Transport odpadow skazonych, BHP, Instrukcje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
INSTRUKCJA BHP
MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU ODPADÓW SKAŻONYCH
SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI
UWAGI OGÓLNE
1. Każda jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za wytwarzane przez siebie odpady, a w szczegól-
ności za ich prawidłowe zbieranie, magazynowanie, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie proto-
kołu przekazania odpadów oraz przekazanie ich firmie utylizującej.
2. W każdej jednostce odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami jest kierownik.
3. Odpady wytwarzane w jednostkach wewnętrznych gromadzi się w specjalnie do tego celu wyznaczo-
nych miejscach.
4. Przy postępowaniu z odpadami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi niezbędna jest szcze-
gólna ostrożność i bezwzględne zachowanie wszystkich przepisów bhp. Nie wolno tego typu odpadów
wprowadzać bezpośrednio do zbiorczych pojemników na odpady. Przed włączeniem ich do zbiorczych
pojemników z odpadami należy pozbawić je całkowicie aktywności (np. poprzez autoklawowanie).
5. Wszystkie jednostki wewnętrzne zobowiązane są do podjęcia przedsięwzięć minimalizujących ilość
wytwarzanych odpadów.
6. Prace związane z odpadami skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi może wykonywać pra-
cownik:
− w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciw-
wskazań do pracy w narażeniu na działanie m.in. szkodliwych czynników biologicznych,
− przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
− wyposażony w obuwie robocze, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej właściwe do
poziomu narażenia.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Przed rozpoczęciem pracy należy:
1. Poddać się dostępnym szczepieniom ochronnym (np. tężec, dur brzuszny, WZW A i WZW B).
2. Zapoznać się z m.in. z instrukcjami bhp:
− postępowania z materiałem biologicznym,
− stosowania środków ochrony indywidualnej,
− metod dezynfekcji oraz postępowania z odpadami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologiczny-
mi.
3. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do stosowania na tym stanowisku pracy.
OGÓLNE ZASADY MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU ODPADÓW SKAŻONYCH
SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI
Ogólne zasady zbierania/gromadzenia odpadów:
1. Odpady należy segregować w miejscu ich powstawania:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(
wskazać stosowane w zakładzie pracy sposoby segregacji odpadów w zależności od powstających typów odpadów
)
2. Odpady powinny być gromadzone w jednorazowych pojemnikach lub pojemnikach zamykanych, za-
opatrzonych w worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej, wytrzymałych, odpornych na dzia-
łanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
1
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
3. Każdy pojemnik lub każdy worek jednorazowego użycia powinien posiadać widoczne oznakowanie.
4. Pojemniki na odpady umieszcza się w każdym pomieszczeniu, w którym one powstają.
5. Przedmioty o ostrych końcach i krawędziach powinny być zbierane do pojemników sztywnych, odpor-
nych na przebicie.
6. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie.
7. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione do 2/3 objętości.
8. Nie należy otwierać raz zamkniętych pojemników czy worków jednorazowego użytku.
9. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nie-
uszkodzonym worku lub pojemniku.
MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
1. Odpady magazynowane są w wydzielonym i przystosowanym do tego celu miejscu – pomieszczeniu,
które powinno:
mieć ściany i podłogi wykonane z materiałów łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
posiadać zawór ze złączką do węża i spust podłogowy,
być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
posiadać drzwi wejściowe, których minimalna szerokość i wysokość powinna gwarantować swobod-
ny wjazd i wyjazd środka transportu oraz dostęp obsługi,
posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów, zgodne z zasada-
mi ich sortowania w miejscach powstawania,
posiadać skuteczną wentylację,
być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać ……………………………….............................
(wskazać ile godzin, pamiętając, że zaleca się najwyżej 48h).
TRANSPORT ODPADÓW
1. Transport wewnętrzny odpadów z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania
lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.
2. Do transportu odpadów używa się: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(
wskazać stosowane w zakładzie pracy środki transportu
)
3. Transport odpadów odbywa się wydzielonymi drogami wewnętrznymi ..................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
(
wskazać drogi wewnętrzne w zakładzie pracy, którymi odbywa się transport
)
4. Drogi transportowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
5. Drogi transportowe powinny być dostatecznie szerokie i posiadać twardą, równą oraz nieśliską nawierzch-
nię. Powinny:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(
wskazać szczegółowe wymagania dla dróg transportowych w zależności od stosowanych środków transportu
)
2
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA
DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW
1. W przypadku zakłucia:
umyć ręce pod bieżącą wodą z płynnym mydłem (przy braku wody można odkazić ręce preparatem
antyseptycznym do higienicznego odkażania rąk),
nie tamować upływu krwi (a nawet spowodować bardziej intensywne krwawienie),
dużą ranę należy odkazić 3% roztworem wody utlenionej, małą odkazić roztworem alkoholowym
(preparatem antyseptycznym do odkażania rąk),
założyć jałowy opatrunek (najlepiej wodoodporny),
skonsultować się z lekarzem, najlepiej specjalistą od chorób zakaźnych.
2. W przypadku zabrudzenia skóry materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi:
usunąć materiał zakaźny z powierzchni skóry przy użyciu gazy lub innego materiału nasączonego
środkiem antyseptycznym do odkażania rąk,
miejsce ekspozycji umyć i zdezynfekować preparatem antyseptycznym.
3. W przypadku gdy materiał skażony szkodliwymi czynnikami biologicznymi dostanie się do oczu, na-
leży przepłukać i przemyć oczy jałowym roztworem soli fizjologicznej lub czystą wodą przy otwartych
powiekach.
4. W przypadku gdy materiał skażony szkodliwymi czynnikami biologicznymi dostanie się do jamy ust-
nej, należy:
wypłukać materiał zakaźny,
przepłukać jamę ustną wodą kilkanaście razy.
5. W przypadku ekspozycji na materiał skażony szkodliwymi czynnikami biologicznymi tj. rozlanie, opry-
skanie, rozsypanie, rozbicie probówki lub innego pojemnika, należy:
miejsce skażone natychmiast zalać środkiem dezynfekcyjnym,
przykryć ligniną lub ręcznikiem papierowym na 15 minut,
zebrać resztki w rękawiczkach do worka na materiały skażone,
zmyć wodą i wysuszyć,
rozbite szkło zebrać pęsetą do twardego pojemnika na ostre materiały zakaźne, pęsetę zdezynfeko-
wać,
zdjąć rękawice i umyć ręce środkiem dezynfekcyjnym.
UWAGI KOŃCOWE
1. O każdym zauważonym wypadku lub innym zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego należy nie-
zwłocznie zawiadomić przełożonego oraz ostrzec współpracowników, a stanowisko pracy pozostawić
w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwa-
rzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego
praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wy-
konywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
OPRACOWAŁ
ZATWIERDZAM
…………………
………………………….
(data i podpis pracodawcy)
3
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
[ Pobierz całość w formacie PDF ]