Tango z motylem - Regina Dachówna, e-booki różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
Tango z motylem
1
Regina Dachówna
Tango
z motylem
3
Dyrektor, redaktor naczelny
Wojciech G³uch
Redakcja
Daria Demidowicz-Domanasiewicz, Krzysztof Uœciñski
Korekta
Stanis³awa Trela
Projekt ok³adki
Beata Zdêba
Projekt typograficzny
Maciej Sz³apka
£amanie i przygotowanie do druku
Pracownia Sk³adu Komputerowego TYPO-GRAF
Wydanie pierwsze
© 2003 by Wydawnictwo EUROPA
Wszystkie prawa zastrze¿one, szczególnie prawo do przedruku
i t³umaczeñ na inne jêzyki. ¯adna z czêœci tej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ
publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa. Dotyczy to
równie¿ sporz¹dzania fotokopii, mikrofilmów oraz przenoszenia danych
do systemów komputerowych.
ISBN 83-88962-28-0
Wydawnictwo EUROPA
50-011 Wroc³aw, ul. Koœciuszki 35
tel. (071) 346 30 10, faks (071) 346 30 15
e-mail: europa@wydawnictwo-europa.pl www.wydawnictwo-europa.pl
Druk i oprawa
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca SA, Kraków
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]