwiecioadreieIP1721600Podiedtamabydnajmnieją
podieciąmogącąpomiecid1000hotówKtórejwymienionychmaekpodiecinależyużyd,aby
pełnidtowymaganie?
255.255.0.0
255.255.248.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.255.0
255.255.255.128
5
Któreurądeniepowinnobydużytedoroutingupakietudodalnejieci?
prełącnikdotpowy
serwer DHCP
koncentrator (hub)
router
6
TechnikieciowychcekonigurowadadreIPinterejuroutera,używająckomendyipaddre
192.168.1.0 255.255.2550Którąwymienionychliniipowinienobacyd,kiedywprowadit
komend?
Router>
Router(config-if)#
Router#
Router(config)#
7
Pryjryjiamieconemupowyżejchematowibyutworydwtpnąkoniguracj,technik
ieciowypodłącyłhotdoroutera,używającpredtawionegopołąceniaKtóretwierdeniejet
prawdiweodnonietegopołącenia?
ZakooconejetonoportemEthernetroutera
Zapewniatodotpdokonolibeużyciaieci
Zakooconejetonointerejemeregowymroutera.
bymieddotpdorouterawymagaonoklientaTelnetnahocie
8
Jakijetwynikużyciakomendyclockrate56000nainterejieeregowymnaroutere?
InterejjetkonigurowanyjakourądenieDCE
Zegaryinterejuotaływycycone
InterejFatEthernetjetprytoowanydotego,abyemulowadinterejeregowy
popreprypianiedoniegoygnałuegara
Adres IP jest skonfigurowany dla interfejsu szeregowego.
9
Jakainormacjajetużywanaprerouterdookrelaniacieżkipomidyhotemródłowymi
docelowym?
cdadreuIPdotycącahota
cdadreuIPdotycącaieci
adrebramydomylnejhota
adres MAC
10
PryjryjiamieconemupowyżejchematowiHotBpróbujeetawidejTCP/IPhotemC
Podczatejpróbypreintereja0/1routeraSanFrancicootałaprechwyconaramkaPakiet
wewnątrramkipoiadaródłowyadreIP101012oradocelowyadreIP1031120Jakijet
docelowy adres MAC ramki w momencie przechwycenia?
0060.7320.D632
0060.7320.D631
0040.8517.44C3
0009.B2E4.EE03
0010.C2B4.3421
11
HottranmitujevideopopreiedWjakipoóbwartwatranportowapowalahotowiużywad
wielu aplikacji do transmisji innych danych w tym samym czasie co transmisja video?
Używamechanimukontrolibłdów
Używaprotokołubepołąceniowegotylkodlawielujednocenychtranmiji
Używawieluadreówródłowychwartwy2
Używawielunumerówportów
12
ZpowodunarueniabepieceotwahałorouteramuiotadmienioneJakieinormacjemożna
uykadtychwpiówkoniguracyjnych?(Wybierdwieodpowiedi)
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password arj15
Router(config-line)# login
Koniguracjatapowalaużytkownikomnałącenieiużyciemmodemu
Użytkownicymuąokrelid,doktórejlinii,0lub4,chcąiłącydpodcautanawiania
połącenia
[ Pobierz całość w formacie PDF ]